Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Komunálne voľby 2018

Výsledky volieb_2018.pdf(742.1 kB)Výsledky volieb_2018.pdf
GDPR.pdf(700.2 kB)GDPR.pdf

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

 

 

images (3).jpg

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu

10. novembra 2018.

 

 

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

vo Veľkej Mači

10. novembra 2018

Miestna volebná komisia vo Veľkej Mači podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov   v y h l a s u j e,

 že pre voľby starostu obce zaregistrovala tohto kandidáta:

 1. Štefan Lancz, Ing., 51 r., starosta obce, Most - Híd

 

Vo Veľkej Mači

Dátum: 17.09.2018

 

                                                                 ..........................................................

                                                                         Predseda volebnej komisie

 

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

vo Veľkej Mači

10. novembra 2018

Miestna volebná komisia vo Veľkej Mači podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov   v y h l a s u j e,

 že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Magdaléna Baloghová, 51 r., predavačka, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 2. Tomáš Bréda, Ing., 47 r., poľnohospodársky inžinier, Most - Híd
 3. Imrich Deák, 51 r., konateľ firmy, Most - Híd
 4. Róbert Duba, 38 r., dispečer, Most - Híd
 5. Krisztián Forró, 42 r., konateľ spoločnosti, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 6. István Gál, Mgr., 44 r., podnikateľ, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 7. Magdaléna Hrbáček, PaedDr., PhD., 51 r., pedagogička, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 8. Adrián Jakubecz, 35 r., manažér logistiky, nezávislý kandidát
 9. Dagmar Kosnáčová, 52 r., podnikateľka,  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 10. Juraj Lancz, 44 r., konateľ spoločnosti, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 11. Norbert Lancz, 40 r., konateľ firmy, Most - Híd
 12. Júlia Lelkesová, 54 r., štátna radkyňa, Most - Híd
 13. Angelika Martošová, 38 r., obchodná poradkyňa, Most - Híd
 14. Tímea Rencésová, JUDr., 30 r., právnička, Most - Híd
 15. Lukáš Turányi, 22 r., podnikateľ –SZČO, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 16. Jeremiáš Zsidó, 53 r., konateľ firmy, Most - Híd

Vo Veľkej Mači

Dátum: 17.09.2018

                                                                ..........................................................

                                                                         Predseda volebnej komisie

 

Obec Veľká Mača zverejňuje mailovú adresu

 

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

ocuvmaca@nextra.sk

Bližšie informácie na TF: 0908 958 304

 

Starosta obce Veľká Mača v zmysle  zákona  SNR č. 346/1990  Zb. o  voľbách do orgánov  samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  

určujem

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie  Rozáliu LANCZ,  0902 857 720, mail: ocuvmaca@nextra.sk

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača určuje v súlade s §11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022

Počet volebných obvodov: 1

 a počet poslancov obecného zastupiteľstva:       9

Uznesenie č. 13/OZ/27/06/2018 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb - § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona.

 počet 2 583

 

INFORMÁCIE PRE VOLIČOV  

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

TÁJÉKOZTATÁS A VÁLASZTÓK SZÁMÁRA 

 

Választások a

helyi önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás a választók számára

I

A választások dátuma és ideje

A helyi önkormányzati szervekbe való választások

2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig

kerülnek megtartásra

II

Választási jog

A helyi önkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik a helységben állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket.

A választási jogot akadályozza a személyi szabadságnak közegészségügyi okokból való törvény általi korlátozása.

III

A választhatóság joga

A helyi (városi) önkormányzat, a Szlovák köztársaság fővárosában, Pozsonyban (Bratislava) és Kassa (Košice) városban a városrészi önkormányzat képviselőjévé azok a lakosok választhatóak, akik a helységben, ahol jelöltként indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésőbb a választás napján betöltötték a 18. életévüket.

A helység, város vagy városrész polgármesterévé a helység olyan lakosa választható, aki a helységben, ahol jelöltként indul, állandó lakhellyel rendelkezik, és legkésőbb a választás napján betöltötte a 25. életévét.

A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy

 • szabadságvesztés-büntetését tölti,
 • szándékos bűncselekmény miatt jogerősen el van ítélve, hacsak az ítélet nem került eltörlésre,
 • meg van fosztva jog- és cselekvőképességétől

IV

A szavazás módja

A választó csak az állandó lakhelyét jelentő helységben szavazhat abban a választókörzetben, amelyben a választók névjegyzékén fel van jegyezve.

A választó a választási helyiségbe való érkezése után köteles igazolni személyazonosságát a körzeti választási bizottságnak személyi igazolványának vagy külföldi polgár esetén tartózkodási engedélyének bemutatásával.

Ezután a körzeti választóbizottság bekarikázza a választó sorszámát a választók névjegyzékén és két szavazólapot ad a választónak - egy szavazólapot a helységi (városi) képviseletbe való választáshoz, egyet pedig a helység (város) polgármesterének választásához, valamint a helység (város) hivatalos kerek pecsétjével ellátott üres borítékot.

A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a szavazók névjegyzékén saját kezű aláírásával erősíti meg.

Minden választónak a szavazás előtt be kell mennie a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe. Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe, a körzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A helyi (városi) képviselőtestület képviselőinek választására szolgáló szavazólapon a választó legfeljebb annyi jelölt sorszámát karikázhatja be, ahány képviselőnek az adott szavazókörzetben megválasztottnak kell lennie. (A szavazókörzetben megválasztandó képviselők száma fel van tüntetve a szavazólapon.)

A helység (város) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

A szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkében a szavazó a borítékba helyez egy szavazólapot a helyi (városi) képviselőtestületbe való választásra és egy szavazólapot a helység (város) polgármesterének megválasztására.

A választó kérésére a körzeti választóbizottság a hibásan kitöltött szavazólapokat másikra cseréli. A hibásan kitöltött szavazólapokat a választó a felhasználatlan és hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt urnába helyezi.

Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitölteni a szavazólapot, és ezt a szavazás előtt a körzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az ő utasításainak és a törvénynek megfelelően kitölti és a borítékba helyezi a szavazólapokat. A szavazófülkébe való belépés előtt a körzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja a szavazás rendjéről és a választások előkészületei és lefolyása meghiúsítása bűncselekményének büntetőjogi tényállásáról. A körzeti választóbizottság tagjai nem tölthetik ki a választók szavazólapjait.

Az a választó, aki egészségügyi okokból nem képes a borítékot az urnába helyezni, megkérhet másik személyt, aki a jelenlétében az urnába teszi a borítékot, de ez a személy nem lehet a választóbizottság tagja.

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.

A választó köteles a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapot a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt lepecsételt urnába helyezni, máskülönben szabálysértést követ el, amelyért 33 euro összegű bírság megtérítésére lesz kötelezve.

 


 

 2014

 

 


 


 VÝSLEDKY VOLIEB 

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2 209
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 285
Účasť voličov v %   58 %


 

   
1. Kristián Forró, 38 r., konateľ, SMK-MKP 534
2. Štefan Lancz, Ing., 47 r., informatik, MOST-HÍD 741 

1. Tomáš Bréda, Ing., 43 r., poľnohospodársky inžinier,  MOST-HÍD 434
2.  Imrich Deák,  46 r.,  podnikateľ,  MOST-HÍD 530
3. Monika Deáková,  41 r.  predavačka,  MOST-HÍD 354
4. Juraj Duba, 45 r., kominár, SMK - MKP 410
5.  Róbert Duba, 34 r., dispečér, SMK-MKP 400
6. Štefan Duba, Ing. 63 r., projektant, nezávislý poslanec 236
7. Krisztián Forró, 38 r. konateľ, SMK-MKP 533
8. István Gál, Mgr. 40 r., podnikateľ SMK-MKP 481
9. Mikuláš Gál, 68 r., dôchodca, SDKÚ-DS 38
10. Magdaléna Hrbáček, PaedDr., PhD, 47 r., pedagóg, SMK-MKP 537
11. Zoltán Klaszta,  54 r.,  podnikateľ,  MOST-HÍD 335
12. Dagmar Kosnáčová,48 r., podnikateľka,  SMK-MKP 669
13. Ľudovít Kubica, 48 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 426
14. Denis Lancz, 35 r., vedúci predaja, SMK-MKP 387
15. Tomáš Lancz, 41 r., elektrotechnik, SMK-MKP 436
16. Júlia Lelkesová,  50 r.,  radca štátnej služby,  MOST -HÍD 444
17. Eva Mészárosová, 59 r.,  konateľka, SMK-MKP 268
18. Tímea Rencésová,   JUDr.  26 r.,  právnička,   MOST-HÍD 478
19. Tibor Risnyovszký, 42 r., vedúci logistiky,  MOST-HÍD 373
20. Zoltán Takács,  44 r.,  strojový technik,  MOST-HÍD 358
   

 

 


 

Vyhlásenie kandidatúry

pre voľby starostu obce Veľká Mača

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Veľkej Mači podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje , že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
                                                                                                                  
 

1. Kristián Forró, 38 r., konateľ, SMK-MKP

2. Štefan Lancz, Ing., 47 r., informatik, MOST-HÍD

 

 

Vyhlásenie kandidatúry

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľká Mača

15. novembra 2014

 

 

Miestna volebná komisia vo Veľkej Mači podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje , že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 

1. Tomáš Bréda, Ing., 43 r., poľnohospodársky inžinier,  MOST-HÍD
2.  Imrich Deák,  46 r.,  podnikateľ,  MOST-HÍD
3. Monika Deáková,  41 r.  predavačka,  MOST-HÍD
4. Juraj Duba, 45 r., kominár, SMK - MKP
5. Róbert Duba, 34 r., dispečér, SMK-MKP
6. Štefan Duba, Ing. 63 r., projektant, nezávislý poslanec
7. Krisztián Forró, 38 r. konateľ, SMK-MKP
8. István Gál, Mgr. 40 r., podnikateľ SMK-MKP
9. Mikuláš Gál, 68 r., dôchodca, SDKÚ-DS
10. Magdaléna Hrbáček, PaedDr., PhD, 47 r., pedagóg, SMK-MKP
11. Zoltán Klaszta,  54 r.,  podnikateľ,  MOST-HÍD
12. Dagmar Kosnáčová,48 r., podnikateľka,  SMK-MKP
13. Ľudovít Kubica, 48 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
14. Denis Lancz, 35 r., vedúci predaja, SMK-MKP
15. Tomáš Lancz, 41 r., elektrotechnik, SMK-MKP
16. Júlia Lelkesová,  50 r.,  radca štátnej služby,  MOST -HÍD
17. Eva Mészárosová, 59 r.,  konateľka, SMK-MKP
18. Tímea Rencésová,   JUDr.  26 r.,  právnička,   MOST-HÍD
19. Tibor Risnyovszký, 42 r., vedúci logistiky,  MOST-HÍD
20. Zoltán Takács,  44 r.,  strojový technik,  MOST-HÍD


 


 

Komunálne voľby 2010

 

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB
27. novembra 2010

 

Miestna volebná komisia vo Veľkej Mači  v y h l a s u j e  výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Veľká Mača:


  
Kandidáti za poslancov obecného zastupiteľstva Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet odovzdaných platných hlasov


Dagmar Kosnáčová MOST – HÍD                     463
Magdaléna Hrbáček, PaedDr. SMK – MKP       414
Oto Gál MOST – HÍD                                         407
Szilvia Fodor, Mgr Nezávislý kadndidát         406
Zoltán Klaszta MOST – HÍD                              358
Imrich Deák MOST – HÍD                                 346
Júlia Lelkesová MOST – HÍD                            345
Ľudovít Kubica Nezávislý kandidát                 336
Tomáš Lancz, Ing MOST – HÍD                        300

 

 
Tomáš Bréda, Ing MOST – HÍD                        295
Zsolt Lancz Nezávislý kandidát                       286
Lajos Miklós SMK – MKP                                  238 
Dávid Lancz SMK – MKP                                  220
Kristián Mészáros MOST – HÍD                       212
Denis Lancz SMK - MKP                                  209
Kristína Puterová MOST – HÍD                       193
Eva Mészárosová SMK – MKP                        188
Veronika Horváthová SMK – MKP                  168
Július Gál SMK – MKP                                      165
Róbert Gál, Ing SMK – MKP                            158
Eva Mésárošová PhDr. Nezávislý kandidát    144
Ladislav Gál SMK – MKP                                  127

 


 


Vo Veľkej Mači
Dátum: 28. novembra 2010

 

                                                                            Miestna volebná komisia  
                                                                 ..........................................................

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB NA STAROSTU OBCE

27. novembra 2010

Kandidát na starostu obce  Počet hlasov
Štefan Lancz, Ing. 842
Mikuláš Gál, Dr. 57
Henrich Jáger 39

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka