Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Vnútorné predpisy obce Veľká Mača

Schválené: 15.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009


Vnútorné predpisy obce Veľká Mača
Systém spracovania účtovníctva

 

Názov účtovnej jednotky
( adresa, IČO )
Obec Veľká Mača
IČO: 00306274
Názov vnútorného predpisu
Systém spracovanie účtovníctva
Prílohy

Číslo smernice

Za správnosť smernice zodpovedá
Ing. Štefan Lancz, starosta obce
Za dodržiavanie smernice zodpovedá
Terézia Gál. účtovníčka obce
Platnosť smernice od
01.01.2009
Schválilo
Obecné zastupiteľstvo


Obsah vnútorného predpisu:
1. Účtovná jednotka
2. Systém vedenia účtovníctva
3. Projektovo - programová dokumentácia
4. Zoznam účtovných kníh, číselných radov, symbolov a skratiek
5. Účtovný rozvrh
6. Obeh dokladov, podpisové oprávnenia, hmotná zodpovednosť
7. Dlhodobý majetok
8. Zásoby
9. Fondy
10. Opravné položky
11. Inventarizácia
12. Archivovanie
 

1.Účtovná jednotka
1.1. Identifikácia a organizačná schéma
Identifikácia:
Názov: Obec Veľká Mača
IČO: 00306274
DIČ: 2021006757
Organizačná schéma účtovnej jednotky:
Štatutárny predstaviteľ - starosta obce: Ing. Štefan Lancz
Obecné zastupiteľstvo - 9 poslancov
Obecný úrad: počet zamestnancov 31, členenie:
administratívny zamestnanci
pedagogický zamestnanci
pomocné pracovné sily

1.2. Zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
Obec Veľká Mača podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá zriadenú príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu. Obec Veľká Mača je zriaďovateľom Materskej školy,  Školskej jedálne, Základnej školy a Základnej školy s VJM, ktorá má právnu subjektivitu a účtovníctvo si vedie samostatne.

1.3. Podnikateľská činnosť
Obec Veľká Mača nevykonáva činnosť, ktoré sú upravené živnostenským zákonom.

2.Systém vedenia účtovníctva

Obec Veľká Mača
Na vedenie svojho účtovníctva používa prostriedky výpočtovej techniky v súlade so
zákonom č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Účtuje v sústave podvojného účtovníctva od roku 2004
Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny podľa § 4 ods. 7
zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a od 1.1.2009 v eurách.
V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín
a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, účtuje sa v slovenskej aj
v cudzej mene,
Vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v štátnom jazyku; účtovný doklad
vyhotovený v inom ako štátnom jazyku musí spĺňať podmienku zrozumiteľnosti / § 8
ods. 5 ZoU /
Vedie účtovníctvo za účtovnú jednotku ako celok
Vedie účtovníctvo v účtovnom období, ktorým je kalendárny rok
Účtovníctvo vedie poverený pracovník obce – Terézia Gál


3. Projektovo - programová dokumentácia


Účtovná jednotka na vedenie svojho účtovníctva používa prostriedky výpočtovej techniky v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny podľa § 4 ods.7 zákona. V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, účtovná jednotka účtuje v slovenskej aj v cudzej mene. Účtovníctvo sa vedie v štátnom jazyku.
Účtovníctvo je spracované prostredníctvom programového vybavenia KEO - Kompletná evidencia obce. Názov dodávateľa je KEO, Banícka 2, P. O. Box 97, 990 01 Veľký Krtíš. Podrobné informácie o programe sú uvedené v projektovo-programovej dokumentácii, ktorá bola dodaná od dodávateľa programu.

4. Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek


V zmysle § 14 ods.3 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť zoznam účtovných kníh a zoznam číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovných knihách a v ostatných účtovných záznamoch s uvedením ich významu.
Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:
a/ v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje
zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období,
b/ v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky
a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.
Hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtovného rozvrhu a obsahuje najmä tieto údaje:
a/ stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,
b/ súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac,
c/ zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Zoznam účtovných výstupov zo softwaru:
Denník banka - základný bežný
Denník banka - štátna dotácia
Denník banka - dexia
Denník banka – školská jedáleň
Denník banka - sociálny fond
Denník zúčtovanie - prijaté faktúry
Denník zúčtovanie - vystavené faktúry
Denník zúčtovanie - pokladňa
Denník zúčtovanie - počiatočný stav
Hlavná kniha analytická
Hlavná kniha syntetická
Plnenie príjmov a výdavkov

Analytická evidencia - zoznam kníh
pokladničná kniha
kniha došlých faktúr
kniha vyšlých faktúr

Označenie účtovných dokladov a ich číslovanie:
1. Bankové výpisy

Typ banky
Názov
Číslo účtu
Číslovanie dokladov
VÚB
Základný bežný účet
2282832/0200
0100000001-0199999999

 


DEXIA
Dexia
1024423002/5600
01001-03999
VÚB
Sociálny fond
1169-22828132/0200
01001-04999

2. Pokladničné operácie

- príjmové doklady /PPD/ 1001 - 1999
- výdavkové doklady /VPD/ 2001 - 2999

3. Interné doklady 0152009 - 9992009
4. Prijaté faktúry /DFA/ 0020080001-0020089999
5. Odoslané faktúry /OFA/ 0001/2009-9999/2009


5. Účtový rozvrh


Účtovný rozvrh je zostavený v súlade s účtovou osnovou a potrebami analytického členenia syntetických účtov pre zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia. Tvorí prílohu č. 2 tejto smernice.
Syntetické účty plne nadväzujú na účtovú osnovu a postupy účtovania.

6. Obeh dokladov, podpisové oprávnenia, hmotná zodpovednosť


Postup spracovania, preskúmania a obeh dokladov spolu s podpisovými vzormi osôb, ktoré sú zodpovedné za vykonanie, overenie hospodárskej operácie, vyhotovenie a zaúčtovanie dokladu sú upravené na konkrétne podmienky účtovnej jednotky.
Obsah účtovných dokladov
Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:
a/ slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b/ obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c/ peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d/ dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e/ dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f/ podpisový záznam osoby /§32 ods.3/ zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g/ označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu.
Obeh účtovných dokladov, jeho prijatie, zaevidovanie, formálne a vecné odsúhlasenie a zaúčtovanie:
Prijaté účtovné doklady preberá pokladníčka, Rozália Lancz, ktorá doklady zaeviduje do pošty. Doklady odovzdá na schválenie starostovi obce, Ing. Štefanovi Lanczovi, ktorý preverí a potvrdí vecnú správnosť účtovného prípadu a zároveň doklad schváli k zaúčtovaniu. Pokladničné doklady predkladá pokladníčka na schválenie priebežne pri každom jednotlivom nákupe. Po ukončení mesiaca pokladníčka odovzdá doklady k zaúčtovaniu účtovníčke. Za formálnu správnosť účtovných dokladov zodpovedá účtovníčka.
Podpisové oprávnenia:

Typ dokladu

Meno, priezvisko
funkcia
podpis
Pokladničné doklady
Vyhotovuje:
Schvaľuje:
Účtuje:
Rozália Lancz
Ing.Štefan Lancz
Terézia Gál
Pokladníčka
starosta
Účtovníčka

Prijaté faktúry

Schvaľuje:
Účtuje:
Ing.Štefan Lancz
Terézia Gál
Starosta
Účtovníčka

Odoslané faktúry
Vyhotovuje:
Schvaľuje:
Účtuje:
Marta Klasztová
Ing.Štefan Lancz
Terézia Gál
Mzdová účtovníčka
Starosta
účtovníčka

Bankové výpisy
Účtuje:
Terézia Gál
Účtovníčka

Cestovné príkazy
Vyhotovuje:
Schvaľuje:
Účtuje:
Terézia Gál
Ing.Štefan Lancz
Terézia Gál
Účtovníčka
Starosta
Účtovníčka

 

Hmotná zodpovednosť pracovníkov
So zamestnancom, ktorý prichádza do styku s peňažnou hotovosťou, tovarom a inými hodnotami, sa uzavrie pri nástupe do pracovného pomeru a po inventúre pracovníkovi zverených hodnôt, dohoda o hmotnej zodpovednosti, ktorá sa nachádza v osobnom spise zamestnanca.

7. Dlhodobý majetok

7.1. Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie
1/ Dlhodobý majetok sa člení na
a/ dlhodobý nehmotný majetok,
b/ dlhodobý hmotný majetok,
c/ dlhodobý finančný majetok,
d/ dlhodobé pohľadávky.

7.2.1Dlhodobý nehmotný majetok

Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú aktivovnaé náklady na vývoj, softvér, oceniteľné práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená zákonom o dani z príjmov pre nehmotný majetok / v roku 2009 je to suma vyššia ako 1660 eur / a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok.
Ako dlhodobý nehmotný majetok sa neúčtuje podľa rozhodnutia účtovnej jednotky drobný nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako je suma ustanovená zákonom o dani z príjmov pre nehmotný majetok / v roku 2009 je to suma vyššia ako 1660 Sk / a doba používania nie je dlhšia ako jeden rok; potom nehmotný majetok bude definovaný ako náklad, resp. bežný výdavok / služba /.


7.2.2.Dlhodobý hmotný majetok

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú
a/ pozemky, budovy, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
b/ samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a/ a súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená zákonom dani z príjmov pre hmotný majetok /v roku 2009 je to suma vyššia ako 995,82 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
c/ pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
d/ základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
e/ otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojim charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Ako dlhodobý hmotný majetok sa neúčtuje podľa rozhodnutia účtovnej jednotky drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšia ako suma ustanovená zákonom o dani z príjmov pre hmotný majetok /v roku 2009 je to suma vyššia ako 995,82 eur/ a prevádzkovo-technické funkcie nie sú dlhšie ako jeden rok; potom hmotný majetok sa bude považovať ako za spotrebný materiál.

7.2.3.Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú

a/ cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom a ostatné podielové cenné papiere a podiely
b/ pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,
c/ cenné papiere s pevným výnosom /ďalej len „dlhové cenné papiere“/ napríklad obligácie, dlhopisy, vkladové listy a termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok držané do splatnosti,
d/ umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

7.2.4Dlhodobé pohľadávky

sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje:
a.Drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstarávaní na ťarchu účtu 518 - Ostatné
služby.
b.Drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby.

7.3.Oceňovanie dlhodobého majetku

Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to
- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 zákona a
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spôsobom podľa § 27 zákona.

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa jednotlivé zložky majetku a záväzkov ocenia
obstarávacou cenou,
vlastnými nákladmi,
menovitou hodnotou,
reprodukčnou obstarávacou cenou,
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 /týka sa majetku a záväzkov nadobudnutých
vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti/.

Definícia cien podľa zákona o účtovníctve:
a/ obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním,
b/ reprodukčná cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
c/ vlastné náklady
pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť,
pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom majetku okrem pohľadávok vytvorenom vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
d/ menovitou hodnotou sa rozumie cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku
1/ Na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú úroky a kurzové rozdiely.
2/ Ak sú súčasťou výdavkov /nákladov/ súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku aj výdavky /náklady/ na zhotovenie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov, vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, sledujú sa tieto náklady na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa o nich podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti účtovnej jednotky.
3/ Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou účtovnej jednotky vo viacerých návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú výdavky /náklady/ na všetky navrhované riešenia.

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku
1/ Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na
a/ prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky /náklady/ na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do používania,
b/ prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,
c/ zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
d/ náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou,
e/ úhrada výdavkov /nákladov/ účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia.
2/ Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú výdavky /náklady/, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to
a/ úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním majetku,
b/ penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,
c/ náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,
d/ náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,
e/ náklady na biologickú rekultiváciu,
f/ náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,
g/ náklady na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,
h/ náklady na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad.
Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku.

Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

1.Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené obstarávacou cenou , reprodukčnou obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi sa účtuje na príslušných účtoch dlhodobého majetku.
2.Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako suma uvedená v zákone o dani z príjmov / v roku 2009 je to suma viac ako 995 eur / a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako: technické zhodnotenie, sužby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok, náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.
3.Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.
4.O trvalom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom odpisov, ak nejde o škodu.
5.Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
6.O prechodnom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prostredníctvom opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09.

 

7.4.Odpisovanie majetku

Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku. Spôsob odpisovania je upravený zákonom o účtovníctve postupmi účtovania.
Účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Vylúčené z odpisovania sú pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi. Obec odpis uskutočňuje podľa odpisového plánu, ktorý tvorí prílohu smernice.

Pravidlá odpisovania podľa postupov účtovania.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok s odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov.
Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku.
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.
Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.
Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.
Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.
Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve odpisuje podľa plánu účtovných odpisov.
Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé koruny hore sa účtujú v prospech účtov účtovných skupín 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtov 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.
Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje:
a.Očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
b.Očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
c.Technické a morálne zastaranie
d.Zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.
- Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

7.5. Technické zhodnotenie

Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako 995 eur a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako
a/ technické zhodnotenie,
b/ služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,
c/ náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.
Postupy účtovania definíciu technického zhodnotenia neupravujú, používa sa definícia podľa § 29 zákona o dani z príjmov, ktorá pre rok 2008  znie:
(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie.
(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 30 000 Sk, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.
(3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 995 eur za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena bola 995 eur a menej. Takého technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.
(4)Rekonštrukciou sa na účely toho zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.
(5)Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

8. Zásoby

Pod zásobami sa rozumie:
- materiál
- výrobky
- zvieratá
- tovar.

Účtovná jednotka oceňuje zásoby podľa § 25 zákona o účtovníctve obstarávacou cenou, reprodukčnou obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi.

9. Fondy


Tvorba a použitie fondov je upravená osobitnými predpismi. Obec v roku 2009 tvorí tietto fondy:
- sociálny fond /tvoria: obce, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie/.
- rezervný fond

9.1. Sociálny fond.
Tvorba a čerpanie je upravené zákonom č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení zákona č.280/1995 Z.z., zákona  č.375/1996 Z.z. a z.č. 313/2005 Z.z.

/§ 3/
1/ Fond sa tvorí ako úhrn povinného prídelu vo výške 1% zo základu uvedeného v § 4 ods.1,

/§ 4/
1/ Základom na určenie prídelu podľa § 3 ods.1 písm.a/ a b/ je súhrn hrubých miezd /platov/ zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
2/ Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.
/§ 6/
1/ Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa.
2/ Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške jednej dvanástiny do 15 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu podľa § 4 ods.1.
3/ Zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
4/ Zúčtovanie prostriedkov predstavujúce povinný prídel do fondu vykoná zamestnávateľ do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka.
/§ 7/
Použitie fondu
1/ Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok zamestnancom v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v internom predpise na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom,/ na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, na dopravu do zamestnania a späť, na sociálnu výpomoc, na rekreácie, na doplnkové dôchodkové poistenie a na ďalšiu starostlivosť o zamestnancov.
2/ Ak nie je uzavretá kolektívna zmluva alebo ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý prídel podľa § 3 ods.1 písm.b/ bodu 1 alebo rozsah a zásady poskytovania príspevku z fondu, alebo ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, obec na základe interného predpisu je povinná poskytnúť z fondu príspevok
a/ zamestnancom na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, u ktorých priemerný
mesačný zárobok3/ nepresahuje dvojnásobok životného minima a ich skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania pravidelnou autobusovou dopravou s výnimkou mestskej hromadnej dopravy a železničnou osobnou dopravou sú najmenej 200,-Sk mesačne, najviac však vo výške podľa § 3 ods.1 písm.b/ bodu 2, poskytovanie tohto príspevku nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť podľa písm.b/,
b/ zamestnancom na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom3a/ a na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, v rozsahu najmenej 30% povinného prídelu podľa § 3 ods.1 písm.a/ a na sociálnu výpomoc, dopravu do zamestnania a späť a na doplnkové dôchodkové poistenie v rozsahu najmenej 20% povinného prídel podľa § 3 ods.1 písm.a/.
4/ Zostatok fondu použije zamestnávateľ v prípadoch uvedených v odseku 3 pre zamestnancov na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
5/ Zamestnanec je na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 3 písm.a/ povinný preukázať výšku výdavkov na dopravu do zamestnania a späť.
6/ Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 3 písm.a/, súčasťou tejto evidencie sú doklady preukazujúce vynaložené výdavky zamestnancov na dopravu do zamestnania a späť.
7/ Príspevok z fondu zamestnávateľ nemôže poskytovať na účely odmeňovania za prácu.

9.2. Peňažné fondy obcí.
Zdrojom peňažných fondov obce sú zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií
Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Prostriedky peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
Obec vytvára rezervný fond.
Tvorba je vo výške určenej ich zastupiteľstvom, 10 % prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6

Použitie rezervného fondu obce v roku 2009:
na krytie schodkového kapitálového rozpočtu,
ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

10. Opravné položky

Predpokladané riziká, straty a níženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom opravných položiek. Opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku; tieto opravné položky sa zrušia, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené. Účtovná jednotka, ktorá nie je založená na účel podnikania, tvorí opravné položky podľa zákona o dani z prímov.
Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
1/ Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti na ťarchu nákladov a tvoria sa k účtom majetku, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázateľné a nie je trvalého charakteru.
2/ Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou alebo oceňovacou metódou vlastného imania, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázané na základe údajov zistených pri inventarizácii a nie je trvalé. Ak ide o trvalé zníženie hodnoty majetku, účtuje sa toto zníženie na ťarchu nákladov.
3/ Opravné položky sa tvoria k
a/ pohľadávkam,
b/ cenným papierom držaným do splatnosti,
c/ podielovým cenným papierom a podielom, ktoré nie sú ocenené metódou vlastného
imania,
d/ dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku,
e/ zásobám.
4/ Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako je jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.
5/ Opravné položky k účtom majetku v cudzích menách sa účtujú v cudzích menách. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzích menách sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia majetku v cudzích menách, ku ktorým sa vzťahujú.
6/ Opravné položky sa netvoria
a/ na zvýšenie hodnoty majetku nad výšku ocenenia v účtovníctve,
b/ k záväzkom,
c/ k majetku oceňovaného reálnou hodnotou alebo oceňovacou metódou vlastného imania.
7/ Pri inventarizácii opravných položiek sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť, pričom na opravné položky sa vzťahuje dokladová inventúra.
8/ Opravné položky nemajú aktívny zostatok.
9/ Ak sa na niektorý dôvod zníženia hodnoty majetku vytvára rezerva, neúčtuje sa súčasne tvorba opravnej položky.

 

 


11. Inventarizácia.

Inventarizácia sa uskutočňuje v súlade so zákonom o účtovníctve. Podľa § 6 odsek 3 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov. Spôsob vykonania inventarizácie je upravený v § 29 a 30.
Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Termín takejto inventarizácie si určí účtovná jednotka. Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.
Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou, pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou, ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.
Účtovná jednotka pri vykonávaní inventúry a inventarizácie spracuje inventúrny súpis a inventarizačný zápis.
Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje:
obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právnické osoby uvedú sídlo,
fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia
inventúry,
stav majetku, s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,
miesto uloženia majetku,
meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný
druh majetku,
zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25,
zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku
ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely
úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,
meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného
stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
poznámky.

Inventarizačný zápis
Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať:
a/ obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právnické osoby uvedú sídlo, fyzické
osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b/ výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov s účtovným stavom,
c/ výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27,
d/ meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie
inventarizácie v účtovnej jednotke.
Fyzickú inventúru hmotného majetku, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.
Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to
a/ manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať
účtovným záznamom, pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
b/ prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno
preukázať účtovným záznamom.
Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

12. Archivovanie.

Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie je upravená v zákone o účtovníctve /§ 35/.
Obec je povinná:
- zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, zničeniu alebo poškodeniu,
- zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového
vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich,
neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením,
- uchovávať účtovnú dokumentáciu počas doby ustanovenej v odseku 3. Na nakladanie s účtovnou
dokumentáciou sa vzťahujú všeobecné predpisy o archívnictve.
- pred svojím zánikom alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti zabezpečiť
uchovanie účtovných záznamov.

Účtovné záznamy sa uchovávajú takto:
- účtovná závierka a výročná správa počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa
týkajú,
- účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo
iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy,
inventarizačné zápisy, účtovný rozvrh počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa
týkajú,
- účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva
a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva /§ 31 ods. 2/ počas piatich
rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,
- ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne účtovnej jednotky tak, aby
neboli porušené ostatné ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov.

Ostatné ustanovenia o účtovnej dokumentácii
- Účtovné záznamy, ktoré sa týkajú daňového konania, správneho konania, trestného konania,
občianskeho súdneho konania alebo iného konania, ktoré sa neskončilo, uchováva účtovná
jednotka do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom sa skončila
lehota na ich preskúmanie.
- Účtovná jednotka môže ako účtovné záznamy použiť aj mzdové listy, daňové doklady alebo inú
dokumentáciu, vyplývajúcu z osobitných predpisov. Takto použitá dokumentácia musí spĺňať
požiadavky kladené týmto zákonom na účtovné záznamy. Túto dokumentáciu uchováva účtovná
jednotka počas doby ustanovenej v § 35 ods. 3 podľa toho, akú funkciu plní pri vedení
účtovníctva.
- Účtovné doklady a iné účtovné záznamy, ktoré sa týkajú záručných lehôt a reklamačných konaní,
uchováva účtovná jednotka počas doby, počas ktorej záručné lehoty alebo reklamačné konania
trvajú, účtovné záznamy, ktoré sa týkajú nezinkasovaných pohľadávok alebo nezaplatených
záväzkov, uchováva účtovná jednotka do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom
období, v ktorom došlo k ich inkasu alebo zaplateniu.
- Knihy analytickej evidencie pohľadávok a knihy analytickej evidencie záväzkov, účtovné doklady
a iné účtovné záznamy, ktoré vyplývajú z priameho styku s cudzinou z doby pred 1. januárom
1949, a účtovnú závierku vzťahujúcu sa na prevod majetku na iné právnické osoby alebo fyzické
osoby, vykonaný podľa osobitného predpisu, uchováva účtovná jednotka do doby, kým
ministerstvo z vlastného podnetu alebo na žiadosť účtovnej jednotky nedá súhlas na vyradenie
tejto dokumentácie.

 


Ing. Štefan Lancz
starosta obce 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka