Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN 52_2015 o odpadoch

Obec Veľká Mača, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača,
IČO: 00306 274

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE VEĽKÁ MAČA Č. 52/2015

 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Veľká Mača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu od: 1.12.2015  .do:  14.12.2015

Schválené OZ vo Veľkej Mači dňa:  14.12.2015

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Veľká Mača č. 52/2015

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

na území obce Veľká Mača

 

 

 

 

Prvá časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 

Článok 1

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

 

1. Obec Veľká Mača týmto všeobecne záväzným nariadením upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností. 

 

2. Ide o podrobnú úpravu spôsobu zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsobu separovaného zberu, spôsobu zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, ako aj drobných stavebných odpadov.

 

Nariadenie upravuje najmä:

a) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,

b) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom,

c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

d) spôsob nakladania a zberu drobných stavebných odpadov,

e) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

f) prevádzkovanie zberného dvora.

 

3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Veľká Mača (intravilán a extravilán).

 

4. Právnu úpravu základných ustanovení, týkajúcich sa komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, vymedzuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalen len „zákon o odpadoch“).

 

5. Nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, právnických osôb a Obce Veľká Mača pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Obyvatelia obce, ktorí majú na území obce Veľká Mača trvalý pobyt, prechodný pobyt, vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť, fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby, ktoré sú návštevníkmi obce Veľká Mača, právnické osoby, ktoré majú na území obce Veľká Mača sídlo, sú povinní riadiť sa pri zbere, zhodnocovaní a likvidácií všetkých druhov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov ustanoveniami tohto nariadenia.

 

6. Účeľom tohto nariadenia je predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadu, existujúci odpad zneškodniť spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

 

7. Porušenie ustanovení tohto nariadenia a zákona o odpadoch je priestupkom alebo správnym deliktom. Na konanie o priestupku sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) a na konanie o správnom delikte sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok 2

         Vymedzenie základných pojmov

 

Základné pojmy sú vymedzené v § 2 zákona o odpadoch, pričom:

 

 1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnýmipredpismi povinný sa jej zbaviť.

 

 1. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností
  sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

 

 1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad
  z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích
  a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

 

 1. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

 

 1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady
  [§ 105 ods. 3 písm. b)].

 

 1. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú
  v prílohe osobitného predpisu.
 2. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 1. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie
  a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.

 

 1. Pôvodca odpadu je

 

1) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo

2) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 

 1. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

 

 1. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.

 

 • Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.

 

 1. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.

 

 • Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

 

 • Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.

 

 1. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

 

 1. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

 

 1. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 2. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

 

 1. Skladovanie odpadov je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.

 

 1. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52
  ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 zákona o odpadoch ustanovené inak.

 

 1. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu.

 

 1. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci
  sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

 

 1. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej
  z činností uvedených v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie
  k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor,
  v ktorom sa zariadenie nachádza.

 

 1. Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2 zákona o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie
  k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

 

 1. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde
  sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov
  sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

 

 

Článok 3

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov

 

Podrobnosti o povinnostiach právnických osôb, fyzických osôb, pôvodcov a držiteľov odpadov upravuje zákon o odpadoch v § 12 a § 14, a to:

 

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.

 

2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom,  ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k  

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín  a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

 

3. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa okrem ustanovení § 13 zákona o odpadoch zakazuje na území obce Veľká Mača:

a) svojvoľne vytvárať skládky odpadu,

b) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom,

c) zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,

d) odpady z plastov a odpadové zberové sklo zlúčiť do jednej nádoby,

e) vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov
do povrchových vôd, podzemných vôd, kanalizácie a do pôdy,

f) premiestňovať nádoby určené na odpad, vyprázdňovať ich, alebo vyberať si časti odpadu z nich,

g) zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a opotrebované pneumatiky s komunálnymi odpadmi z domácností.

 

4. Je zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vykonávať zber, zhodnotenie a spracovanie vyseparovaných odpadov na území obce Veľká Mača, pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou Veľká Mača.

 

5. Pri manipulácii s komunálnym odpadom a vyseparovanými zložkami je každý povinný dbať na to, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev. Ak k znečisteniu došlo, odstráni ho ten, kto ho spôsobil, a to na vlastné náklady.

 

6. Pôvodca odpadu je povinný platiť obci miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

 

7. Pôvodca odpadu zodpovedá za komunálny odpad uložený vo svojom odpadovom koši až do jeho odvozu oprávnenou organizáciou poverenou na zber.

 

8. Každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, pojazdné stánky a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo otvorených priestranstvách na území obce Veľká Mača, je povinný zabezpečiť:

 1. priestranstvo s dostatočným počtom odpadových košov na komunálny odpad,
 2. na vlastné náklady, alebo na náklady obce, na základe predchádzajúceho schválenia uznesením obecného zastupiteľstva, odvoz alebo zneškodnenie,
  resp. zhodnotenie odpadu z odpadových košov, ktorý vzniká jemu a návštevníkom (zákazníkom) v súvislosti s touto činnosťou,
 3. čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, v okolí piatich metrov od tohto zriadenia.

 

9. Držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

 

 

Článok 4

Práva a povinnosti obce v oblasti odpadového hospodárstva

 

1. Obec vytvára podmienky pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území obce,

 

2. usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce,

 

3. vyhľadáva ekonomicky a environmentálne najvýhodnejšie spôsoby nakladania s odpadmi, vrátane výberu prepravcu odpadu,

 

4. prejednáva priestupky a správne delikty na úseku odpadového hospodárstva,

 

5. vypracováva Program odpadového hospodárstva obce, ktoré následne odsúhlasí obecné zastupiteľstvo,

 

6. udeľuje súhlas právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú záujem nakladať s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vzniknutým na území obce Veľká Mača. Bez súhlasu obce Veľká Mača a príslušného orgánu štátnej správy nie je možné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vzniknutým na jej území.

 

 

Článok 5

Práva a povinnosti prepravcu odpadu

 

1. Zber, prepravu a zabezpečovanie zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Veľká Mača vykonáva tá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou Veľká Mača uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti a všetky potrebné oprávnenia orgánov štátnej správy na vykonávanie činnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch, z tohto nariadenia alebo POH obce.

 

2. Prepravca odpadu je povinný:

 

a) komunálny odpad vyvážať podľa schváleného harmonogramu v pravidelných intervaloch,

 

b) pri zbere zabezpečiť, aby odpadové nádoby boli po vyprázdnení ponechané na okraji komunikácie tak, aby neprekážali v premávke,

 

c) pri manipulácii s odpadovými nádobami šetrne s nimi zaobchádzať, v prípade zavineného poškodenia odpadovej nádoby ju na vlastné náklady opraviť,

 

d) ihneď odstrániť znečistenie komunikácie, ak k znečisteniu došlo pri zbere komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu,

 

e) dbať o to, aby boli odpady zbierané pravidelne a nedochádzalo k znečisťovaniu ulíc v dôsledku oneskoreného zberu,

 

f) ak nebolo možné dodržať harmonogram vývozu, bezodkladne, najneskôr do troch dní uskutočniť náhradný vývoz a ihneď o tom informovať obec Veľká Mača.

 

 

 

Druhá časť

KOMUNÁLNE ODPADY

 

 

Článok 6

Všeobecné ustanovenia

 

1. Všeobecné podmienky nakladania s komunálnym odpadom upravuje § 80 zákona o odpadoch.

 

2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce Veľká Mača, zodpovedá obec Veľká Mača.

 

3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.

 

4. Vývoz odpadu z cintorína obec zabezpečuje podľa potreby.

 

5. Pôvodca objemného odpadu môže v prípade potreby využiť objednávkový systém zberu,
a to formou pristavenia veľkokapacitného kontajnera, pričom mu bude vyúčtované uskladnenie odpadov podľa platnej zmluvy so spoločnosťou zabezpečujúcou zber, odvoz, uskladnenie odpadov a ich prepravu a podľa miestnych poplatkov obce Veľká Mača, schválených Obecným zastupiteľstvom obce Veľká Mača.

 

Článok 7

     Nakladanie s komunálnym odpadom

 

1. Komunálny odpad je možné na území obce Veľká Mača ukladať výlučne len na tento účel vyhradených miestach.

 

2. Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Veľká Mača  považujú:

- odpadové nádoby,

- kontajnery,

- zberný dvor - ekodvor.

 

3. Obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu jedenkrát za týždeň.

 

4. Obec zabezpečuje odvoz skla a plastu jedenkrát za mesiac.

 

5. Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce Veľká Mača fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú s obcou Veľká Mača zmluvu.

 

 

                                                         Článok 8

Nakladanie s komunálnym odpadom z verejných priestranstiev a verejných komunikácii

 

1. Zber a zneškodňovanie odpadov z verejných priestranstiev a z verejných komunikácií zabezpečuje obec Veľká Mača na svoje náklady pravidelne počas celého roka.

 

2. Na verejných priestranstvách obec Veľká Mača zabezpečí na svoje náklady v dostatočnom počte verejné odpadové nádoby, rozmiestni ich v jednotlivých oblastiach obce podľa skutočných potrieb a zabezpečí ich pravidelné vyprázdňovanie a údržbu na vlastné náklady.

 

3. Do verejných odpadových nádob je zakázané ukladať iný odpad, ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri pobyte na verejnom priestranstve, t.j. je zakázané ukladať
do verejných odpadových nádob najmä zmesový komunálny odpad z domácností, odpady z trhoviska, atď.

 

 

Článok 9

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „DSO“)

 

1. Pôvodca DSO je povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto  všeobecne záväzným nariadením.

 

2. Obec Veľká Mača zabezpečuje odvoz DSO prostredníctvom zmluvného partnera podľa vopred dohodnutých podmienok za poplatok. Pôvodca odpadu môže požiadať o pristavenie veľkokapacitného kontajnera, pričom mu bude vyúčtované uskladnenie odpadu podľa platnej a účinnej zmluvy alebo objednávky s dodávateľom služby a preprava podľa miestnych poplatkov obce Veľká Mača.

 

3. Pôvodcovia i držitelia DSO sú povinní ho zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe písomného súhlasu obce Veľká Mača s využitím verejného priestranstva, a to takým spôsobom, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

 

4. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä ho vynášať na miesta, ktoré nie sú na to určené, a tým vytvárať čierne skládky.

 

 

Článok 10

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (ďalej len „BRKO“)

 

1. Medzi biologicko rozložiteľné komunálne odpady patria najmä odpadové rastlinné tkanivá, ako pokosená tráva, odpadané lístie a orezaná haluzina, konáre, viničné prúty, vypletá burina, kvety a rastlinné stonky.

 

2. BRKO sa zhodnocuje kompostovaním alebo anaeróbnou digesciou.

 

3. Občania, ktorí vlastnia alebo užívajú rodinné domy, záhrady, prednostne kompostujú BRKO formou domáceho kompostovania, resp. zhodnotia ho inak na vlastnom pozemku.

 

4. Ak má občan väčšie množstvo zeleného BRKO (lístie, konáre, burina, tráva), ktoré nie je schopný skompostovať v domácom kompostovisku, prípadne nemá možnosť domáceho kompostovania, môže takýto BRKO priviesť na priestor určený na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

 

5. V cintorínoch sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú určené len na odpad, ktorý vzniká v cintoríne.

 

 

Článok 11

        Spôsob zberu kalu zo septikov (vátane žúmp)

 

1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov sú záväzné pre celé katastrálne územie obce Veľká Mača.

 

2. Zneškodňovanie kalov zo septikov prebieha v Čistiarni odpadových vôd v Sládkovičove a v Seredi („ďalej len „ČOV v Sládkovičove alebo v Seredi“).

 

3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na území obce Veľká Mača len organizácia, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

 

4. Majitelia septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalov výlučne prostredníctom takejto organizácie.

 

5. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na vybudovanú kanalizačnú sieť, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady odvoz kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie na miesto určené na ich zneškodnenie

(t.j. do ČOV v Sládkovičove alebo v Seredi). Pritom majitelia septikov, resp. ich iní užívatelia, musia postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

6. Informácie o týchto organizáciách eviduje Obecný úrad Veľká Mača.

 

7. Každý majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady

o zabezpečení vývozu kalu zo septika organizáciou oprávnenou na zber odpadov (kalov) a o jeho zhodnotení alebo o jeho likvidácii na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa príslušného ustanovenia zákona o odpadoch.

 

 

Článok 12

Ekodvor a kompostáreň Veľká Mača

 

1. Pre účely hospodárneho a efektívneho napĺňania cieľov odpadového hospodárstva, ako aj

Programu odpadového hospodárstva obce je na území obce Veľká Mača zriadený Ekodvor a kompostáreň Veľká Mača pre dočasné uskladnenie určitých druhov odpadov, pre potrebu ich následného spracovania, resp. zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch.

 

2. V Ekodvore a kompostárni Veľká Mača je možné odovzdať tie komodity, ktoré určí obec Veľká Mača na svojej webovej stránke. Obyvatelia obce Veľká Mača majú možnosť počas celého roka odovzdať odpad vzniknutý na území obce Veľká Mača v Ekodvore a kompostárni Veľká Mača, v prevádzkovom čase a to po predložení občianskeho preukazu (alebo iného hodnoverného dokladu).

 

 

Článok 13

Nepovolené skládky odpadov

 

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia alebo Obecnému úradu vo Veľkej Mači.

 

2. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, a týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia a Obecnému úradu vo Veľkej Mači.

 

3. Oznámenie možno uskutočniť písomne, ústne alebo iným vhodným spôsobom.

 

4. Na celom území obce Veľká Mača sa zakazuje ukladať komunálny odpad mimo priestorov, zariadení a objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta sa považuje
za zakladanie nepovolenej skládky – tzv. čiernej skládky odpadu.

 

5. Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnosti.

 

 

 

Tretia časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

 •  

 

1. Porušenie ustanovení zákona o odpadoch a tohto všeobecne záväzného nariadenia možno postihnúť:

a) ak sa porušenia zákona o odpadoch a tohto všeobecne záväzného nariadenia dopustila fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, sankciou v zmysle zákona o priestupkoch,

b) ak sa porušenia zákona o odpadoch a tohto všeobecne záväzného nariadenia dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, sankciou v zmysle zákona o odpadoch.

 

2. Obec môže uložiť pokutu do 1 500,00 € tomu, kto (fyzickej osobe)

 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené týmto nariadením,

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,

e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch,

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

 

3. Obec môže osobe zodpovednej za priestupok podľa bodu 2 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť. Prepadnutá vec sa stáva majetkom obce.

4. Výnosy z pokút uložených obcou Veľká Mača za priestupky, sú príjmom rozpočtu obce.

 

5. Dozor nad dodržiavaním povinností právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (ďalej len „kontrolovaná osoba“) vykonáva príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch.

 

6. Konanie o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

Článok 15

  Kontrola dodržiavania nariadenia

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:

 

a) starosta obce Veľká Mača,

b) poslanci obecného zastupiteľstva,

c) hlavný kontrolór obce Veľká Mača,

d) poverení pracovníci obce Veľká Mača,

e) starostom obce Veľká Mača poverené osoby,

f) členovi komisie pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia.

 

Článok 16

Zrušujúce ustanovenie

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača č. 17/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Veľká Mača a Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača č. 50/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Veľká Mača (ktoré nadobudlo platnosť a účinnosť dňa 23. júla 2015) sa ruší 31. decembra 2015.

 

Článok 17

Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia

 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí dňa 14.12.2015  uznesením č. .......................................

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016 .

 

 

 

............................................................

     Ing. Štefan Lancz, starosta obce

                                      

 

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka