Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o dani z nehnuteľností

Schválené: 14.12.2012

Vyhlásené: 15.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBEC VEĽKÁ MAČA
Č. 46 /2012

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ.


Obec Veľká Mača v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6,§ 8 ods. 2 a 4, § 12  ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4, a 7, § 98, 98b, ods. 5, § 99e ods.9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e


§ 1

Základné ustanovenie
        
       Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností za území obce Veľká Mača.

 

D a ň   z   p o z e m k o v
§ 2
Základ dane


       
1.Správca dane ustanovuje na území obce Veľká Mača hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

                    a)  ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady                1,0237 €/m2
                    b)  trvalé trávne porasty                                                    0,2688 €/m2
                    c) záhrady                                                                          1,85     €/m2
        d) zastavané plochy a nádvoria                                          1,85    €/m2
                    e) stavebné pozemky                                                        18,58    €/m2
                    f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                 1,85    €/m2
                    g) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy            0,2542 €/m2

§3
Sadzba dane

     Správca dane určuje pre pozemky na území obce Veľká Mača ročnú sadzbu dane z pozemkov:

                    a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                0,30%
                    b)  trvalé trávne porasty                                                    0,50%
                    c) záhrady                                                                         0,50%
        d) zastavané plochy a nádvoria                                        0,50%
                    e) stavebné pozemky                                                        0,50%
                    f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov               0,50%
                    g) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy          0,30%


D a ň   zo  s t a v i e b
§ 4
Sadzba dane

           1.  Správca dne určuje pre stavby na území obce Veľká Mača ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby

a)  0,099 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,                
b) 0,100 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,232 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
d) 0,232 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
e) 0,995 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
f) 0,199 € za ostatné stavby

          2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie  0,033 €  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.


        
D a ň  z  b y t o v
§ 5
Sadzba dane

1.Správca dane na území obce Veľká Mača  určuje ročnú sadzbu dane z bytov  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

a) 0,099 € za byty,

 


§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.Správca dane  ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a verejne prístupných športovísk ,
         
          2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:

a)  50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie  pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.


                                       § 7
                        Záverečné ustanovenia


1.Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  č. 27/2004 zo dňa 04.12.2004 a jeho dodatky.

2.Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkej Mači sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 14. decembra 2012 , uznesenie OZ č. 50/OZ/14/12/2012.


§ 8
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

Vo Veľkej Mači, dňa 26.11.2012

 

                                                                          Ing. Štefan Lancz
                                                                              starosta obce

Schválené dňa: 14.12.2012
Vyvesené dňa:   15.12.2012
Zvesené dňa:    31.12.2012  
 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka