Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Miestnych daniach

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods.1 písm.c/ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   v y d á v a

 

 

DODATOK č. 1 

K VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

OBCE VEĽKÁ MAČA

č. 49/2013

 

 

 

ktorým sa mení a dopľňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľká Mača

 

 

                                                               Čl. I

 

 

      VZN č. 49/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľká Mača sa mení takto:

 

1.      V časti III. § 15 sa dopľňa bod č.3 ktoré znie:

 

3/ za kilogram drobných stavebných odpadov      

    bez obsahu škodlivín                                            0,067 € / kg     pri koeficiente   1

 

                                                        Čl. II

 

 

1.      Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Veľká Mača

 dňa...............................

2.      Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.

3.      Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2016.

 

 

 

Vo Veľkej Mači dňa 30.11.2015

 

 

 

                                                                                                 Ing.Štefan Lancz

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka