Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VOźBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

VOźBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

 

 

images (3).jpg

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

vožby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu

10. novembra 2018.

 

 

INFORMÁCIE PRE VOLIČOV  

Vožby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Vožby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voli

Právo voli do orgánov samosprávy obcí má obyvatež obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voli je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo by volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupitežstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupitežstva, môže by zvolený obyvatež obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže by zvolený obyvatež obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva by volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voli len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukáza okrskovej volebnej komisii svoju totožnos predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre vožby do obecného (mestského) zastupitežstva a hlasovací lístok pre vožby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobra do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre vožby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupitežstva môže volič zakrúžkova najviac tožko poradových čísiel kandidátov, kožko poslancov má by v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre vožby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkova poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre vožby do obecného (mestského) zastupitežstva a jeden hlasovací lístok pre vožby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upravi hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže číta alebo písa a oznámi pred hlasovaním túto skutočnos okrskovej volebnej komisii, má právo vzia so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podža jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravova hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vloži obálku do volebnej schránky, môže požiada, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostavi do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiada obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odloži nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

TÁJÉKOZTATÁS A VÁLASZTÓK SZÁMÁRA 

 

Választások a

helyi önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás a választók számára

I

A választások dátuma és ideje

A helyi önkormányzati szervekbe való választások

2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig

kerülnek megtartásra

II

Választási jog

A helyi önkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik a helységben állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket.

A választási jogot akadályozza a személyi szabadságnak közegészségügyi okokból való törvény általi korlátozása.

III

A választhatóság joga

A helyi (városi) önkormányzat, a Szlovák köztársaság fővárosában, Pozsonyban (Bratislava) és Kassa (Košice) városban a városrészi önkormányzat képviselőjévé azok a lakosok választhatóak, akik a helységben, ahol jelöltként indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésőbb a választás napján betöltötték a 18. életévüket.

A helység, város vagy városrész polgármesterévé a helység olyan lakosa választható, aki a helységben, ahol jelöltként indul, állandó lakhellyel rendelkezik, és legkésőbb a választás napján betöltötte a 25. életévét.

A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy

  • szabadságvesztés-büntetését tölti,
  • szándékos bűncselekmény miatt jogerősen el van ítélve, hacsak az ítélet nem került eltörlésre,
  • meg van fosztva jog- és cselekvőképességétől

IV

A szavazás módja

A választó csak az állandó lakhelyét jelentő helységben szavazhat abban a választókörzetben, amelyben a választók névjegyzékén fel van jegyezve.

A választó a választási helyiségbe való érkezése után köteles igazolni személyazonosságát a körzeti választási bizottságnak személyi igazolványának vagy külföldi polgár esetén tartózkodási engedélyének bemutatásával.

Ezután a körzeti választóbizottság bekarikázza a választó sorszámát a választók névjegyzékén és két szavazólapot ad a választónak - egy szavazólapot a helységi (városi) képviseletbe való választáshoz, egyet pedig a helység (város) polgármesterének választásához, valamint a helység (város) hivatalos kerek pecsétjével ellátott üres borítékot.

A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a szavazók névjegyzékén saját kezű aláírásával erősíti meg.

Minden választónak a szavazás előtt be kell mennie a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe. Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe, a körzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A helyi (városi) képviselőtestület képviselőinek választására szolgáló szavazólapon a választó legfeljebb annyi jelölt sorszámát karikázhatja be, ahány képviselőnek az adott szavazókörzetben megválasztottnak kell lennie. (A szavazókörzetben megválasztandó képviselők száma fel van tüntetve a szavazólapon.)

A helység (város) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

A szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkében a szavazó a borítékba helyez egy szavazólapot a helyi (városi) képviselőtestületbe való választásra és egy szavazólapot a helység (város) polgármesterének megválasztására.

A választó kérésére a körzeti választóbizottság a hibásan kitöltött szavazólapokat másikra cseréli. A hibásan kitöltött szavazólapokat a választó a felhasználatlan és hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt urnába helyezi.

Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitölteni a szavazólapot, és ezt a szavazás előtt a körzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az ő utasításainak és a törvénynek megfelelően kitölti és a borítékba helyezi a szavazólapokat. A szavazófülkébe való belépés előtt a körzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja a szavazás rendjéről és a választások előkészületei és lefolyása meghiúsítása bűncselekményének büntetőjogi tényállásáról. A körzeti választóbizottság tagjai nem tölthetik ki a választók szavazólapjait.

Az a választó, aki egészségügyi okokból nem képes a borítékot az urnába helyezni, megkérhet másik személyt, aki a jelenlétében az urnába teszi a borítékot, de ez a személy nem lehet a választóbizottság tagja.

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.

A választó köteles a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapot a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt lepecsételt urnába helyezni, máskülönben szabálysértést követ el, amelyért 33 euro összegű bírság megtérítésére lesz kötelezve.

 


 

 2014

 

 


 


 VÝSLEDKY VOLIEB 

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2 209
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 285
Účas voličov v %   58 %


 

   
1. Kristián Forró, 38 r., konatež, SMK-MKP 534
2. Štefan Lancz, Ing., 47 r., informatik, MOST-HÍD 741 

1. TomᚠBréda, Ing., 43 r., požnohospodársky inžinier,  MOST-HÍD 434
2.  Imrich Deák,  46 r.,  podnikatež,  MOST-HÍD 530
3. Monika Deáková,  41 r.  predavačka,  MOST-HÍD 354
4. Juraj Duba, 45 r., kominár, SMK - MKP 410
5.  Róbert Duba, 34 r., dispečér, SMK-MKP 400
6. Štefan Duba, Ing. 63 r., projektant, nezávislý poslanec 236
7. Krisztián Forró, 38 r. konatež, SMK-MKP 533
8. István Gál, Mgr. 40 r., podnikatež SMK-MKP 481
9. MikulᚠGál, 68 r., dôchodca, SDKÚ-DS 38
10. Magdaléna Hrbáček, PaedDr., PhD, 47 r., pedagóg, SMK-MKP 537
11. Zoltán Klaszta,  54 r.,  podnikatež,  MOST-HÍD 335
12. Dagmar Kosnáčová,48 r., podnikatežka,  SMK-MKP 669
13. źudovít Kubica, 48 r., podnikatež, nezávislý kandidát 426
14. Denis Lancz, 35 r., vedúci predaja, SMK-MKP 387
15. TomᚠLancz, 41 r., elektrotechnik, SMK-MKP 436
16. Júlia Lelkesová,  50 r.,  radca štátnej služby,  MOST -HÍD 444
17. Eva Mészárosová, 59 r.,  konatežka, SMK-MKP 268
18. Tímea Rencésová,   JUDr.  26 r.,  právnička,   MOST-HÍD 478
19. Tibor Risnyovszký, 42 r., vedúci logistiky,  MOST-HÍD 373
20. Zoltán Takács,  44 r.,  strojový technik,  MOST-HÍD 358
   

 

 


 

Vyhlásenie kandidatúry

pre vožby starostu obce Vežká Mača

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Vežkej Mači podža § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o vožbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje , že pre vožby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
                                                                                                                  
 

1. Kristián Forró, 38 r., konatež, SMK-MKP

2. Štefan Lancz, Ing., 47 r., informatik, MOST-HÍD

 

 

Vyhlásenie kandidatúry

pre vožby poslancov obecného zastupitežstva obce Vežká Mača

15. novembra 2014

 

 

Miestna volebná komisia vo Vežkej Mači podža § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o vožbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje , že pre vožby poslancov obecného zastupitežstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 

1. TomᚠBréda, Ing., 43 r., požnohospodársky inžinier,  MOST-HÍD
2.  Imrich Deák,  46 r.,  podnikatež,  MOST-HÍD
3. Monika Deáková,  41 r.  predavačka,  MOST-HÍD
4. Juraj Duba, 45 r., kominár, SMK - MKP
5. Róbert Duba, 34 r., dispečér, SMK-MKP
6. Štefan Duba, Ing. 63 r., projektant, nezávislý poslanec
7. Krisztián Forró, 38 r. konatež, SMK-MKP
8. István Gál, Mgr. 40 r., podnikatež SMK-MKP
9. MikulᚠGál, 68 r., dôchodca, SDKÚ-DS
10. Magdaléna Hrbáček, PaedDr., PhD, 47 r., pedagóg, SMK-MKP
11. Zoltán Klaszta,  54 r.,  podnikatež,  MOST-HÍD
12. Dagmar Kosnáčová,48 r., podnikatežka,  SMK-MKP
13. źudovít Kubica, 48 r., podnikatež, nezávislý kandidát
14. Denis Lancz, 35 r., vedúci predaja, SMK-MKP
15. TomᚠLancz, 41 r., elektrotechnik, SMK-MKP
16. Júlia Lelkesová,  50 r.,  radca štátnej služby,  MOST -HÍD
17. Eva Mészárosová, 59 r.,  konatežka, SMK-MKP
18. Tímea Rencésová,   JUDr.  26 r.,  právnička,   MOST-HÍD
19. Tibor Risnyovszký, 42 r., vedúci logistiky,  MOST-HÍD
20. Zoltán Takács,  44 r.,  strojový technik,  MOST-HÍD


 


 

Komunálne vožby 2010

 

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB
27. novembra 2010

 

Miestna volebná komisia vo Vežkej Mači  v y h l a s u j e  výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Vežká Mača:


  
Kandidáti za poslancov obecného zastupitežstva Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet odovzdaných platných hlasov


Dagmar Kosnáčová MOST – HÍD                     463
Magdaléna Hrbáček, PaedDr. SMK – MKP       414
Oto Gál MOST – HÍD                                         407
Szilvia Fodor, Mgr Nezávislý kadndidát         406
Zoltán Klaszta MOST – HÍD                              358
Imrich Deák MOST – HÍD                                 346
Júlia Lelkesová MOST – HÍD                            345
źudovít Kubica Nezávislý kandidát                 336
TomᚠLancz, Ing MOST – HÍD                        300

 

 
TomᚠBréda, Ing MOST – HÍD                        295
Zsolt Lancz Nezávislý kandidát                       286
Lajos Miklós SMK – MKP                                  238 
Dávid Lancz SMK – MKP                                  220
Kristián Mészáros MOST – HÍD                       212
Denis Lancz SMK - MKP                                  209
Kristína Puterová MOST – HÍD                       193
Eva Mészárosová SMK – MKP                        188
Veronika Horváthová SMK – MKP                  168
Július Gál SMK – MKP                                      165
Róbert Gál, Ing SMK – MKP                            158
Eva Mésárošová PhDr. Nezávislý kandidát    144
Ladislav Gál SMK – MKP                                  127

 


 


Vo Vežkej Mači
Dátum: 28. novembra 2010

 

                                                                            Miestna volebná komisia  
                                                                 ..........................................................

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB NA STAROSTU OBCE

27. novembra 2010

Kandidát na starostu obce  Počet hlasov
Štefan Lancz, Ing. 842
MikulᚠGál, Dr. 57
Henrich Jáger 39

 

 


 

dnes je: 21.7.2018

meniny má: Daniel

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEźKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 15:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka