Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Vnútorná smernica pre vykonanie inventarizácie majetku obce Veľká Mača Číslo: 1/2009


Vnútorná smernica pre vykonanie inventarizácie majetku
obce Veľká Mača Číslo: 1/2009
 

Čl. I.
Všeobecná časť

Inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonáva v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu Inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciou sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok.

Predmetom inventarizácie je:
1/ Neobežný majetok :
a) dlhodobý nehmotný majetok
b) dlhodobý hmotný majetok
c) dlhodobý finančný majetok
2/ Obstaranie dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku
3/ Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
4/ Obežný majetok :
a) zásoby - materiálu, tovaru, zvieratá ....
b) pohľadávky
c) finančný majetok - peňažné prostriedky v hotovosti
- ceniny ( poštové známky, kolky, kreditné karty na pohonné hmoty,
stravné lístky ... )
- bankové účty
- cenné papiere
- obstaranie krátkodobého finančného majetku
d) poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé
5/ Vlastné zdroje krytia majetku :
a) fondy ÚJ a osobitné fondy ÚJ
b) finančné a peňažné fondy
c) výsledok hospodárenia
d) záväzky - dlhodobé, krátkodobé
e/ bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci
6/ Operatívna evidencia - podsúvahové účty :
a) drobný hmotný a nehmotný majetok
b) prenajatý majetok
c) prísne zúčtovateľné tlačivá
d) odpísané pohľadávky

Čl. II.
Plán inventarizácie

Plán inventarizácie :
- inventarizácia hmotného majetku (okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti ), a
nehmotného majetku, sa vykoná raz ročne vždy k 31.12. bežného
kalendárneho roka a inventarizácia pohľadávok a záväzkov každý rok vždy k 31.12. daného
roka.
- inventarizácia zásob sa vykonáva jeden krát za rok vždy k 31.12. bežného kalendárneho roka
alebo priebežne viackrát v priebehu účtovného obdobia
- inventarizácia peňažných prostriedkov sa vykonáva najmenej štyrikrát ročne.

Čl. III.
Zodpovednosť za vykonanie inventarizácie
Vedúci účtovnej jednotky :
a/ je povinný zabezpečiť inventarizáciu majetku a záväzkov a zodpovedá za ich správnu a včasnú
kontrolu
b/ zodpovedá za riadny priebeh inventarizácie a za dodržanie termínov
c/ písomne určí najmenej trojčlennú inventarizačnú komisiu - Ústredná inventarizačná komisia -
menovacím dekrétom
d/ písomne určí členov dielčích inventarizačných komisií / ich počet závisí od veľkosti účtovnej
jednotky a rozsahu inventarizačných prác, najmenej trojčlennú / - menovacím dekrétom
e/ zabezpečí, aby počas fyzickej inventúry nedochádzalo k premiestňovaniu majetku
f/ vyjadruje súhlas - nesúhlas s výsledkami inventarizácie majetku
Ústredná inventarizačná komisia - ÚIK:
a/ zodpovedá za priebeh inventarizácie a za činnosť dielčích inventarizačných komisií
b/ predkladá vedúcemu účtovnej jednotky výsledky inventarizácie k schváleniu spolu s
prehlásením o vysporiadaní inventarizačných rozdielov /manko, schodok, prebytok/
a s návrhom opatrení
c/ zhodnotí inventarizáciu majetku a vyhotoví "Správu ÚIK o inventarizácii a vysporiadaní
inventarizačných rozdielov"
Dielčie inventarizačné komisie - DIK:
a/ vykonávajú inventarizáciu majetku v stanovenom termíne a rozsahu
b/ vyhotovujú inventúrne súpisy
c/ zodpovedajú za správne zisťovanie skutočného fyzického stavu majetku, čo potvrdzujú
podpisovým záznamom na každej strane in. súpisu a na všetkých inventarizačných dokladoch
d/ rozdiely zistené pri inventarizácii škodovým zápisom nahlási ÚIK
e/ po skončení fyzickej inventúry vyhotoví inventarizačné zápisy ( dátum je zhodný s dňom
ukončenia fyzickej inventúry )
f/ k vyradenému majetku vyhotoví protokol o vyradení
Inventarizácia musí obsahovať:
- príkaz na vykonanie inventarizácie
- menovacie dekréty ÚIK a DIK
- vyhlásenie hmotne zodpovedných osôb za majetok
- inventarizačné zápisy, inventúrne súpisy
- doklady k úbytkom majetku - pri vyraďovaní (rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku,
zápisnica, likvidačný záznam, obchodné zmluvy, prevodky a pod.)
- vyplnené tabuľky (príloha smernice)
- správa ÚIK o inventarizácii a vysporiadaní inventarizačných rozdielov
Čl. IV.
Inventúrne súpisy
Skutočný stav majetku, pri ktorom sa vykonala fyzická inventúra, sa zachytí v inventúrnych súpisoch.
Inventúrne súpisy sa vyhotovujú pomocou výpočtovej techniky a musia obsahovať tieto údaje:
a) názov a sídlo účtovnej jednotky

b) deň začatia a deň skončenia inventúry a deň, ku ktorému bola inventarizácia vykonaná
c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa ustanovení § 25
d) miesto uloženia majetku
e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa ustanovení § 25
g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov
h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa
účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia
majetku a záväzkov podľa ustanovení §§ 26,27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám,
ktoré vykonali inventúru
i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Čl. V.
Inventarizačný zápis

Po ukončení každej inventúry vypracuje predseda inventarizačnej komisie inventarizačný zápis, kde sa zachytia výsledky porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve.

Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať
a) názov a sídlo účtovnej jednotky
b) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov s účtovným stavom
c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa
ustanovania §§ 26,27
d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie
inventarizácie v účtovnej jednotke
e) deň, ku ktorému bola vykonaná inventarizácia
f) druh inventarizácie, miesto uloženia majetku druh inventarizovaného majetku
g) spôsob zisťovania skutočného stavu majetku
h) deň začatia a deň skončenia inventúry
i) prehľad vyhotovených inventúrych súpisov, prípadne prehľad účtovných dokladov určených
na vyúčtovanie inventarizačných rozdielov
j) výsledky inventarizácie - porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným
k) úhrn zistených inventarizačných rozdielov, ich príčiny (pokiaľ je ich možné bezprostredne
zistiť)
l) vyjadrenie hmotne zodpovedných osôb za majetok k zisteným inventarizačným rozdielom a
návrh na vysporiadanie inventarizačných rozdielov
m) zistenia o neupotrebiteľnosti a prebytočnosti majetku, poškodených zásob a pod., návrh a
opatrenia na riešenie tochto majetku
n) dátum vyhotovenia inventarizačného zápisu
Čl. VI.
Výsledky inventarizácie
Ústredná inventarizačná komisia zhodnotí výsledok inventarizácie, preverí nedostatočne objasnené inventarizačné rozdiely a návrh jednotlivých inventarizačných komisií na vysporiadanie týchto rozdielov a vyhotoví "Správu ÚIK o inventarizácii a vysporiadaní inventarizačných rozdielov"
Konečným rozhodnutím vedúceho účtovnej jednotky je inventarizácia ukončená. Rozhodnutie o konečnom vysporiadaní inventarizačných rozdielov sa vykoná v takej lehote, aby sa zabezpečilo zaúčtovanie s konečnou platnosťou do konca účtovného obdobia.

v o Veľkej Mači 15.12.2008

 

Vypracovala : Terézia Gál                                       Ing. Štefan Lancz
                                                                              starosta obce

 

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka