Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Dodatky k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľká Mača ktorým sa mení a dopĺňa §13

Schválené: 29.11.2007

Vyhlásené: 30.11.2007

Účinnosť: 15.12.2007

O B E C 9 2 5 3 2 V E Ľ K Á M A Č A


Všeobecné záväzné nariadenie

č. 27/2004

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 27/2004

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľká Mača ktorým sa mení a dopĺňa §13

Dodatok č. 1 k VZN 27/2004

Daň za jadrové zariadenie

1.Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len jadrové zariadenie), a to aj časť kalendárneho roka.
2.Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia udeleného podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie v platnom znení.
3.Základom dane je výmera katastrálneho územia obce, m², ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Veľká Mača je 1481 34 53 m².
4.Zastavané územie obce Veľká Mača sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V – 1 vo vzdialenosti zastavaného územia do 28 km od zdroja ohrozenia a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V – 2 vo vzdialenosti zastavaného územia do 30 km od zdroja ohrozenia. Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenia.
5.Sadzba jadrové zariadenie v zmysle ods. 4 tohto ustanovenia je 0,02 Sk/m².
6.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadroného zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
7.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik dańovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dńa vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad vo Veľkej Mači. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výroby elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
8.Daň za jadrové zariadenie vyrúbi správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok . Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. (3) a sadzby dane podľa ods. (5) tohto ustanovenia. Ak je daňovník v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia

Vo Veľkej Mači dňa 29.11.2007

Ing. Štefan Lancz
starosta obce

Schválené Obecným zastupiteľstvom: uznesenie č. 52/OZ/29/11/2007
Vyvesené dňa: 30.11.2007
Zvesené dňa: 15.12.2007

 

Dodatok č. 2
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľká Mača č. 27/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača rozhodlo o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Mača č. 27/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:

1.v § 7 odsek 4 sadzba dane z 50 Sk (1,65 €) sa mení na 200 Sk (6,63 €) za jedného psa na kalendárny rok
2.v § 4 odsek 6 sadzba poplatku sa mení

- pre fyzické osoby – obyvateľov:
rodinné domy z 380 Sk (12,61 €) na 520 Sk (17,26 €) osoba/rok 10 Sk (0,33 €) na osobu týždenne t.j. 1,4246 Sk (0,047 €) osoba a deň.
Stavby zo 190 Sk (6,30 €) osoba/rok na 260 Sk (8,63 €) osoba/rok t.j. 0,7123 osoba deň ak je chata alebo stavba zapísaná na jeného vlastník

- pre fyzické a právnické osoby – podnikateľov:
sadzba poplatku zo 650 Sk (21,57 €) nádoba/rok sa meni na 1 300 Sk (43,15 €) rok osoba t.j. 3,5616 Sk (0,1186 €) /rok, 25 Sk (0,82 €) na osobu týždenne podľa počtu zamestnancov .

Tento dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 27/2004 Veľká Mača bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Veľká Mača dňa 29.11.2007 uznesením č. 52/OZ/29/11/2007.
Tento dodatok bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.11.2007
Dodatok č.1 k VZN č. 27/2004 nadobúda účinnosťou dňa 14.12.2007

Tento dodatok a Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača č. 27/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú prístupné na Obecnom úrade Veľkál Mača.

 

Vo Veľkej Mači dňa 17.12.2007

Ing. Štefan Lancz
starosta obce

Dodatok č. 3
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľká Mača č. 27/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Obecné zastupisteľstvo obce Veľká Mača rozhodlo o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Mača č. 27/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálneodpady a drobné stavebné odpady takto:

1/ v §14 odsek 6 sadzba poplatku sa mení

pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby:
sadzba poplatku za KO z 1.300 Sk /rok na osobu t.j. 3,5676 Sk/deň na osobu sa mení na 1.204,50 Sk/39,98€ rok/osoba t.j. 3,30 Sk /0,10€ deň osoba podľa počtu zamestnancov

Tento dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné závaäzné nariadenie obce č. 27/2004 Veľká Mača bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Veľká Mača dňa 16.10.2008 uznensením č. 65/OZ/16/10/2008.
Tento dodatok bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 17.10.2008
Dodatok č. 2 k VZN č. 27/2004 nadobúda účinnosť dňa 31.10.2008.

Tento dodatok a Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača č. 27/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú prístupné na Obecnom úrade Veľká Mača.


Vo Veľkej Mači dňa 17.10.2008


Ing. Štefan Lancz
starosta obce

 


Dodatok č. 4
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľká Mača č. 27/2004 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači sa v zmysle § 11 ods. 4. písm. g. zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov zákona č. 517/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. uznieslo na nasledovnej zmene všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Mača č. 27/2004 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 3 ods. 4 sa mení nasledovne:


Predmet dane
Hodnota €/m²
% zo základu
Výška dane za m²
Orná pôda, chmelnice, vinice ovocné sady
1,02
0,30%
0,00307

Trvalé trávne porasty
0,27
0,50%
0,00134

Záhrady
1,86
0,50%
0,009294

Zastavené plochy a nádvoria
1,86
0,50%
0,009294

Stavebné pozemky
18,59
0,50%
0,0929

Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
1,86
0,50%
0,009294

Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
Zák. 382/2004
0,2542
0.30%
0,0007626


§ 4 ods. 4 sa mení nasledovne

Predmet dane
Hodnota v €/m²
Stavby na byvanie s príslušenstvom: prízemie podlažie
0,09958
0,0332
Samostatne stojace garáže
0,23235

Stavby poľnohosp. prvovýr. skleníky
0,06970

Stavby priem. energ.
0,23235

Stavby na ost. podnikateľskú činnosť
0,99581

Ostatné stavby
0,19916

§ 7 ods. 4 sa mení takto:

Sadzba dane je 6,63 za jedného psa za kalendárny rok.

Tieto zmeny VZN č. 27/2004 nadobúdajú činnosť dňom 01.01.2010 a doteraz platené hodnoty v odsekoch VZN č. 27/2005 sa nahrádzajú a strácajú účinnosť dňom 31.12.2009.


Ing. Štefan Lancz
starosta obce

Vyvesené dňa: 16.12.2009
Zvesené dňa: 02.01.2010


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka