Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA:

Výzvy na verejné obstarávanie

Položky 1-5 z 8
Výzva_ZATEPL_TELOCV.doc(52 kB)Výzva na zateplenie telocvične v obci Veľká Mača
Vyhlásenie voľby HKO.odt(15.4 kB)Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce Veľká Mača
Položky 1-5 z 8

 

  

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU 
HLAVNÉHO  KONTROLÓRA OBCE VEĽKÁ MAČA


Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači
v y h l a s u j e 
voľbu hlavného kontrolóra Obce Veľká Mača 


V zmysle uznesenia OZ sa zriaďuje funkcia hlavného kontrolóra obce Veľká Mača na základe § 18 a ďalej § 18a zákona č. 612/2002 Z.z. ako úplného znenia zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 369/2004 Z.z. Funkcia hlavného kontrolóra obce Veľká Mača sa zriaďuje na 6 ročné obdobie. s čiastkovým pracovným úväzkom 0,2 ( t.j. v časovom rozsahu cca. 7,5 hodín týždenne )

1.Kvalifikačné predpoklady:
Minimálne úplné stredné vzdelanie, minimálne 5-ročná prax

2.Požadované doklady:
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, overená fotokópia dokladu o najvyššom  ukončenom vzdelaní, profesný životopis ( pre urýchlenie vyrozumenia uveďte telefonický kontakt)

3.Iné kritéria a požiadavky:
Riadiace a organizačné schopnosti, znalosti s PC, morálna a občianska bezúhonnosť

4.Dátum a miesto podania prihlášky:
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne do 31.01.2013   do 15,00   hod. na adresu:Obec Veľká Mača, Obecný úrad, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača.

Uzatvorenú obálku s prihláškou označte nápisom: „VOĽBA HKO – NEOTVÁRAŤ!!!“
    

           Kandidáti, ktorí odovzdajú prihlášku  a splnia uvedené predpoklady, budú 
telefonicky vyrozumení a zároveň pozvaní na mimoriadne zasadnutie OZ.


          Hlavného kontrolóra obce budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva. Na tomto     mimoriadnom zasadnutí OZ samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami obecného zastupiteľstva . Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad vo Veľkej Mači.

       


Vo Veľkej Mači, dňa 14.12.2012  


 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Veľká Mača 01/2016 a 02/2016

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Veľká Mača 01/2016

 1. Obec Veľká Mača, so sídlom Sereďská 137, 92532 Veľká Mača v zmysle §9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Mači č. 37/OZ/26/09/2016 zo dňa 26.09.2016 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku, a to formou priameho predaja.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je hnuteľný majetok, časť  parc. KN-E č. 208/2, číslo LV: 2717 v extraviláne obce Veľká Mača celkove 15915 m2. V prípade uvedenej parcely KN-E č. 208/2 sa jedná o ornú pôdu, vlastnícky podiel obce na uvedenej parcele je: 32057129/33445440, t.j. celkový podiel vlastníctva obce predstavuje 15254,37 m2. Predmetom zámeru priameho predaja je výmera 15209 m2 z celkového podielu 15254,37 m2.
 3. Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj je stanovená vo výške 6,- EUR/m2, t.j.  za celkovú výmeru 15209 m2 je to vo výške 91254,- EUR.
 4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je stanovená na: 31. Októbra 2016, do 15:30
 5. Cenovú ponuku žiadame doručiť  najneskôr v lehote pre doručenie cenových ponúk osobne na podateľňu Obecného úradu vo Veľkej Mači, alebo poštou na adresu: Obec Veľká Mača, Obecný úrad, Sereďská 137,  tak, aby najneskôr  31. Októbra 2016 do 15:30 bola zaevidovaná.
 6. Cenová ponuka musí byť  predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: PRIAMY PREDAJ č. 01/2016 – NEOTVÁRAŤ!
 7. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
 1. Označenie záujemcu
 • U fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý / vydatá,  tak aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.
 • U právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom , označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.
 1. Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku , výmeru a katastrálne územie.
 2. Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.
 3. Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.
 4. Čestné vyhlásenie záujemcu:
 • Fyzická osoba: že nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 • Právnická osoba: že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v §9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Vzor „ČESTNÉHO VYHLÁSENIA“ je zverejnený na internetovej stránke obce.

 1. Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa §7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, Vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 2. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia, a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t. j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 66,-EUR), ako aj náklady, ktoré vznikli  obci v súvislosti s priamym predajom (t. j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a pod.).
 1. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.
 2. Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
 3. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji  majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 4. Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

 

 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Veľká Mača 02/2016

 1. Obec Veľká Mača, so sídlom Sereďská 137, 92532 Veľká Mača v zmysle §9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Mači č. 39/OZ/26/09/2016 zo dňa 26.09.2016 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku, a to formou priameho predaja.
 2. Predmetom zámeru priameho predaja je hnuteľný majetok, časť  parc. KN-E č. 1410/1 v intraviláne obce Veľká Mača, číslo LV: 3073,  podiel ¼ z celkovej výmery 508 m2, t.j. 127 m2 ornej pôdy, a parc. KN-E č. 1402/1 vo výmere 1244 m2, ostatné plochy, vedené na LV č. 2969. V prípade uvedenej parcely KN-E č. 1402/1 sa jedná o parcelu výlučne vo vlastníctve obce Veľká Mača. Predmetom zámeru priameho predaja je teda celková výmera 1371 m2.
 3. Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj je stanovená vo výške 6,- EUR/m2, t.j.  za celkovú výmeru 1371 m2 je to vo výške 8226,- EUR.
 4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je stanovená na: 31. októbra 2016, do 15:30
 5. Cenovú ponuku žiadame doručiť  najneskôr v lehote pre doručenie cenových ponúk osobne na podateľňu Obecného úradu vo Veľkej Mači, alebo poštou na adresu: Obec Veľká Mača, Obecný úrad, Sereďská 137,  tak, aby najneskôr  31. októbra 2016 do 15:30 bola zaevidovaná.
 6. Cenová ponuka musí byť  predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: PRIAMY PREDAJ č. 02/2016 – NEOTVÁRAŤ!
 7. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
 1. Označenie záujemcu
 • U fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý / vydatá,  tak aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.
 • U právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom , označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.
 1. Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku , výmeru a katastrálne územie.
 2. Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.
 3. Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.
 4. Čestné vyhlásenie záujemcu:
 • Fyzická osoba: že nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 • Právnická osoba: že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v §9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Vzor „ČESTNÉHO VYHLÁSENIA“ je zverejnený na internetovej stránke obce.

 1. Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa §7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, Vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 2. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia, a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t. j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 66,-EUR), ako aj náklady, ktoré vznikli  obci v súvislosti s priamym predajom (t. j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a pod.).
 1. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.
 2. Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
 3. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji  majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 4. Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

(titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov)

 

 

 

 

 

Obec Veľká Mača

Sereďská 137

92532 Veľká Mača

 

 

Vec

Zámer priameho predaja č. ....../20.........

– cenová ponuka

––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 1. Označenie záujemcu / záujemcov (fyzická osoba):

 

titul, meno a priezvisko:                                                                                                         

rodné priezvisko:                                                                                                                    

rodné číslo:                         ....................................................................................................

dátum narodenia:                                                                                                                   

miesto trvalého pobytu:                                                                                                         

štátna príslušnosť:                                                                                                                 

stav:                                                                                                                                        

                                            (t.j. napr. slobodný/slobodná, ženatý/vydatá, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova)

 

telefonický kontakt:                                                                                                               

e-mail:                                                                                                                                     

údaje o manželke / manželovi:

titul, meno a priezvisko:                                                                                                         

rodné priezvisko:                                                                                                                    

rodné číslo:                                                                                                                             

dátum narodenia:                                                                                                                   

miesto trvalého pobytu:                                                                                                         

štátna príslušnosť:                                                                                                                 

 

 

 1. Predmet cenovej ponuky:

(uviesť predmet zverejneného zámeru priameho predaja, na ktorý sa vzťahuje cenová ponuka záujemcu)

 

P. č.:

Parcela:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Katastrálne územie:

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 1. Ponúknutá cena za predmet cenovej ponuky vyjadrené v eurách: ......................................

slovom: ....................................................................................................................................

 1. Účel využitia predmetu cenovej ponuky:

.................................................................................................................................................

 1. Čestne vyhlasujem / vyhlasujeme*, že nie som / nie sme* osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – viď. príloha k tejto cenovej ponuke. 

Upozornenie: V prípade, ak ide o manželov, resp. ak je záujemca ženatý / vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky / manžela.

 1. Čestne vyhlasujem / vyhlasujeme*, že ku dňu podania tejto cenovej ponuky mám / máme* vysporiadané všetky záväzky voči Obci Veľká Mača.
 2. Vyhlasujem / vyhlasujeme*, že v prípade, ak bude táto cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a bude akceptovaná, uhradím / uhradíme* Obci Veľká Mača všetky vecné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou tohto priameho predaja
 3. Čestne vyhlasujem / vyhlasujeme*, že v súlade s ustanovením § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpísaním tejto cenovej ponuky dávam / dávame* Obci Veľká Mača, IČO: 00 306 274 súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som uviedol/a / sme uviedli* v tejto cenovej ponuke pre účely priameho nájmu a s tým spojených úkonov.

 

*nehodiace sa prečiarknuť

 

 

V ............................... dňa .............................

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                         podpis záujemcu a manželky / manžela

 

Príloha:

 • Čestné vyhlásenie / vyhlásenia * podľa ods. 5 tejto cenovej ponuky (s úradne osvedčeným podpisom)

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

(obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo)

 

 

 

 

 

Obec Veľká Mača

Sereďská 137

92532 Veľká Mača

 

 

Vec

Zámer priameho predaja č. ....../20.........

– cenová ponuka

––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 1. Označenie záujemcu / záujemcov (právnická osoba):

 

obchodné meno:                          ..........................................................................................

sídlo:                                             ..........................................................................................

IČO:                                              ..........................................................................................

zastúpená meno a priezvisko:     ..........................................................................................

zastúpená meno a priezvisko:     ..........................................................................................

označenie registra, ktorý právnickú

osobu zapísal a číslo zápisu:        ..........................................................................................

                                                     

 

 1. Predmet cenovej ponuky:

(uviesť predmet zverejneného zámeru priameho predaja, na ktorý sa vzťahuje cenová ponuka záujemcu)

 

P. č.:

Parcela:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Katastrálne územie:

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ponúknutá cena za predmet cenovej ponuky vyjadrené v eurách: ..................................

slovom: ...................................................................................................................................

 1. Účel využitia predmetu cenovej ponuky:

.................................................................................................................................................

 1. Čestne vyhlasujem / vyhlasujeme*, že nie som / nie sme* osobou uvedenou v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – viď. príloha k tejto cenovej ponuke. 
 2. Čestne vyhlasujem / vyhlasujeme*, že ku dňu podania tejto cenovej ponuky mám / máme* vysporiadané všetky záväzky voči Obci Veľká Mača.
 3. Vyhlasujem / vyhlasujeme*, že v prípade, ak bude táto cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a bude akceptovaná, uhradím / uhradíme* Obci Veľká Mača všetky vecné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou tohto priameho predaja
 4. Čestne vyhlasujem / vyhlasujeme*, že v súlade s ustanovením § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpísaním tejto cenovej ponuky dávam / dávame* Obci Veľká Mača, IČO: 00 306 274 súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som uviedol/a / sme uviedli* v tejto cenovej ponuke pre účely priameho nájmu a s tým spojených úkonov.

 

*nehodiace sa prečiarknuť

 

 

V ............................... dňa .............................

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                     podpis a pečiatka PO

 

Príloha:

 • Čestné vyhlásenie / vyhlásenia * podľa ods. 5 tejto cenovej ponuky (s úradne osvedčeným podpisom)

 

 

 


 

Oznámenie o uložení písomnosti

Veronika Baranyiová - ozn.6.jpgSilvia Baranyiová - ozn.9.jpgĽudovít Grunza - ozn. 18.jpgPeter Fagala - <a href=ozn.14.jpg" src="/portals_pictures//empty.gif" style="width: 570px; height: 784px;" title="Peter Fagala - ozn.14.jpg" >

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

OBEC VEĽKÁ MAČA

 

v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Dávida Mészárosa vo Veľkej Mači

 

s nástupom od 04.05.2015

 

Podmienky účasti výberového konania:

-kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie príslušného pedagogického smeru v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov

- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady v zmysle §9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

- doklad o občianskej bezúhonnosti.

 

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ.

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, profesijným životopisom / s uvedením osobnostných špeciálnych predpokladov, špec. druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva učebníc, atď./,  overeným dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania, s odpisom z registra trestov /nie štarším ako 3 mesiace/ a potvrdením o zdravotnej spôsobilosti spolu s vlastnou koncepciou rozvoja školy žiadame doručiť  na adresu:

 

OBEC VEĽKÁ MAČA

Obecný úrad

Sereďská č. 137

925 32 Veľká Mača

 

Obálku označte nápisom: „ Výberové konanie  ZŠ s MŠ DM vo Veľkej Mači - NEOTVÁRAŤ“

 

Termín odovzdania prihlášok:  do 14.04.2015 (max. do 18:00) na obecnom úrade

 

 

Vo Veľkej Mači, 10.03.2015       Ing. Štefan Lancz, starosta obce Veľká Mača

 

 

 

 

Nagymácséd Község

 

a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról  és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT-törvény 4. paragrafusa, illetve az 552/2003-as közérdekű munkáról szóló törvény   5. §-a alapján

 

pályázatot hirdet

 

az alábbi alapiskola   i g a z g a t ó i   t i s z t s é g é n e k   betöltésére:

 

 Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa  - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda,  Veľká Mača - Nagymácséd

 

A megbízatási időszak kezdete: 2015. május 4.

         

A pályázati feltételek:

- megfelelő szakirányú felsőfokú pedagógiai végzettség  a SZK OM  41/1996. számú   

   módosított rendelete értelmében

- I. kvalifikációs vizsga vagy annak kiváltása a SZK OM 41/1996. számú módosított

  rendelete értelmében

- legalább 5 év pedagógiai gyakorlat

- büntetlen előélet.

 

      A pályázóknak be kell nyújtaniuk az škola és óvoda fejlesztésére vonatkozó írásos elképzeléseiket.

 

   A jelentkezőlapot a:

kitöltött kérdőívvel,
szakmai önéletrajzzal /mely az alábbiakat tartalmazza: sajátos személyiségjegyek, nyelvtudás, speciális képzettség, díjak, publikációs tevékenység/, 
a   képzettséget igazoló, hitelesített okirattal,
erkölcsi bizonyítvánnyal,
a munkaalkalmasságot igazoló orvosi véleménnyel és
az iskolafejlesztésre vonatkozó írásos elképzeléssel együtt

 

2015. április 14-ig (max. 18:00 óráig) kérjük az alábbi címre eljuttatni:

 

OBEC VEĽKÁ MAČA, Obecný úrad, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača

                                

      A pályázati anyagot tartalmazó borítékra írják rá:

      „Výberové konanie ZŠ s MŠ DM vo Veľkej Mači - NEOTVÁRAŤ“

      

 

 

Nagymácsédon, 2015. március 10-én     Lancz István, Nagymácséd község polgármestere

                                                                  

                          

 

 

 

                                       OBEC VEĽKÁ MAČA

 

v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

vyhlasuje  výberové konani na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy vo Veľkej Mači

 

s nástupom od 04.05.2015

 

Podmienky účasti výberového konania:

-kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie príslušného pedagogického smeru v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov

- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady v zmysle §9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

- doklad o občianskej bezúhonnosti.

 

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja ZŠ.

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, profesijným životopisom / s uvedením osobnostných špeciálnych predpokladov, špec. druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva učebníc, atď./,  overeným dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania, s odpisom z registra trestov /nie štarším ako 3 mesiace/ a potvrdením o zdravotnej spôsobilosti spolu s vlastnou koncepciou rozvoja školy žiadame doručiť  na adresu:

 

OBEC VEĽKÁ MAČA

Obecný úrad

Sereďská č. 137

925 32 Veľká Mača

 

Obálku označte nápisom: „ Výberové konanie  ZŠ vo Veľkej Mači - NEOTVÁRAŤ“

 

Termín odovzdania prihlášok do 14.04.2015, max. do 18:00

 

Vo Veľkej Mači, 10.03.2015                 Ing. Štefan Lancz, starosta obce Veľká Mača

 

 

 

 


 

 

         
                                               OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ


Obchodné meno: Obec Veľká Mača
Sídlo: Sereďská 137, 92532 Veľká Mača
IČO: 00306274
DIČ: 2021006757
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Lancz, starosta
Kontaktné miesto: Obecný úrad Veľká Mača

ako vyhlasovateľ,
v  zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na odkúpenie objektu bývalého poštového úradu s príslušným pozemkom ako spoločným dvorom   v katastrálnom území Veľká Mača, parcela registra C-KN č. 415/1, 415/2,  415/3  zastavaná plocha vo výmere 758 m2 vo vlastníckom podiele 1/1, vedený na Správe katastra v Galante  na LV č. 1452
s týmito podmienkami:

1. Odkúpiť je možné len celý objekt a celú obecnú časť zo spoločného dvora.Hodnota nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku je 27.500 €.
2. Súťažiaci predloží návrh kúpnej zmluvy s kúpnou cenou za celok, t. j. objekt na zastavanej ploche aj podiel zo spoločného dvoru
3. Súťažiaci prijíma podmienku a uvedie ju tiež v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu po podpísaní kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a jej schválení obecným zastupiteľstvom, ale ešte pred podaním návrhu zmluvy na vklad do Katastra nehnuteľností  – Správa katastra Galanta a to najneskôr do 10 dní odo dňa schválenia zmluvy obecným zastupiteľstvom; inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.
4. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2. nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa  o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§§ 344, 349 Obch. zák.).
5. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne starosta obce Ing. Štefan Lancz, budova OcÚ Veľká Mača,  t. č. 031/7858116 alebo 0903777244. S ním je možné dohodnúť aj prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky.
6. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu: Obec Veľká Mača, Obecný úrad, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača v zalepenej obálke a s výrazným označením „obchodná súťaž – neotvárať“. Túto obálku vložte do druhej obálky s označením „prihláška do súťaže“, kde okrem  spomínanej zalepenej obálky s návrhom kúpnej sumy vložte list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho – pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo, IČO, e-mail, telefonický kontakt, pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa bydliska, rodné číslo, e-mail, telefonický kontakt.
7. Lehota na predkladanie  návrhov zmlúv  končí dňa 31. mája 2013 o 15:30 hodine.
8. Výsledok vyhodnotenia súťaže  bude oznámený účastníkom elektronickou poštou a písomnou správou doručenou poštou, ktorá bude odoslaná najneskôr 7. júna 2013.
9. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
10. Oprava chýb  v predložených návrhoch sa vylučuje.
11. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.
13. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré menia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky verejnej obchodnej súťaže.
17. Víťazom verejnej obchodnej súťaže bude účastník, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
18. Vyhlasovateľ stanovuje zábezpeku vo výške 3.000,00 €  pre každého účastníka, ktorú je potrebné zložiť na účet obce Veľká Mača VÚB 22828132/0200 variabilný symbol - 0312013 a fotokópiu výpisu priložiť do obálky s ponukou. Zábezpeka musí byť poukázaná na účet obce Veľká Mača najneskôr v deň uzávierky obchodnej verejnej súťaže, t. j. 31.05.2013 do 15.30 hod. V prípade, že zábezpeka nebude zložená, ponuka bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčená. Po skončení obchodnej verejnej súťaže obec Veľká Mača vráti každému neúspešnému účastníkovi zábezpeku najneskôr do 7 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Úspešnému záujemcovi bude zábezpeka odpočítaná z kúpnej ceny. V prípade zmarenia obchodnej verejnej súťaže úspešným účastníkom, zábezpeka prepadne v prospech obce Veľká Mača a bude použitá na úhradu vzniknutých nákladov.
             
Vo Veľkej Mači, 03.05.2013

 

          Ing. Štefan Lancz, starosta obce

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka