Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN - Požiarny poriadok obce Veľká Mača

Schválené: 14.12.2011

Vyhlásené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

 

OBEC VEĽKÁ MAČA

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 42/2011

 

POŽIARNY PORIADOK OBCE

 

 

 

 


                    Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu : od  01.12.2011
                                                                                                            do 14.12.2011
        Schválené uznesením OZ číslo 73/OZ/14/12/2011 zo  dňa : 16.12.2011
                                                    Vyhlásené po schválení dňa :  16.12.2011
                                                          Účinnosť nadobúda dňa :  01.01.2012

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača v zmysle § 6 ods. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce".


   Článok I.
    § 1
Úvodné ustanovenie
1) Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
2) Účelom „Požiarneho poriadku obce" je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
3) Orgány, obce, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce". Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.
4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.
5) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov obecného hasičského zboru (ďalej len „OHZ"). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.

                                                                                   § 2
1) Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu členov - zamestnancov obecného hasičského zboru,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívne -výchovnú činnosť.

2) Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.
3) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s dobrovoľným občianskym združením na úseku protipožiarnej ochrany.

 

Článok II.
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci
a jej miestnych častiach

§ 3
Obecné zastupiteľstvo
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:
a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa OHZ,
b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,
c) zriaďuje OHZ a určuje mu náplň práce
d) spravuje OHZ, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci,
e) vymenúva a odvoláva veliteľa OHZ po schválení okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
f) rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti OHZ prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,
g) zriaďuje požiarnu hliadku obce,
h) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,
i) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické
osoby,
j)    prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
k)   zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
> obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
> vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
> uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, veliteľa a členov OHZ ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
> uhrádzania výdavkov spojených s účasťou OHZ na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,
> uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice.
> uhrádza výdavky spoločnej hasičskej jednotky
l)   schvaľuje „Požiarny poriadok obce" a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 4
Starosta obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:
a) schvaľuje plán odbornej prípravy členov OHZ,
b) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce,
c) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
d) požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky,
e) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
f) rozhoduje o účasti OHZ na previerkach pripravenosti,
g) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
h) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo
k odstráneniu mimoriadnej udalosti,
i) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné
nariadenie obce, napr. „Požiarny poriadok obce", alebo. nesplnila v stanovenej lehote bez
vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc
pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
j) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,
k) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
l) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
m) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:
> návrh na vymenovanie veliteľa OHZ,
> návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto OHZ,
> návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
> návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,
n) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,
0) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh
obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 5
Obecný úrad

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:
a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
b) písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce",
c) písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov OHZ,
d) vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa, strojníkov a členov OHZ, preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky a pod.,
e) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,
f) pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,
g) zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov OHZ, ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
h) oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych
protipožiarnych kontrol,
1) žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky
na jeho nehnuteľnosti,
j)  zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
k) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
l)  vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
m) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,
n) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
o) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
p) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území obce,
q) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,
r) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,
s) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
t)  požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu
    orgánov obce,
u) vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní OHZ a vykonáva jeho inventarizáciu,
v) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
w) administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov OHZ,
x) zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy,
y) zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch.

§ 6

Obecný hasičský zbor (OHZ)
OHZ na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi OHZ plní tieto úlohy:
a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
d) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej   techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
e) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov,
f) vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

§ 7
Kontrolné skupiny
Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi ,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi ,
c) skladovanie horľavých látok ,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.
Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

 

§ 8
Protipožiarna asistenčná hliadka

Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:
- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
- pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.   
  1) Protipožiarna asistenčná hliadka:
- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
- predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
2) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:
- oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,
- oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
- vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
3) Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pre začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.
4) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA".
5) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

§ 9
Preventivár požiarnej ochrany obce

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
- organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
- školenie kontrolných skupín obce,
- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.


§ 10
Veliteľ obecného hasičského zboru (ďalej len „veliteľ")

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:
a) spracúva plány odbornej prípravy OHZ na výcvikový rok,
b) zabezpečuje odbornú prípravu členov OHZ,
c) vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti OHZ,
d) zabezpečuje účasť OHZ na previerkach pripravenosti,
e) zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti OHZ a jeho materiálno-technickom vybavení,
f) zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
g) podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi,
h) požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu
obce na príslušný rok,
i) zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
j)  organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
k) zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť OHZ,
l)  na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:
• vykonávanie nepretržitého prieskumu
• určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,
• zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• dodržiava zásady prednostného velenia - veliteľ zásahu z OHZ má prednosť pred veliteľom zásahu zo ZHZ /okrem prípadu ak je požiar v objektoch zriaďovateľa ZHZ/, prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky,
• môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
• zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
• môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,
• odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,
• vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,
• spracovanie správy o zásahu.

 

Článok III.
                                          Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

§ 11
Povinnosti fyzických osôb

1) Fyzická osoba je povinná:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a
záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej
vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej
objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou
spôsobilosťou,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou
lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu
paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

2) Fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

§ 12
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

§ 13
Pomoc pri zdolávaní požiarov

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada
týchto výdavkov.


§14
Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

1) Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
2) Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
3) Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak, vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi.  Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom  „Protipožiarna hliadka"  a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

4) Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb
a) v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
b) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,
c) podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.

§ 15
Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.


Článok IV.
§ 16

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

1) Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje protipožiarna hliadka obce.
2) V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby protipožiarna hliadka obce, OHZ, Hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.

Článok V.
Početný stav a vybavenie obecného hasičského zboru

Jednotkou prvého zásahu na území Veľká Mača je jednotka HZ Galanta, vzdialená od obce 9 km ,  pozostávajúca z profesionálnych a dobrovoľných hasičov.

 

 

§ 17
Početný stav OHZ

1) Pri určovaní počtu členov OHZ a jeho materiálno-technickom vybavení obec prihliadala najmä na:
a) veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,
c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
d) na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom OHZ,
e) na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci so zreteľom na denný čas a nočný čas.
2) OHZ sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia OHZ. V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú v OHZ zaradení.
3) Menný zoznam členov OHZ ( SHZ ) je prílohou č. 1

§ 18
Vybavenie OHZ
a) dopravný automobil  ( toho času nefunkčný ) s motorovou striekačkou alebo cisternová automobilová striekačka
b) hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,
c) osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého člena hasičského družstva,
d) vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.


Článok VI.
§ 19

Prehľad zdrojov požiarnej vody

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.
1) Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):  potok Derňa
2) Viacúčelové vodné zdroje ( priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne - miesto,
výdatnosť):  studňa pred bufetom na ul. Hlavnej
3) Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):
a) objem vodojemu: ........................................................................2 x 250 m3
b) priemer potrubia: .......................................................................... 100 mm
c) minimálny tlak:  .............................................................................4,5 MPa
d).počet hydrantov: .........................................................................21 + .... ks
e) druh hydrantov (podzemné, nadzemné): podzemné
f) miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica, číslo domu):
V prílohe č. 2 – zoznam funkčných hydrantov pre potreby požiarnej ochrany


§ 20
Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

1) Úlohy ohlasovne požiarov
a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu
b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.

2) Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný úrad.

Zoznam ohlasovní požiarov:

Poradové číslo Meno a priezvisko fyzickej a právnickej osoby Adresa umiestnenia Telefónne číslo
1. Obecný úrad Veľká Mača Sereďská 137 031/785 81 - 21


3) Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV".

4) Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
a) adresu požiaru,
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
c) rozsah požiaru,
d) ohrozenie osôb,
e) prístupové cesty,
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

5) Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipožiarny poplach: poplachová siréna - Obecný úrad,  Sereďská 137
b) náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu: miestnym rozhlasom.

Dôležité adresy a telefónne čísla sú v prílohe č. 3.

§ 21
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu

Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad.


Článok IX.

§ 22
Prehľadný situačný plán obce
Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.

 

Článok X.

§ 23
                                                                Náhrada škody
Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.
Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

§ 24
Spoločné a záverečné ustanovenie
1) Tento „Požiarny poriadok obce" je vypracovaný v súlade s platnými predpismi o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecné záväzného nariadenia obce.
3) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo, okrem   
       Príloh, ktoré môže podľa aktuálneho stavu zmeniť starosta.
5) Požiarny poriadok obce sprístupnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli v obci. Požiarny poriadok .
6) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 14.12.2011, uznesenie č.: 73/OZ/14/12/2011zo dňa 16.12.2011.             
7) Požiarny poriadok nadobúda účinnosť dňa  01. januára  2012.

 


Vo Veľkej Mači, dňa 01.12.2011

 


……………………
Ing. Štefan Lancz
    starosta obce

 

 

Príloha č. 2 k VZN č. 42/2011
OBEC VEĽKÁ MAČA
OBECNÝ ÚRAD Hlavná č. 137,  925 32  VEĽKÁ MAČA
IČO 306274,  DIČ 2021006757, TF 031/7858106, FAX 031/7858116,
e-mail:ocuvmaca@nextra.sk
__________________________________________________________________________________


Prehľad – lokalizácia odberného miesta – podzemné a nadzemné hydranty
na území obce

P. č. Ulica Súpisné číslo Majiteľ nadzemný
podzemný Poznámka

1. Sereďská 1002 Obec Veľká Mača podzemný
2. Viedenská 109 Obec Veľká Mača podzemný
3. P.O. Hviezdoslava 1034  Obec Veľká Mača podzemný
4. Gáňska 255 Obec Veľká Mača podzemný
5. Viedenská 373 Obec Veľká Mača podzemný
6. Cigáňska 341 Obec Veľká Mača podzemný
7. Cigáňska 917 Obec Veľká Mača podzemný
8. Nová 406 Obec Veľká Mača podzemný
9. Cintorínska 454 Obec Veľká Mača podzemný
10. Cintorínska 999 Obec Veľká Mača podzemný
11. Cintorínska 1001 Obec Veľká Mača podzemný
12. Športová 497 Obec Veľká Mača podzemný
13. Ul. Kossutha 528 Obec Veľká Mača podzemný
14. Brezová 547 Obec Veľká Mača podzemný
15. ul. Bíróta 1035 Obec Veľká Mača podzemný
16. Agátová 571 Obec Veľká Mača podzemný
17. ul. Petőfiho 681 Obec Veľká Mača podzemný
18. Vörösmarthy 593 Obec Veľká Mača podzemný
19. Trnavská 750 Obec Veľká Mača podzemný
20. Rákóczi Ferenca 832 Obec Veľká Mača podzemný
21. Rybničná 1055 Obec Veľká Mača podzemný

  

 

 

         Príloha č. 3 k VZN č.  42 /2011
OBEC VEĽKÁ MAČA
OBECNÝ ÚRAD Hlavná č. 137,  925 32  VEĽKÁ MAČA
IČO 306274,  DIČ 2021006757, TF 031/7858106, FAX 031/7858116,
e-mail:ocuvmaca@nextra.sk
__________________________________________________________________________________

D Ô L E Ž I T É    T E L E F Ó N N E   Č Í S L A
v prípade vzniku požiaru, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti

Telefónne čísla pre tiesňové volanie:
a. Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru v Galante ...tel.: 031/780  25-78
Parková 1607/10, 924 01 Galanta – kpt. Ing. Zoltán Tánczos .........mobil: 0908 786 930
b. Hasičská a záchranná služba, polícia .......................................................................112
c. Hasičská služba ................................................................................................ 150, 112
d. Záchranná služba ..............................................................................................155, 112
e. Polícia ................................................................................................................158, 112

Telefónne čísla pohotovostných služieb
f. Elektrárne ...................................................................................................0850 111 555 
g. Plynárne .....................................................................................................031/552 39 33
h. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. - Poruchová služba .......................033/59 66 182
i. Správa povodia stredného Váhu II. Piešťany - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia
Stredného Váhu II., Nábrežie I. Krasku 3/384, 921 80 Piešťany .................033/776 41 11
j. Správa povodia dolného Váhu Šaľa - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 00 Šaľa...........................................................................................................031/7702200-2
k. Obvodný úrad Galanta – odbor životného prostredia ...............Tel.: 031 - 780 4739 kl. 102
RNDr. Katarína Ivánová – prednostka  .........................................................mobil: 0905 595717
- odbor civilnej ochrany ....................................031/788 61-24

         Príloha č. 2 k VZN č. 42/2011
OBEC VEĽKÁ MAČA
OBECNÝ ÚRAD Hlavná č. 137,  925 32  VEĽKÁ MAČA
IČO 306274,  DIČ 2021006757, TF 031/7858106, FAX 031/7858116,
e-mail:ocuvmaca@nextra.sk
__________________________________________________________________________________


Prehľad – lokalizácia odberného miesta – podzemné a nadzemné hydranty
na území obce

P. č. Ulica Súpisné číslo Majiteľ nadzemný
podzemný Poznámka

1. Sereďská 1002 Obec Veľká Mača podzemný
2. Viedenská 109 Obec Veľká Mača podzemný
3. P.O. Hviezdoslava 1034  Obec Veľká Mača podzemný
4. Gáňska 255 Obec Veľká Mača podzemný
5. Viedenská 373 Obec Veľká Mača podzemný
6. Cigáňska 341 Obec Veľká Mača podzemný
7. Cigáňska 917 Obec Veľká Mača podzemný
8. Nová 406 Obec Veľká Mača podzemný
9. Cintorínska 454 Obec Veľká Mača podzemný
10. Cintorínska 999 Obec Veľká Mača podzemný
11. Cintorínska 1001 Obec Veľká Mača podzemný
12. Športová 497 Obec Veľká Mača podzemný
13. Ul. Kossutha 528 Obec Veľká Mača podzemný
14. Brezová 547 Obec Veľká Mača podzemný
15. ul. Bíróta 1035 Obec Veľká Mača podzemný
16. Agátová 571 Obec Veľká Mača podzemný
17. ul. Petőfiho 681 Obec Veľká Mača podzemný
18. Vörösmarthy 593 Obec Veľká Mača podzemný
19. Trnavská 750 Obec Veľká Mača podzemný
20. Rákóczi Ferenca 832 Obec Veľká Mača podzemný
21. Rybničná 1055 Obec Veľká Mača podzemný  

 

 

      

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka