Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN č. 45/2012

Schválené: 29.3.2012

Účinnosť: 1.4.2012

 

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Veľká Mača č. 45/2012
o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni


Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1
Úvodné ustanovenia


(1)  V zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa čl. V zákona č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) vydáva obec Veľká Mača toto všeobecne záväzné nariadenie  č.  45/2012  o výške  príspevku  na  režijné  náklady  a podmienky  úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Dávida Mészárosa- Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt 888, 92532 Veľká Mača.


Čl. 2
Predmet činnosti


(1)  Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Dávida Mészárosa- Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt 888, 92532 Veľká, ktorej zriaďovateľom je obec Veľká Mača, poskytuje stravovanie deťom a žiakom na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.


Čl. 3
Výška príspevku na režijné náklady


(1)  Zákonný  zástupca   dieťaťa   alebo   žiaka   uhrádza  výšku  finančného   príspevku  na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami spolu s príspevkom na režijné náklady.
(2)  Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady na jedno jedlo je určená sumou

0,10 €.

Čl. 4
Podmienky úhrady


(1)  Výšku finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca spolu školskej jedálni do 15. dňa v mesiaci, v ktorom dieťa alebo žiak odoberá stravu.


Čl.5
Odpustenie príspevku na režijné náklady


(1)  Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na režijné náklady, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu (§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR).


Čl. 6
Záverečné ustanovenia


(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača.
(2)  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Veľká Mača dňa 29.03.2012.

Veľkej Mači dňa 15.03.2012

                                                                                                         .............................................
Ing. Štefan Lancz
    starosta obce


Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Veľká Mača dňa 15.03.2012
Návrh VZN zvesený dňa 29.03.2012
  VZN nadobúda účinnosť dňa 30.03. 2012

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka