Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o miestnych daniach

Schválené: 14.12.2012

Vyhlásené: 15.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

 


Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÁ MAČA
č. 47/2012
O MIESTNYCH  DANIACH

Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní, okrem miestnej dane z nehnuteľností v obci Veľká Mača , ako aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia od miestnych daní.

Všeobecné ustanovenia

§ 1
Druhy miestnych daní


1.  Obec Veľká Mača na svojom území ukladá tieto miestne dane :

a)  daň z nehnuteľností,
b)  daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) poplatok za komunálne odpady


§ 2
Zdaňovacie obdobie


Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), d),  je kalendárny rok.

 


§ 3
Úvodné ustanovenie

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č. 582/2004 Z.z.

 

PRVÁ ČASŤ
Daň za psa

§ 3
Predmet dane

1)Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

§ 4
Základ dane

Základom dane je počet psov.


§ 5
Sadzba dane

Sadzba dane je 7,-€ za jedného psa a kalendárny rok.


§ 6
Evidencia psov

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa pes ( starší ako 6 mesiacov) stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby psy známku nosili.

DRUHÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 7

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, plochy verejnej zelene, trhovisko v intraviláne obce.

                                                                       § 8
                                                          Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva určí obec za každý začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva.

1/ Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť sa daň stanovuje za:
    a. predaj potravín, ovocia, zeleniny a ostatných tovarov     
do 3 m2        5 €/deň
nad  3 m2   10 €/deň
    b. Za užívanie verejného priestranstva
počas obecných slávností a počas hodov sa upravuje osobitným sadzobníkom.

                                                


                                                              § 9
                                              Oslobodenie od dane

1/ Obec poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za kultúrnu
    a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo akciu,
    ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
2/ Starosta môže v jednotlivých prípadoch znížiť daň na základe písomnej žiadosti podanej
    v lehote splnenia ohlasovacej povinnosti odôvodňujúcej požadované zníženie dane.


                                                         III.ČASŤ
               Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                                             § 10

                                                   Predmet dane

Predmetom  dane  je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
                                                             §11
                                                   Sadzba poplatku

1/ pre fyzické osoby – obyvateľov:
    a. rodinné domy 18,- €  osoba/rok   t.j. 0,04931 € osoba/ deň
    b. stavby 8,70 € osoba/rok   t.j. 0,0238 € osoba/deň ak je chata alebo stavba zapísaná
        na jedného vlastníka,

2/ pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby:
    a. 40,- € osoba/rok   t.j. 0,1095 € osoba/deň podľa priemerného počtu zamestnancov.

V prípade, že platiteľ  poplatku vyprodukuje väčšie množstvo komunálneho odpadu ako je povinná vybavenosť pre vývoz  komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na základe zaplateného poplatku, je takýto pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu povinný objednať u obce Veľká Mača individuálny vývoz v tvare uloženia komunálneho odpadu do vriec.


                                                                   § 12
                                               Spôsob vyberania dane

1/ Dĺžka obdobia na ktorý sa poplatok určuje je kalendárny rok.

2/ Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady správca poplatkov vyrubuje
   na bežný rok rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15  dní odo dňa nadobudnutia
   právoplatnosti rozhodnutia.

3/ Poplatník za odpady môže úhradu poplatku realizovať bezhotovostným stykom
     /prevodom z účtu alebo cez SIPO/, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni
     obecného úradu.

 


                                                                § 13
                                Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

1/ Správca odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže:
    a. že v určenom období zdržiaval alebo zdržiava mimo kataster obce viac ako 90 dní.
       Preukázateľný doklad je možné doplniť čestným prehlásením.
    b.poplatníkovi, ktorý je v ústave na výkon trestu odňatia slobody.

2/ Správca vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:
     a. ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak
         preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 30
         dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie.
     b. ktorý uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť do 30 dní odo dňa
         doručenia  písomnej žiadosti o jeho vrátenie.

3/ Správca zníži poplatok za:
     a. stavby neobývané  18,- € za osobu/rok, t.j. 0,0238 € osoba/deň           -znížený o 50%
     b.študentovi, ktorý navštevuje školu a býva na internáte alebo na priváte 18,- € za
        osobu/rok, t.j. 0,0238 € osoba/deň                                                         -znížený o 75%
     c. študentovi, ktorý navštevuje školu v zahraničí 18,- € za osobu/rok, t.j. 0,0238 € osoba/ deň                                                                                                                  -znížený o 100%
     d.poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu
       zamestnania alebo pobytu 18,- € za osobu/rok, t.j. 0,0238 € osoba/deň  -znížený o 100%

Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na odpustenie, zníženie poplatku sú:
potvrdenie o návšteve školy
pracovná zmluva
nájomná zmluva
doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení
potvrdenie od príslušného obecného-mestského úradu o tom, že poplatník dlhodobo
zdržuje v ich obcí-meste, kde uhrádza poplatok za komunálny odpad

4/ V ojedinelých prípadoch môže správca poplatkov zmierniť alebo odstrániť tvrdosť
    zákona na žiadosť poplatníka.

                                                       

 

§ 14
      Zrušovacie ustanovenia

Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2004 o miestnyh daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho dodatky.

                                         

 

                                                                § 15
                                               Záverečné ustanovenia

Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 51/OZ/14/12/2012 zo dňa 14.12.2012 a účinnosť nadobúda dňa 01.01.2013.

 


Vo Veľkej Mači dňa 26.11.2012

 


                                                                        
                                                                                           Ing. Štefan Lancz
                                                                                               starosta obce


Schválené dňa: 14.12.2012
Vyvesené dňa:   15.12.2012
Zvesené dňa:     31.12.2012  
 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka