Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o finančnej kontrole

Schválené: 4.10.2002

Účinnosť: 4.10.2002

 

O B E C   9 2 5   3 2   V E Ľ K Á   M A Č A

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 102002

Vo Veľkej Mači, 19.10.2002                                                          Mgr. Noszek František
      starosta obce
Všeobevné záväzné nariadenia obce Veľká Mača
O finančnej kontrole

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača

podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, a zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene  a doplanení niektorých zákonov.

 

Vydáva

všeobecne záväzné nariadenia obce Veľká Mača o finančnej kontrole

 

 

Schválené obecným zastupiteľstvom obce Veľká Mača  4.10.2002

 Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dńa 04.10.2002


§ 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača ustanovuje druhy, spôsob a pravidlá vykonávania finančnej kontroly.

 

§ 2

Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa overuje
a)Splnenie podmienok  na poskytnutie verejných prostriedkov
b)Dodržiavanie všeobecne záväznách právnych predpisov pri hospodárení s verejnými  prostriedkami
c)Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodáreni  s verejnými prostriedkami,
d)Na účely fiančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných     finančných operáciach a o hospodárení s verejnými prostriedkami,
e)Splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

§ 3

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť
a)Hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy,
b)Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
c)Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
d)Včasné spoľahlivé informovanie vedúceho orgánu verejnej správy a úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciach.


§ 4

Finančná kontrola sa vykonáva ako predbežná finančná kontrola, priebežná finančná kontrola a následná fianančná kontrola.

 

 

§5

 

Predbežná finančná kontrola

Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia. Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje, či je pripravená finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, inými rozhodnutiami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva prednosta obecného úradu.

 

§ 6
Priebežná finančná kontrola

Priebežnou finančnou kontrolou sa overujú finančné operácie vybrané starostom obce.
Priebežnou finančnou kontrolou sa overujú:
a)  úplnosť a preukázateľnosť účtovných a iných dokladov
b)  vykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Priebežnou finančnou kontrolou vykonáva hlavný kontrolór obce.

 

§ 7
Následná finančná kontrola

 

Následnou finančnou kontrolou sa overujú
a)  súlad finančných operácií s právnymi predpismi,
b)  vykonanie predbežnej finančnej kontroly
c)  vykonanie predbežnej finančnej kontroly)
d)  splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.
Následnú finančnú kontrolu vykonáva zástupca starostu obce.

§ 8
Záverečné ustanovenia

Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na hore uvedené zákony v platnom znení.
Toto VZN sa nevzťahuje na kontrolu vykonávanú podľa osobitných predpisov.

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Veľká Mača dňa 4.10.2002 uznesením č. 34/02/2002

  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača č. 23 nadobúda činnosť 15 – tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t. j. dňom 19.10.2002


Zmeny doplnky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača.

 

 

Vo Veľkej Mači, 19.10.2002                                                          Mgr. Noszek František
      starosta obce

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka