Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

SPRÁVA CINTORÍNA

 

 

 

 

 

 Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

Cenník služieb
Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska č. 44/2011 schválený  16.12.2011

Jednohrobové miesto do 10 rokov 9 €
Dvojhrob do 10 rokov 18 €
Jednohrob - obnovenie na ďaľších 10 rokov 7 €
Dvohrob - obnovenie na ďaľších 10 rokov 14 €
Detský hrob 4 €
Poplatok za použitie márnice 5 €
Poplatok za použitie chladiaceho boxu 4 €
Poplatok za použitie pohrebného vozíka 2 €
Poplatok za použitie ozvučovacej techniky 4 €
   

    

     
                                                                                   
Schválené uznesením OZ číslo 72/OZ/14/12/2011 zo  dňa : 16.12.2011
Účinnosť nadobúda dňa :        01.01.2012

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ: OBEC VEĽKÁ MAČA

Správca cintorína: IRENA LEFCSÍKOVÁ

Kontakt: 0910338208

 

 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Schválené: 4.4.2011

Vyhlásené: 5.4.2011

Účinnosť: 5.4.2011

Prevádzkový poriadok pohrebiska
Č. 44/2011

1. Identifikačné údaje

Pohrebisko: Veľká Mača
Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Veľká Mača
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Veľká Mača
IČO: 306274

2. Všeobecné ustanovenia:
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Základné údaje o pohrebisku:
Ø Zamestnanci: Správkyňou cintorína a domu smútku je určená  Irena Lefcsíková. Za vedenie evidencie pohrebiska je zodpovedná Silvia Lanczová, zamestnankyňa obce.
Ø Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska: 
a) Objektová skladba – dom smútku nachádzajúci sa na parc.č.206/1 má okrem obradnej miestnosti aj miestnosť pre osobnú hygienu, miestnosť na uloženie náradia. Je vybavené napojenie na vodu a v miestnostiach je zabezpečená ventilácia.
b) Cintorín – na území obce sú dve verejné pohrebiská, 
cintorín č.1, parc.č.206 sa rozprestiera na ploche 1,4 ha
cintorín č.2, parc.č.208 sa rozprestiera na ploche 3 050 m²
Pochovávanie na cintoríne sa vykonáva uložením rakvy s telom mŕtveho do hrobu, alebo uložením spopolneného tela mŕtveho v urne. Cintoríny sú zásobované vodou z vlastného zdroja – studne a polievanie je zabezpečené 
rozvodmi z výtokových stojanov.
c) Technické vybavenie domu smútku – Dom smútku je vybavený chladiacim zariadením.

4. Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä
a) Vykopanie a zasypanie hrobu
b) Pochovávanie
c) Vykonávanie exhumácie 
d) Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
e) Správu pohrebiska 
f) Správu márnice a domu smútku
g) Údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
Činnosti uvedené v ods. 4 písm. a), b), c) zabezpečuje pohrebná služba.
5. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Ø prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené § 8 ods. 4 písm. a) a to:
- úmrtie doložené:
- s listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu je písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní
Ø prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, sprístupniť ho verejnosti na mieste obvyklom na pohrebisku
Ø viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
Ø umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
Ø zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu
Ø písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené; o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa adresa; súčasne túto informáciu zverejniť namieste obvyklom na pohrebisku,
Ø ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok RÚVZ; na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska
Ø počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska; o takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu

A ostatné činnosti určené prevádzkovateľom ako napr.:
Ø prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať nájomcovi oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta
Ø zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad cintorína 
Ø pravidelne vyvážať odpad z cintorína
Ø zabezpečiť vonkajšiu a vnútornú údržbu domov smútku vrátane chladiaceho boxu
Ø koordinovať činnosti subjektov poskytujúcich pohrebné služby
Ø zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania
Ø a iné.

6. Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta ( § 24 )
Ø nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest, 
Ø užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
Ø udržiavať poriadok na pohrebisku
A ostatné práva a povinnosti určené prevádzkovateľom ...
- právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta
- nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa
- na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku, rámu) na cintoríne je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
- a iné.
7. Povinnosti návštevníka pohrebiska 
Ø povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta určuje si prevádzkovateľ pohrebiska ako napr.: 
Ø návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň,
Ø na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
Ø odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených,
Ø na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť na pohrebisko je zakázaný prístup dopravný prostriedkami, v odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ,
Ø vodiť psov na pohrebisko je zakázané,
Ø a iné.

8. Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
Cintorín je prístupný návštevníkom denne v nasledovných hodinách:
Ø v letnom období ( 1. apríl – 30. september): 06.00 - 21.00 hod. 
Ø v zimnom období ( 1. október – 30. marec ): 07.00 - 18.00 hod.

9. Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
Ø hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
Ø dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
Ø bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
Ø rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

Ø Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. 
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
-orgánov činných v trestnom konaní,
-obstarávateľa pohrebu alebo
-blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
-posudok úradu,
-list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
-nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

10. Dĺžka tlecej doby je najmenej 10 rokov.

11. Spôsob nakladania s odpadkami
Odpady z hrobu je nájomca povinný si sám odstrániť a uskladniť do umiestneného veľkokapacitného kontajnera. Odvoz kontajnera zabezpečuje Obecný úrad Veľká Mača prostredníctvom TEKOM-u Sereď na základe uzavretej zmluvy.


12. Cenník služieb
V obci Veľká Mača sa stanovujú nasledovné cintorínske poplatky:
Ø za jedno hrobové miesto do 10 rokov 8,29 €
Ø za dvojhrob do 10 rokov 16,59 €
Ø za obnovenie ďalších 10 rokov – jednohrob 6,63 €
Ø za obnovenie ďalších 10 rokov – dvojhrob 13,27 €
Ø za detský hrob 3,98 €
Ø za použitie márnice 4,97 €
Ø za použitie chladiaceho boxu 3,31 €
Ø za použitie pohrebného vozíka 1,65 €
Ø použitie ozvučovacej techniky 3,31 €

13. Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadenia
a) Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť , zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote. 
b) Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a zariadení ( dekontaminácia - súbor opatrení zahrňujúci mechanickú očistu a dezinfekciu a ktorý je v tomto prípade zameraný na ničenia a odstraňovania mikroorganizmov). 
Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva 
• dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom
( používa sa pri plochách veľmi znečistených)
alebo
• jednofázový postup čistenia za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom ( používa sa pri plochách , ktoré nie sú veľmi znečistené, doporučuje sa však vopred odstrániť hrubé nečistoty).
Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.
c) Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:
1.Musí sa vykonať správne mechanická očista ( dôkladné odstránenie mechanických nečistôt) a pri dezinfekcii sa musí dodržať správna (predpísaná) koncentrácia dezinfekčného prostriedku.
Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100 %. 
2.Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé (starnutím rýchlo klesá ich účinnosť), čo najkratšiu dobu pred použitím. 
3.Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia ( expozičný čas). 
4. Prípravky používané:.
- na mechanickú očistu: napr. detergenty – Jar, Pur, tekuté prášky - Cif, Ata, čistiace prípravky - Fixinela, Domestos, ...
- dezinfekciu: napr. SAVO (5%, 30 min.), Chloramín B (2%, 30 min.), Jodonal B (2,5%, 30 min), Forten (0,5%, 1 hod.)
- prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia – SAVO prim (3%, 30 min.), 5P ( 2,5%, 2 hod.), 5P plus ( 1,5%, 45 min.)
5. Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia , vydezinfikujú a vysušia
d) Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
- prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu: po použití, a podľa potreby
- chladiaceho zariadenia: v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby

6. Zamestanci
Podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné pomôcky. Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor ( v miestnosti s chladiacim zariadením )
Dodržiavajú zásady osobnej hygieny : 
- pravidelné umývanie rúk (tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom ( FRAGO ANTIBAKTERIAL, CHIRODERM)
- pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom ( Spitaderm konc., Septoderm – konc.)

14. Záverečné ustanovenia:
Za dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá prevádzkovateľ : Obec Veľká Mača.
Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť. 
V objekte Domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb. Tiež je vybavený lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy. Priestory domov smútku sa kontrolujú pred uskutočnením obradu.

Pri prevádzke pohrebiska prevádzkovateľ postupuje v súlade so zákonom č . 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ súhlas obecného zastupiteľstva obce. 

Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Mači dňa 04.04.2011 ako uznesenie č.19/OZ/04/04/2011 nadobúda účinnosť dňa 05.04.2011.

 

Vo Veľkej Mači, dňa : 05. apríla 2011

 

 

                                                               ----------------------------
                                                                   Ing. Štefan LANCZ
                                                                    starosta obce

 


 

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka