Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o ochrane majetku a poriadkovej službe na území obce Veľlá Mača

O B E C 9 2 5 3 2 V E Ľ K Á M A Č A

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 30/2005
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÁ MAČA


Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači na základe § 3 ods. 2 písm. f, a g, § 3 ods. 3 písm. e, g, a m, zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v y d á v a pre územie obce Veľká Mača toto


V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r I a d e n I e


č. 30/2005

o ochrane majetku a poriadkovej službe na
území obce Veľlá Mača

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

1.Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vytvoriť predpoklady pre účinnú a efektívnu ochranu obyvateľov a majetku obyvateľov obce a ostatných subjektov v obci (podnikateľské a fyzické a právnické osoby, zrduženia a pod.) pri zohľadnení aktivity jednotlivých subjektov, aktivita personálna a aktivita materiálna. Pod presonálnou aktivitou rozumieme snahu fyzických osôb – obyvateľov obce, ale aj ostatných občanov o zamedzenie narušenia vlastníckeho práva jednotlivcom na celom území obce. Pod materiálnou aktivitou rozumieme konkrétnu formu prispievania – finančnú, naturálnu a ped. na zabezpečenie úloh pri výkone činností poriadkovej služby v obci Veľlá Mača.
2.Obec Veľká Mača vytvorí osobitný peňažný fond - obce “Fond ochrany majetku a poriadkovej služby” na ktorom budú sústreďované finančné prostriedky určené na existenciu a činnosť poriadkovej služby. Rozdeľovanie a disponovanie s týmito finančnými prostriedkami bude upravená v samostatných “Zásadach nakadania s fondom ochrany a služby obce Veľká Mača”.
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje postavenie Poriadkovej služby v obci Veľká Mača jej práva a povinnosti a vzájomné vzťahy k ostatným subjektom – orgánom štátnej správy, orgánom Policajného zboru SR, a tiež k občanom a podnikateľským fyzickým a právnickým osobám.
DRUHÁ ČASŤ

Ochrana majetku

§ 2

Úvodné ustanovenia
1.Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.
2.Obyvateľ obce má právo požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci. Obyvateľ obce má právo požadovať pomoc v čase náhlej núdze (§ 3 ods. 2 písm. f, a g, zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení zmien a doplnokov).
3.Obec zabezpečuje verejný poriadok v obci § 4 ods. 3 písm. M, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).
4.Obyvateľ obce je povinný poskytovať pomoc orgánom obce a podieľať sa na rozvoji a zveľaďovania obce § 3 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
§ 3

Ochrana osôb majetku
1.Obec Veľká Mača je povinná v súlade s platnou právnou úpravou zabezpečovať starostlivosť o majetku nachádzajúci sa na území obce.

Majetok obce
majetok obyvateľov obce
majetok ostatných subjektov

2. Obyvatelia obce sú povinní najmä § 3 písm. a, b, c, zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch, ktoré sú s tým spojené
napomáhať udržiavať poriadok v obci

3. Obec a podnikateľské subjekty na území obce úzko spolupracujú pri ochrane majetku nachádzajúceho sa v obci.

4. Orgány policajného zboru SR v súlade s platnou právnou úpravou spolupracujú a vykonávajú súčinnosť pri ochrane majetku na území obce Veľká Mača. Rovnako postupujú príslušné orgány štátnej správy.
 

TRETIA ČASŤ
Poriadková služba
§ 4
Vymedzenie a charakteristika poriadkovej služby

1.Poriadková služba obce Veľká Mača je dobrovoľný poriadkový útvar obce zriadený obcou Veľká Mača. Poriadková služba obce Veľká Mača dopĺńa v súlade s platnou právnou úpravou systém preventívnych prostriedkov obce zameraných na ochranu majetku.
2.Poriadková služba obce nie je totožná s obecnou políciou.
3.Poriadková služba obce úzko spolupracuje s obecnou políciou je zriadená s orgánmi Policajného zboru SR

ZLOŽENIE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
PORIADKOVEJ SLUŽBY
§ 5

Zloženie poriadkovej služby

1.Zloženie poriadkovej služby je viazané na zabezpečenie efektívnej ochrany majetku v obci.
2.Poriadková služba sa člení na:
-hliadka poriadkovej služby obce Veľká Mača
-poslanecké útvary
-hliadky

3.Hliadka poriadkovej služby obce Veľká Mača sa skladá min. z dvoch osôb a to:
-vedúceho je ním spravidla poslanec obecného zastupiteľstva alebo poverený zamestnanec obecného úradu
-členov sú nimi občania obce, príp. aj iní obyvatelia.

4.Poslanecké útvary poriadkovej služby sa vytvárajú spravidla len v určitých ročných obdobiach, keď sa objavuje zvýšená potreva ochrany majetku (úroda, obdobie letných a zimných prázdnin. Poslanecké útvary sú dvojčlenné a sú tvorené výlučne len poslancami Obeného zastupiteľstva Veľká Mača.

5.Hliadky sú útvary, ktoré pleneie úloh uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení na základe zmluvného príncípu. Zmluva musí obsahovať najmä:
rozsah vykonanej činnosti
odplatu za výkon činnosti
práva a povinnosti hliadky
ako bude financované technické zabezpečenie
6.Nie je vylúčené súčasné pôsobenie a výkon činností jednotlivých druhov poriadkovej služby na území obce.
§ 6
Označenie poriadkovej služby
1.Poriadková služba sa označuje kartou tzv. visačkou o rozmeroch 5 x 9 cm s pásom:
Poriadková služba obce Veľká Mača, funkciu a uvedením mena a priezviska.
2.Označenie zabezpečuje obce pre všetkých členov na vlastné náklady.
§ 7
Technické zabezpečenie
1.Technické zabezpečenie poriadkovej služby vykonáva obec z vlastných prostriedkov. Pokiaľ ide o hliadky, súčasťou zmluvy je dohoda o financovaní technického zabezpečenia.
2.Technickými prostriedkami, ktoré sú poskytované poriadkovej službe sú najmä:
dopravný prostriedok – napr. bicykel, automobil a pod.
Baterka
pršíplášť, resp. dáždnik/technické prostriedky do dažďa
paralyzátor 500 000
mobilný telefón
fotoaparát
obušok

VÝKON PORIADKOVEJ SLUŽBY
§ 8

Úvodné ustanovenia

1.Poriadková služba sa vykonáva počas dňa aj v noci, a to v závislosti od rozhodnuti starostu obce, v prípade jeho neprítomsnosti zástupcu starostu obce. Minimálny rozsah nočného výkonu je viazaný na čas od 22.00 hod do 04.00 hod.
2.Nástup na výkon poriadkovej služby sa určuje v súlade s plánom činnosti, ktorý sa vypracúva na obdobie jedného roka mesiaca vopred.
3.Zoznam členov poriadkovej služby sa pravidelne dopĺňa podľa potreby.

§ 9

Práva a povinnosti poriadkovej služby

1.Práva a povinnosti poriadkovej hliadky sú vymedzené taxatívnym spôsobom v tomto všeobecne záväznom nariadení, a to v súlade s platnou právnou úpravou.
2.Práva poriadkovej služby sú:
dostať technické prostriedky v rozsahu určenom týmito všeobecne záväzným nariadením
za vykonávanie tejto verejno – prospešnej činnosti poberať odmenu na základe pracovnej zmluvy
3.Povinnnosti poriadkovej služby sú:
sledovať pohyb cudzích osôb a áut (poznačiť si ŠPZ a miesto výskytu), sledovať dodržanie otváracích hodín reštauračných zariadení a kontrolovať poriadok na podujatich organizovaných na území obce, počas služby zapisovať skutočnosti dôležité pre ďalší možný postih do tzv. “Záznamovej knihy PS”, a to vždy s uvedením
- miesta zistenia
- času zistenia
- príp. Ďalšie významné skutočnosti
signalizovať príslušným orgánom (Policajný zbor SR, prokuratúra, špecializované orgány štátnej správy a pod. (zistenie z výkonu poriadkovej služby na území obce Veľká Mača. Signalizácia sa realizuje vždy prostredníctvom Obecného úradu vo Veľkej Mači.
Iniciovať efektívne a účinné postupy obce pri ochrane obyvateľov a majetku na území obce
vykonávať riadne poriadkovú službu v súlade s plánom činnosti.
Obmedziť osobnú slobodu osoby, resp. osôb, ktoré boli pristihnuté pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, ak je to potrebné na zistenie jej, resp. ich totožnosti, na zabránenie úteku alebo na zistenie dôkazov. Takúto osobu, resp. osoby je poriadková služba (príp. jej člen) povinná odovzdať ihneď vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu.
Signalizovať orgánom obce zistené porušenia jednotlivých všeobecne záväzných nariadení obce za účelom ďalšieho postupu.
Zdržať sa všetkých konaní, ktoré by mohli znevážiť alebo znevažovať meno a autoritu obce (napr. pri výkone poriadkovej služby nepožívať alkoholické nápoje a pod.

§ 10
Výkon poriadkovej služby

Bližšie podmienky výkonu poriadkovej služby na území obce Veľká Mača určuje a stanovuje starostu obce, v prípade jeho prítomnosti zástupcu starostu, zohľadňujúc konkrétnu situáciu v obci.


ŠTVRTÁ ČASŤ
Súčinnosť pri výkone poriadkovej služby

§ 11
1.Obec úzko splupracuje s podnikateľskými subjektami (fyzickými a právnickými osobami (pri ochrane majetku).
2.Obec tiež spolupracuje s príslušnými miestnymi organizačnými zložkami orgánov Policajného zboru SR a tiež s ostatnými subjektami poďieľajúcimi sa na ochrane obyvateľov a majetku občanov.
3.Rozsah súčinnosti a spolupráci môže obec realizovať aj prostredníctvom samostatných dohôd a zmlúv.

PIATA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

1.Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači dňa 7.9.2005.
2.Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači.
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.10.2005.


Vo Veľkej Mači, 7.9.2005

 

 

Ing. Štefan Lancz
starosta obce


 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači na základe § 4 ods. 3 zákon SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a použitím § 31 ods. 1 zák. NR SR 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách vydáva tieto


ZÁSADY

NAKLADANIA S FONDOM OCHRANY MAJETKU

A PORIADKOVEJ SLUŽBY

Čl. 1.

Úvodné ustanovenia

1.Účelom týchto zásad je vytvoriť a právne významným spôsobom regulovať nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami na úseku ochrany obyvateľov a majetku n aúzemí obce Veľká Mača a pri výkone poriadkovej služby na území obce Veľká Mača.

Účelom týchto zásad je stanoviť tiež podmienky, za ktorých sa budú finančné prostriedky z tohto fondu poskytovať.

2.Cieľom týchto zásad a ich zámerom je peventívnym spôsobom napomáhať plneniu povinnosti a úloh vyplývajúcich pre obec z platnej právnej úpravy – na úseku bezpečnosti a ochrany obyvateľov a ich majetku.
3.Fondom ochrany majetku a poriadkovej služby rozumieme finančný (peňažný) fond Obce Veľká Mača vytvorený za účelom sústreďovania a následného poskytovania finančných prostriedkov potrebných na ochranu obyvateľov a majetku na území obce.

Na tomto fonde sa sústreďujú všetky finančné prostriedky určené na existenciu a činnosť poriadkovej služby.

4.Fodn ochrany majetku a poriadkovej služby je tvorený výlučne finančnými prostriedkami od jednotlivých subjektov – fyzických aj právnických osôb.

Forma príspevku nie je konkrétnom prípade ničím limitovaná (dar, príspevok, a pod.)

5.Fond ochrany majetku a proriadkovej služby je finančnou realizáciou “Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Mača o ochrane majetku a priadkovej službe na území obce Veľká Mača”


Spôsob tvorby fondu

1.Finančné prostriedky do “Fondu ochrany majetku a poriadkovej služby” môžu zasielať, resp. poskytovať:
občania
záujmové združenia
fyzické osoby
právnické osoby
iné subjekty

2.Výška príspevku do fondu nie je ničím limitovaná a obmedzená.

Pispievať však môže poskytnúť finančné prostriedky účelovo viazané len na výkon určitej činnosti v rámci ochrany majetku obce a určitej činnosti v rámci výkonu proriadkovej služby.
V týchto prípadoch účelové určenie musí byť rešpektované, pokiaľ nie je v rozpore s cieľom a zámermi Fondu ochrany majetku a poriadkovej služby na území obce Veľká Mača.

3.Obec je povinná do 30 dní odo dňa účinnosti týchto zásad zriadiť osobitný účet, resp. podúčet obce – Fondu ochrany majetku a poriadkovej služby na území obce Veľká Mača a to v slovenskej mene.


Čl. 3

Orgány fondu

1.Orgánmi fondu ochrany majetku a poriadkovej služby na území obce Veľká Mača sú:

správna rada
koordinátori

2.Správna rada je vrcholným orgánom fondu a rozhoduje o všetkých dôležitých veciach.
3.Správnu radu tvorí:

starosta obce
prednosta obecného úradu, resp. poverený pracovník pracujúci na obecnom úrade
delegovaní zástupcovia podnikateľských a fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce v počte 3 osoby
2 poslanci Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Mači zvolení obecným zastupiteľstvom na celé funkčé obdobie poslancov obecného zastupiteľstva. Správna rada by mala mať vždy nepárny počet členov. Predsedom správnej rady je vždy starosta obce.

4.Správna rada rozhoduje najmä o:

prerozdeľovaní finančných prostriedkov na fonde v rámci rozpočtu obce

5.Správna rada sa schádza podľa potreby na návrh predsedu správnej rady najmenej však 1 x polročne.
Správna rada je uznášanniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičné väčšiny všetkých členov správnej rady.
V prípade rovnosti hlasov je rozdhodujúci hlas predsedu správnej rady.

6.Koordinátor je poverený pracovník alebo peverní pracovníci obce správnou radou a ich úlohou je koordinovať a zabezpečovať, aby s finančnými prostriedkami bolo nakladané v súlade s rozhodnutím správnej rady.

Koordinátor tiež zabezpečuje výkon kontrolnej činnosti, najmä v nadväznosti na účelové použitie finančných prostriedkov.


Rozdeľovanie finančných prostriedkov

1.Správna rada prerozdeľuje finančné prostriedky nasledovným spôsobom:
ak ide o účelovo poskytnuté finančné prostriedky, sú tieto zasielané spolu s oznámením adresátovi,
v ostatných prípadoch správna rada rozdhoduje na základe kritérií, ktoré si stanovi na svojom provom zasadaní v príslušnom roku.
Návrh krtitérií na príslušný rok je daný predovšetkým
výškou finančných prostriedkov na účte, resp. podúčte
koncepciou ochrany obyvateľov a majetku na území obce
rozpočtu obce
Návrh kritérií na príslušný rok predkladá predseda správnej rady najneskôr do 15.12. predchádzajúceho orka.
Dohodnuté kritériá sa zverejňujú na mieste prístupnom verejnosti
spravidla na úradných tabuliach v obci.

2.Správna rada prerozdeľuje finančné prostriedky podľa potreby, najmenej však 2x v priebehu kalendárneho roka.
3.Finančné prostriedky musia byť vyčerpané do konca kalendárneho roka.

Presúvajú sa na ďalšie obdobia.


Spoločné záverečné ustanovenia

1.Obec je povinná do 5 dní odo dňa účinnosti týchto zásad vyčleniť pre účely Fondu ochrany majetku a poriadkovej služby sumu 100 000 Sk (3319,39 €)
2.Na týchto zásadach sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači dňa 7.9.2005.
3.Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači.
4.Tieto zásady nadobúdajú účinnosťou dňom 1.10.2005.

 

 

Vo Veľkej Mači dňa, 7.9.2005

 

 

Ing. Štefan Lancz
starosta obce
 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka