Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

CIVILNÁ OCHRANA

ZÁKLADNÉ INFORMACIE

 

 

  Poslaním civilnej ochrany je chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.
Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.
Mimoriadnou situáciou je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. 
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok.
Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť ?
Živelná pohroma  - je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky, alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok. 
Živelné pohromy sú najmä:
 Povodne a záplavy,
 Krupobitia, následky víchrice,
 Zosuvy pôdy,
 Snehové kalamity a lavíny,
 Rozsiahle námrazy,
 Zemetrasenia.
Havária – je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok.
Havárie sú najmä:
 Požiare a výbuchy,
 Úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadkov, ropných produktov a kontamináciou územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd,
 Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov.
Katastrofa – je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.
Katastrofy sú najmä:
 Veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi
 Havárie jadrových zariadení, porušenie vodných stavieb 
Teroristický útok chápeme ako nezákonné použitie sily a násilia proti osobám alebo majetku so zámerom zastrašiť vládu alebo civilné obyvateľstvo či jeho určitú skupinu a tým dosiahnuť určité politické alebo spoločenské ciele.

 


 

VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY


Varovný signál          VŠEOBECNÉ OHROZENIE
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ ALEBO VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
Tón sirén   2 – minútový kolísavý tón sirén

Varovný signál   OHROZENIE VODOU
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRED NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY
Tón sirén   6 – minútový stály tón sirén

Varovný signál   KONIEC OHROZENIA
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
Tón sirén   2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

Varovný signál   VZDUŠNÝ POPLACH
POČAS VOJNOVÉHO STAVU A POČAS VOJNY, OHROZENIE V PRÍPADE MOŽNÉHO VZDUŠNÉHO NAPADNUTIA ÚZEMIA ŠTÁTU
Tón sirén   2 – minútový kolísavý tón sirén


Varovné signály a signál  „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou  prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


Preskúšanie  prevádzkyschopnosti systémov varovania sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, spravidla druhý piatok v mesiaci o 12.00 hod po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
 


 

 

AKO SA ZACHOVAŤ PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.   
Každý z nás by mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok.

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc?
Volaj číslo 112
( Európske číslo tiesňového volania )

KTO PATRÍ DO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
(ĎALEJ LEN IZS)

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného  systému operátori tiesňovej linky 112

• Základné záchranné zložky IZS:
• Hasičský a záchranný zbor,
• poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
• kontrolné chemické laboratóriá CO,
• Horská záchranná služba,
• Banská záchranná služba.

• Ostatné záchranné zložky IZS:
• Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
• obecné (mestské) hasičské  zbory,
• závodné hasičské útvary,
• závodné hasičské zbory,
• pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo
činnosti podľa osobitných predpisov,
• jednotky civilnej ochrany,
• obecná (mestská polícia),
• Slovenský Červený kríž,
• iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti  je poskytovanie  pomoci v tiesni.

• Útvary policajného zboru

ČO JE TO TIESEŇ?

TIESEŇ je stav,  pri ktorom  je bezprostredne  ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.


Čo znamená, keď zaznie siréna? ( Varovné signály )

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA:

1 hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
2 podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
3 počúvajte  následnú hovorenú  informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného  (mestského) rozhlasu.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovanými signálmi:

VŠEOBECNÉ OHROZENIA
   dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej  udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej  udalosti,

OHROZENIA VODU 
   šesťminútovým stálym tónom sirén pri  ohrození  ničivými účinkami vody.

    Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia  následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom KONIEC OHROZENIA – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

    Varované signály  a signál Koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou  informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
     Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu.
Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené  a výraz vzdušný poplach.

PRESKÚŠANIE  prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva  sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

 


Čo robiť pri evakuácii?

     Evakuácia je  odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení  mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín. Dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.


AKÉ NEVYHNUTNÉ OPATRENIA UROBIŤ PRED  EVAKUÁCIOU?

• Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.
• Vypnúť kúrenie.
• Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu nevypínať.
• Odpojiť anténne zvody.
• Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek a mrazničiek).
• Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.
• Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii.
• Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa  dozviete informácie o možnom ohrození.
• Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.


DODRŽIAVAŤ  POKYNY   PRACOVNÍKOV ZABEZPEČUJÚCICH   EVAKUÁCIU !

EVAKUAČNÁ BATOŽINA:

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť:
• u dospelých osôb – 50 kg na jednu osobu,
• u detí – 25 kg na jednu osobu.

Odporúčaná evakuačná batožina:
• osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze
• osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
• základné  potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
• predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
• vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
• prikrývku, spací vak,
• náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
• ďalšie nevyhnuté osobné veci.

 

Ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky?
Čo je potrebné  okamžite vykonať?

Vozidlo prepravujúce nebezpečnú látku je označené (oranžovo sfarbená tabuľka s čiernym popisom) identifikačným číslom látky (príklad benzín 1203) a stupňom nebezpečenstva (horľavina II. stupňa).


KONAJTE!

• Odstavte vozidlo, podľa  možnosti mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby bola zachovaná prejazdnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek.
• Ak ste  sa neočakávane ocitli  v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite kontaminovaný priestor. Chráňte si dýchacie cesty, napríklad priloženou vreckovou.
• Bez ohrozenia vlastnej osoby zistite čo sa stalo. V žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu,  z ktorého  uniká nebezpečná látka.
• Oznámte nehodu na linke 112 alebo na niektoré z čísiel zložiek integrovaného záchranného systému.
• Nedotýkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré by ňou mohli byť kontaminované.
• Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.

PAMÄTAJTE!

• Nebezpečná látka v plynnom stave sa vždy šíri v smere vetra.
• Únik z ohrozeného priestoru voľte vždy kolmo na smer vetra.
• Ochranná maska alebo improvizované prostriedky ochrany jednotlivca slúžia len na  rýchly únik z kontaminovaného priestoru, nie na pobyt v ňom. 


Čo robiť v prípade teroristického útoku?


ZACHOVAŤ POKOJ A ROZVAHU, NEŠÍRIŤ PANIKU!

Ďalej je potrebné:
• Improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustiť urýchlene ohrozený priestor – kolmo na smer vetra a ukryť sa vo vhodnej budove.
• Sledovať informácie v televízii, rádiu a obecnom rozhlase.
• Plniť pokyny vydané oprávnenými osobami.
• Vyhotoviť si improvizované prostriedky ochrany.
• Utesniť okná, dvere a iné vetracie otvory.
• Zbytočne netelefonovať.
• Poskytnúť pomoc susedom a spolupracovníkom ( najmä deťom, starším, chorým a bezvládnym osobám).
• Odstrániť z verejnej komunikácie vlastné vozidlo, ktoré by prekážalo pri činnosti záchranárov.
• Dodržiavať nariadené hygienické, protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy karantény.
• Sledovať zdravotný stav rodinných príslušníkov priebežne a zaznamenať ich telesnú teplotu. 

Aké sú prostriedky individuálnej ochrany osôb?

Improvizované ( krátkodobá ochrana na opustenie kontaminovaného priestoru):
• ochranné rúško z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku
• plášť do dažďa,
• gumové čižmy,
• rukavice ( igelitové vrecká ),
• rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov.

Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami?

PRED  OHROZENÍM  POVODŇAMI  A  ZÁPLAVAMI
• Vytypovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.
• Umiestniť hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží do vyššieho poschodia.
• Pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien.
• Pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 – 3 dni.
• Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie.
• Pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat.
• Pripraviť si evakuačnú batožinu.
• Upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda.

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV
• Opustiť ohrozený priestor.
• Zbytočne netelefonovať, len v prípade tiesňového volania.
• V prípade vyhlásenia evakuácie, dodržiavať zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektovať pokyny členov evakuačnej komisie.
• V prípade časovej tiesne, okamžite sa presunúť na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.
• Nešíriť paniku a nerozširovať neoverené správy.

Čo robiť pri zemetrasení?

Ak si vo vnútri objektu:

• V prvom rade čo najskôr opustiť budovu a dostať sa a otvorené  priestranstvo .
• Pri úniku z budov nepoužívať výťahy.
• Ak sa miestnosť opustiť nepodarí, treba sa ukryť pod najsilnejšiu konštrukciu budovy, napríklad zárubňu alebo vojsť pod stôl.
• Ak nie je nablízku stôl ani pult,  pod ktoré sa možno ukryť, rukami si treba zakryť tvár a hlavu a prikrčiť sa v rohu miestnosti.
• Nepribližovať sa ku sklu, oknám, vonkajším dverám a stenám, krbom a vysokému nábytku.
• Nestáť pod lustrami  a inými  ťažkými zavesenými predmetmi, ktoré by mohli spadnúť.
• Ak spíš, po zobudení sa rýchlo zorientuj a snaž sa nájsť čo najbezpečnejšie miesto.

AK SI NA OTVORENOM PRIESTRANSTVE:

• Ak je to možné, nepribližovať sa k budovám, stĺpom elektrického a telefónneho vedenia, voľne zaveseným káblom, stromom, vetvám a čomukoľvek, čo by mohlo následkom otrasov spadnúť.
• V prípade vážnejšieho poškodenia budovy nepokúšať sa vojsť do vnútra, pokiaľ na to nie je povolenie od oprávnených subjektov.

Dôležité telefónne kontakty

Tiesňové čísla
112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
Hasičský a záchranný zbor SR

155
záchranná zdravotná služba
150
Policajný zbor SR

VYUŽÍVAJ LINKU 112 LEN AK NAOZAJ POTREBUJEŠ POMOC!

Dôležité čísla
159
mestská (obecná) polícia
18 300
horská záchranná služba

18 155
vrtuľníková záchranná zdravotná služba
046/542 16 97
banská záchranná služba


Volať na ňu možno bezplatne a nepretržite – 24 hodín denne – z akéhokoľvek telefónu ( pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky).
Volajte len v prípade, keď je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie!

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112?

Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:
• Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
• Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
• Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).
• Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:
• V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu ( sú dôležité obe čísla – červené aj čierne ), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom  ( hlavne na sídliskách ) ap.
• Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice ap.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie  aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc je už na ceste. Nezrušte hovor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali. 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka