Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

o  určení príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočnej úhrady nákladov v školskej jedálni

Schválené: 8.10.2013

Účinnosť: 24.10.2013

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Veľká Mača
č.  48/2013
o  určení príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočnej
úhrady nákladov v školskej jedálni


PRVÁ ČASŤ

§1
Úvodné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v súlade s §§ 28 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje s účinnosťou od 1. novembra 2013 príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie nasledovne:

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

DRUHÁ ČASŤ

§ 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonní zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne vo výške 10 €.
2) Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.


§ 3
Oslobodenie od príspevkov

1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a./ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b./ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (rozhodnutie alebo potvrdenie z ÚPSVaR),
c./ príspevok sa neuhrádza za dieťa ktoré má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
d./ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

TRETIA ČASŤ
§ 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1.Školská jedáleň poskytuje deťom stravu za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín na odporúčané výživové dávky.
2.Výška príspevku na úhradu nákladov denne je stanovená vo VZN č. 41/2011. Pre jednotlivé kategórie detí a žiakov sa určuje príspevok na úhradu nákladov na jedlo v druhom finančnom pásme nasledovne:
a, hlavné jedlo/ obed                0,64 €
b, doplnkové jedlo/ desiata     0,26 €
c, doplnkové jedlo/ olovrant   0,22 €
                                                       1,12 €  + režijné náklady 0,10 €
3.Zákonní zástupcovia detí, ktorí sú v hmotnej núdzi prispievajú za čiastočnú úhradu nákladov poskytnutej stravy vo výške 0,12 € + režijné náklady 0,10 €   t.j. 0,22 €.    Podmienkou uplatnenia je zdokladovanie hmotnej núdze zákonného zástupcu /potvrdenie alebo rozhodnutie z ÚPSVaR/.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 5
Použitie príspevku
1.Účelom použitia je najmä skvalitnenie výchovno -vzdelávacieho procesu, kultúrno-spoločenského vyžitia, športové a výchovno vzdelávacie aktivity detí, organizovanie spoločensko-výchovných podujatí za účasti rodičov detí. Prostriedky možno použiť aj na skvalitnenie materiálno -technického vybavenia herní detí moderným pomôckami a hračkami.
2.Použitie prostriedkov príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ prerokováva rada materskej školy spravidla jeden krát v kalendárnom roku.

                                                                                       § 6
Záverečné ustanovenia

1)Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
č. 30/OZ/08/10/2013  dňa  08.10.2013

2)Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.11.2013.


                                                                                                          Ing. Štefan Lancz
                                                                                                            starosta obce
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 23.09.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 09.10.2013
VZN nadobúda účinnosť: 24.10. 2013

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka