Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Pravidlá spolunažívania

Schválené: 10.2.1995

Vyhlásené: 11.2.1995

Účinnosť: 25.2.1995


O B E C 9 2 5 3 2 V E Ľ K Á M A Č A

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÁ MAČA
č. 10/95
 
PRAVIDLÁ SPOLUŽÍVANIA


Úvodné ustanovenia
 
§ 1
Účel úpravy
 
            Toto nariadenie sa vydáva za účelom stanoviť pravidlá, ktoré vychádzajú z rozhodujúcich hodnôt spolunažívania v obecnej pospolitosti a smerujú k ich realizácií.
§ 2
 
1.Za rozhodujúce hodnoty spolunažívania sa na účely tohto nariadenia považujú:
·         demokrácia činnosti miestnej samosprávy
·         životné prostredie
·         zdravé životné podmienky občanov
·         dobré vzťahy spoluobčanov
·         verejný poriadok
 Ak to nevylučuje povaha veci, práva a povinnosti občanov podľa tohto nariadenia platia aj pre iné právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce
I. ČASŤ
 
Základné ustanovenia
§ 3
            Výkon práv a povinností nesmie viesť k ohrozeniu, narušeniu alebo poškodeniu rozhodujúcich hodnôt spolunažívania /§ 2/ .
§ 4
Základné zásady spolunažívania
1.      Všetci  sú povinní rešpektovať pravidlá demokracie a podľa svojich možností napomáhať       ich naplnenie
2.      Každý je povinný dbať o dobré medziľudské  vzťahy založené na vzájomnej úcte, tolerancii a snahe o porozumenie. Všetci sa musia držať prejavov znevažovania alebo agresivity.
3.      Realizácia práv je nerozlučné spojená s plnením povinností.
4.      Občania sú povinní popri svojich právach a oprávnených záujmoch a potrebách zohľadňovať oprávnené záujmy a potreby spoluobčanov a záujmy obce ako celku.
5.      Každý sa musí zdržať konania, ktorým by boli ohrozené obmedzené, poškodené alebo inak nevhodne nevhodne zasiahnuté práva a oprávnene záujmy spoluobčanov a obce.
Prevencia 
§5
Prechádzanie kolízií záujmov 
1.V zámeroch svojich činností je každý povinný zohľadňovať ich prípadný rušivý vplyv na práva a oprávnené záujmy obce a spoluobčanov.
2.Ak je dôvodné podozrenie, že by mohli byť záujmy iných ohrozené alebo porušené, je nevyhnutné zámer prerokovať s osobami, ktoré jeho uskutočnením môžu byť dotknuté (ďalej dotknuté osoby)
3.Námietky a pripomienky dotknutých osôb musia byť preskúmané odborníkom alebo kompetentným orgánom verejnej správy.
4.Ak nie je možné odstrániť riziko škodlivých vplyvov zámeru podľa § 1 ods. 4 tohto nariadenia, zámer sa nesmie začať uskutočňovať.
5.Inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie sú povinné cieľavedome pestovať pozitívny postoj k hodnotám spolunažívania /§ 2/ . V súlade s koncepciami obce sa podieľajú na pravidelnom organizovaní špecializovaných preventívnych podujatí.
§ 6
Ekologická prevencia 
1.Rodičia a osoby, ktorých predmetom práce je výchova a vzdelávanie, sú povinní poskytovať deťom a mládeži cieľavedomý príklad starostlivého prístupu k ochrane životného prostredia.
2.Inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie, zahrnú do obsahu pravidelnej činnosti problematiku ochrany životného prostredia, zamerajú sa najmä na vysvetlenie rizík vývoja konzume orientovanej spoločnosti , na konkrétne príklady o súčasnom stave životného prostredia a na vytvorenie a upevnenie pocitu osobnej zainterosovanosti každého človeka na ochrane životného prostredia.  
§ 7
Zdravotná prevencia 
1.Inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva, sú povinné podieľať sa na zdravotnej prevencií buď vlastným programom alebo spoluprácou na preventívnom programe iného subjektu.
2.Inštitúcie ktorých predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie, zahrnú do obsahu svojej pravidelnej činnosti propagáciu zdravého životného štýlu, najmä duševnej hygieny a pozitívneho myslenia, celkovej zdravej životosprávy s racionálnou výživou a aktívnym telesným pohybom v prípade.
§ 8
Pravidlá pre výkon činností
1.Výkon všetkých činností sa musí uskutočňovať so sledovaním, či nedochádza k nežiaducim zásahom do práv a oprávnených záujmov iných osôb podľa § 4, ods. 4.
2.Ak nastane nežiaduci zásah podľa ods. 1, je ten kto ho spôsobil povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odstránenie, obnovenie pôvodného alebo dohodnutého žiaduceho stavu, a ak je to možné, aj odstránenie škodlivých účinkov nežiaduceho zásahu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa zákona.
3.Ak odstraňovanie nežiaduceho  stavu vyžaduje zákrok iných osôb, (napr. odborný zákrok oprávnenej organizácie a pod. je ten, kto nežiaduci stav pôsobil, povinný poskytnúť týmto osobám účinnú pomoc.
§ 9
Sankcie
 Porušenie tohto nariadenia je podľa okolností priestupkom podľa ust. §45,47 alebo 48 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. § 13 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo o trestný čin.
II. ČASŤ 
OSOBITNÉ USTANOVENIA NA OCHRANU DEMOKRÁCIE V ČINNOSTI ORGÁNOV OBECNEJ SAMOSPRÁVY 
§ 10
 
      Orgány obecnej samosprávy a ich pracovníci konajú pri výkone svojej pôsobnosti nezaujato a nezávisle. 
§ 11 
      Pracovníci orgánov obecnej samosprávy sú povinní konať v záujme obce a jeho občanov, v súlade s rozhodnutiami volebných orgánov samosprávy.
  § 12
 
      Spoločný záujem obce a jeho občanov má prednosť pred záujmom skupinových alebo individuálnym.
 
§ 13
1.      Politické riadenia činnosti orgánov samosprávy je neprístupné.
2.      Výkon funkcie starostu obce a jeho zástupcu ako aj výkon pôsobnosti pracovníkov obce musí byť politicky nezávislý.
3.      V činnosti orgánov miestnej samosprávy sa nesmie prejavovať politická orientácia alebo sympatie kompetentných  osôb.
OSOBITNÉ USTANOVENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
§ 14
Ochrana pôvodného stavu prírody a verejnej zelene
 
1.Všetky zásahy do pôvodného stavu prírody, ktoré nevyplývajú z osobitného oprávnenia, z osobitného kvalifikovaného postavenia alebo z povoleného predmetu činnosti sú zakázané.
2.Zásahy zamerané na obnovu alebo zlepšenie stavu prírodného prostredia je prípustné vykonávať len po ohlásení na Obecný úrad, ktorý v prípade potreby poskytne ohlasovateľovi do 15 dní poučení o postupe, akým sa má zásah vykonať.
3.Obmedzenie podľa ods. 2 neplatí pre vlastníkov, ktorí menia stav alebo využitie svojho pozemku pri zachovaní jeho kultúry.
4.Ustanovenia ods. 1 až 3 platia priemerne aj pre ochranu verejnej zelene
§ 15
Parkovanie a prevádzka motorových vozidiel 
1.Opakované parkovanie a odstavenie nákladných vozidiel autobusov, pojazdných mechanizmov, návesov, prívesov, opravovaných vozidiel, nepojazdených vozidiel bez štátnej poznávacej alebo prevozovej značky na verejných  priestranstvách  je prípustné len na základe povolenie Obecného úradu a podlieha spoplatneniu miestnym poplatkom za užívanie verejného priestranstva. Obecný úrad určí v povolení miesto parkovania, prípadne osobitné podmienky na užívanie vyhradenej časti verejného priestranstva rešpektovať.
2.Majitelia všetkých vozidiel, sú povinní zabezpečiť, aby nedošlo prevádzkou vozidla k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného prostredia, najmä aby nenastalo znečistenie ropnými látkami, výfukovými plynmi a obťažovania hlukom nad mieru nevyhnutnú na riadnu prevádzku vozidla.
3.Ak napriek predchádzajúcim upozorneniu  vozidlo zaberá bez povolenia podľa ods. 1 verejné priestranstvo príslušný orgán obce je oprávnený vozidlo premiestniť na náklady majiteľa do osobitne vyhradeného priestoru na obecnom smetisku.
4.Vozidlá bez ŠPZ  alebo prevozovej značky a zjavne nepojazdné vozidlá odstavené na verejných priestranstvách budú odtiahnuté do vyhradeného priestoru na obecné smetisko. Ak  sa v lehote do 1 mesiaca od odtiahnutia neprihlási majiteľ alebo držiteľ vozidla o jeho vydanie, vozidlo bude zlikvidované.  V dobe umiestnenia odtiahnutého vozidla na obecnom smetisku znáša riziko škôd, znehodnotenia a odcudzenia vozidla jeho majiteľ.
5.Parkovanie všetkých vozidiel je prístupné
·         na parkoviskách označených príslušnou dopravnou značkou
·         na cestách, pokiaľ tam nie je obmedzené státie dopravnou značkou alebo všeobecne záväznými predpismi o pravidlách cestnej premávky alebo týmto nariadením
·         na nevyužitých plochách verejného priestranstva, pričom sa nesmie narušiť účel ich určenia, (najmä nie je povolené parkovať na chodníkoch, na verejnej zeleni a pod.
7.Povinnosti majiteľa podľa tohto ustanovenia má podľa povahy situácie aj jeho držiteľ, vodič alebo vykonávateľ opravy.
§ 16
Povinnosti majiteľov nehnuteľností
 
1.Majiteľ musí udržiavať majetok v stave, ktorý nezhoršuje životné prostredia obce, z hľadiska hygieny prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany i vonkajšieho vzhľadu.
2.Majiteľ musí zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva, ktorá je bezprostredne priľahlá k jeho nehnuteľnosti chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie a pod. V zimnom období je majiteľ povinný sa postarať o odhrnutie snehu a bezpečnú schodnosť povrchu chodníka priľahlého k jeho nehnuteľnosti.
3.Ak sa neplní niektorá z podmienok, uvedených v predchádzajúcich odsekoch, majiteľ musí zabezpečiť bezodkladne nápravu.
4.Umiestnenie reklamy podlieha dohode s Obecným úradom, v ktorej sa upravia jeho etické, estetické, obsahové i ekonomické podmienky. Ak reklama nevyhovuje uvedeným hľadiskám a nedôjde k náprave, Obecný úrad je oprávnený nariadiť jej odstránenie. To sa vzťahuje i na reklamy, umiestnené pred účinnosťou tohto nariadenia.
5.Povinnosti majiteľa podľa tohto ustanovenia má podľa povahy veci aj držiteľ, správca, vykonávateľ práva hospodárenia, nájomca užívateľ alebo iná osoba v postavení umožňujúcom nakladanie s vecou. Pri umiestnení reklamy s plochou presahujúcou 2 m2  je nositeľom povinnosti subjekt, vykonávajúci reklamu.

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA UTVÁRANIE A OCHRANU ZDRAVÝCH PODMIENOK A ZDRAVÉHO ŽIVOTA A PRÁCE OBYVATEĽOV

Ochrana práva na odpočinok

§ 17

1.Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl sa rozumie:
v pracovné dni – doba od 0.00 do 06.00 hod.
v sobotu – doba od 0.00 do 6.00 hod., a od 20.00 do 24.00 hod.
v nedeľu – doba od 0.00 do 24.00 hod
2.Na dni, ktoré sú štátom uznanými sviatkami sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu.
3.Výkon činnosti, ktoré narušujú možnosť odpočinku, najmä práce a činnosti obťažuje hlukom alebo iným obdobne účinným spôsobom, je v dobe odpočinku zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžaduje naliehavý alebo významný záujem obce.
§ 18
Ochrana nočného kľudu

1.Usporiadateľ verejného podujatia alebo prevádzkovateľ zariadenie ďalej len „zodpovedná osoba“ je povinný v čase od 22.00 do 6.00 zabezpečiť poriadkovú službu, ktorá v čase od zachovanie verejného poriadku a ochranu nočného kľudu.
2.Zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť verejný poriadok a rešpektovanie nočného kľudu aj v okolí zariadenia alebo miesta podujatia, buď vlastnými silami alebo bezodkladnou spoluprácou s orgánmi polície.

Chov zvierat
§ 19
Regulácia chovu zvierat

1.Chov zvierat sa reguluje podľa stupňa, akým môže zasahovať do práv a oprávnených záujmov spoluobčanov. Z toho hľadiska sa zvieratá na účely tohto nariadenia rozdeľujú na druhy, ktorých chov do práv a oprávnených záujmov spoluobčanov.
spravidla nezasahuje (napr. akvarijné rybky a pod).
ďalej len
„I. kategória zvierat“
môže zasahovať (napr. psi, mačky, zajace, hydina a pod.)
ďalej len
„II. kategória zvierat“
spravidla zasahuje (napr. ošípané, dobytok, a pod.)
ďalej len
„III. kategórie zvierat“
2.Pre jednotlivé druhy zvierat podľa predchádzajúceho odseku platia v jednotlivých druhoch územia tohto pravidlá
na celom území obce možno chovať bez ohlásenia zvieratá – I. kategórie
v osamelo stojacich rodinných domoch možno chovať bez ohlásenia zvieratá všetkých kategórie. Za osamelo stojaci rodinný dom sa považuje taký, ktorého vzdialenosti od najbližšie stojaceho obytného domu presahujú 100m.
v častiach obce s individuálnu bytovou výstavbou vidieckeho charakteru je možné chovať.
zvieratá II. Kategórie bez ohlásenia
zvieratá III. Kategórie na základe predchádzajúceho ohlásenia a v medziach podmienok, ktoré môže na tento účel vydať obec.
3.Chov zvierat, ktorý zrejme prekračuje obvyklé potreby domácnosti chovateľa, je možná vždy len na základe povolenia vydaného rozhodnutím obce.
4.Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov (napr. zákon o životnom prostredí, stavebný zákon, predpisy o veterinárnej starostlivosti).

§ 20
Podmienky chovu

1.Chovať zvieratá môže len občan, ktorý je spôsobilý poskytnúť zvieraťu potrebnú starostlivosť.
2.Pred začatím chovu musia byť preň vytvorené vhodné podmienky, t.j. najmä hygienická prevádzka chovu, zabezpečenie dovozu zvierat, ktorých vlastnosti to z hľadiska záujmov iných osôb vyžadujú.
3.Chovateľ je povinný oboznámiť sa pred začatím chovu s príslušnými predpismi veterinárnej starostlivosti a počas prebiehajúceho chovu sa musí postarať, aby nedochádzalo k ich porušovaniu. Najmä zabezpečí potrebnú spoluprácu s odborným veterinárom pri očkovaní, prehliadkach a ošetrovaní chovaných zvierat, pri uhynutí zvieraťa a pod. O splnení povinností pri očkovaní a predpísaných prehliadkach musí chovateľ pri kontrole predložiť doklad. Ak dôjde k napadnutiu človeka chovaným zvieraťom, chovateľ je povinný bezodkladne zabezpečiť prehliadku zvieraťa veterinárnym lekárom a doklad o výsledku prehliadky odovzdať poškodenému.
4.Chovatelia zvierat sú povinní zabezpečiť, aby chov alebo správanie chovaných zvierat nemohli rušiť práva a oprávnené záujmy spoluobčanov najmä znečisťovaním verejných priestranstiev a cudzích pozemkov, poškodzovaním cudzieho majetku, ohrozovaním spoluobčanov, šírením nákazlivých ochorení, narušovaním nočného kľudu, voľným pohybom zvierat na verejných priestranstvách a pod. Ak narušeniu záujmov spoluobčanov bezprostredne hrozí, alebo ak už nastalo, majiteľ je povinný vykonať aj bez vyznania všetky potrebné opatrenia, aby bolo narušenie odstránené bez zbytočného odkladu.
5.Je zakázané:
týranie zvierat, t.j. spôsobenie bolesti, utrpenia alebo v úzkosti zvieraťu
nechať zranené zviera bez pomoci a ošetrenia
likvidovať zviera ubitím, obesením, škrtením, upálením alebo podobným
spôsobom
ukončiť chov zvieraťa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody. Majiteľ nesmie zviera opustiť alebo ho vyhnať s úmyslom zbaviť ho.
6.Povinnosti chovateľa má podľa okolností aj osoba, ktorej bolo zviera zverené do opatery alebo pod dozor.
§ 21
Povinnosti majiteľa psov

1.Ak nie je v tomto ustanovení upravené inak, platia pre majiteľov psov ustanovenia o chove zvierat v § 19 a §20.
2.Majiteľ musí zabezpečiť registrovanie psa prihlásením na Obecná úrad. Podrobnosti registrácie určí Obecný úrad.
3.Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný. Pri pohybe psa na verejnom priestranstve musí majiteľ zabezpečiť kontrolu správania svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat alebo poškodeniu majetku. Majiteľ musí zabezpečiť svojho psa dostatočne pevným vodidlom a obojkom. Pri hryzavých a útočných psoch aj dostatočne veľkým náhubkom. Majiteľ psa ho nesmie zveriť do starostlivosti osoby, ktorá nie je spôsobilá zvládnuť spoľahlivo správne psa v každej situácii.
4.Majiteľ je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo a verejne prístupné priestory (najmä detské pieskoviská, obchody, predajné stánky a pod.) a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky. Ak pes spôsobí nečistotu (výkalmi, vnesením nečistoty do verejnej príslušných priestorov) majiteľ je povinný ju okamžite odstrániť.
§22
Odchyt psov

1.Voľne sa pohybujúci pes t.j. bez kontroly spôsobilej osoby bude odchytený. O odchyte sa vedie chronologická evidencia, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.
2.Majiteľ je povinný bezodkladne stratu psa ohlásiť na Obecný úrad, odchyteného psa si prevziať a nahradiť obce náklady za odchyt a starostlivosť o psa.
3.V prípade oprávneného podozrenia z nákazy a v prípade hroziaceho nebezpečenstva môže byť túlajúci sa pes usmrtený.
4.Ak sa do troch dní odchytu neprihlási majiteľ a nepreukáže svoje vlastníctvo, pes sa považuje za psa bez majiteľa. Takýto pes bude podľa okolností a dostupných možností umiestnený do útulku, odpredaný alebo usmrtený, pričom sa nepripúšťa jeho odovzdanie na výskumné účely.
5.Povinnosti majiteľa psa podľa ustanovení § 20 §21 má popri ňom aj iná osoba, ktorej bol pes zverený do starostlivosti.
§ 23
Osobitné ustanovenia a usmernenie ekonomickej činnosti
1.Pri všetkej ekonomickej činnosti sa musí dbať na ochranu osobitne chránených záujmov (§ 2, ods. 1).
2.K zámerom činnosti, ktoré sa týkajú záujmov obce a obyvateľov je právnická alebo fyzická osoba povinná vyžiadať si stanovisko obce (§4 ods. 3 písm. d/zák.č.369/90 Zb. o obecnom zriadené v znení noviel.
3.Podnikateľskú činnosť, investičnú činnosť a využívanie miestnych zdrojov na území obce je prípustné vykonávať len na základe a v medziach súhlasného záväzného stanoviska obce, vydaného podľa ust. Ods. 3, písm. d/zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel.
4.Ak činnosť môže ohroziť alebo poškodiť záujmy obce alebo jeho občanov, najmä ak je v rozpore s územným plánom, územným systémom ekologickej stability koncepciami obce a pod. Obec vydanie súhlasu podľa ods. 3 odoprie alebo už vydaný súhlas odníme.

§ 24
Osobitné ustanovenia na zabezpečenie verejného poriadku

Všeobecnú ochranu verejného poriadku upravuje ust. § 47 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení noviel.
§ 25
Osobitné užívanie verejného priestranstva

Osobitné užívanie verejného priestranstva je prístupné len na základe povolenia vydaného rozhodnutím obce, ak osobitný predpis nestanovuje inak.
§ 26
Správanie sa na verejnosti

1.Pod správaním sa na verejnosti sa rozumie správanie na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných priestoroch napr. budovy a zariadenia organizácií a inštitúcií poskytujúcich služby občanom – obchody, kultúrne, zdravotnícke, školské a telovýchovné zariadenia úrady a pod.
2.Každý je povinný na verejnosti správať sa tak , aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejných priestranstiev a priestorov, verejných zariadení a budov, ku vzniku škôd, k obťažovaniu spoluobčanov nadmerným hlukom, svojvoľným zásahom do slobodného pohybu alebo iným obdobne účinným spôsobom ďalej len „nežiaduci“ stav.
3.Majitelia a prevádzkovatelia verejne prístupných priestorov musia zabezpečiť poriadkovú službu, ktorá zabezpečí včasné zistenie a bezodkladné odstránenie nežiaduceho stavu. Ostatní občania podľa svojich možností spolupôsobia v predchádzaní a na náprave nežiaduceho stavu napr. upozornením na jeho vznik, rešpektovaním výzvy verejného činiteľa k obnoveniu verejného poriadku a pod.
§ 27
Spoločné a záverečné ustanovenia

V sporných prípadoch a v podrobnostiach rozhoduje o uplatnení tohto nariadenia starosta obce.
§ 28

Toto nariadenia nadobúda účinnosť dňom 25.02.1995
Všeobecné záväzné nariadenia č. 10 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 10.02.1995 Uznesenie 10/02/95.


Mgr. Noszek František
starosta obce

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka