Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o podmienkach držania psov na území obce Veľká Mača

Schválené: 15.4.2003

Vyhlásené: 16.4.2003

Účinnosť: 30.4.2003


VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÁ MAČA č. 25/2003

o niektorých podmienkach držania psov na území obce

VEĽKÁ MAČA
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači na základe ust. 6 ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení noviel v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm.g, a m, cit. Zákona v súlade s ust. § 3, 4, 5, a 6, zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o držaní psov) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).

§ 1
Účely úpravy

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úpravu niektorých podmienok držania psov.

§ 2
Predmet úpravy

1.Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenie psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovani verejných priestranstiev.
2.VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.


§ 3
Vymedzenie pojmov

1.Zvláštnym psom je pes
používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona

2.Používaný horskou službou
3.Používaný pri záchranných, lokalizačných a lividačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany.
4.poľovný
5.ovčiarský
6.vodiaci
7.Počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného proriadku

nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohryzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokaný ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
voľným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie


§ 4

Evidencia psov

1.Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencií psov (ďalej len evidencia). Držiteľ psa je povninný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete.
2.Evidenciu vedie obecný úrad.
3.Každú zmenu skutočnosti a udajov, ktoré sa do evidencie zapisujú, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obecnému úradu.
4.Obecný úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len známka). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Prvá známka sa vydá bez odplaty.
5.Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obecnému úradu. Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 25 Sk (0,82 €)


§ 5
Vodenie psa

1.Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky schopná ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná predchádzať tomu, tomu aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2.Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3.Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4.Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, ke povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol. Ten, kto vedie psa, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohryzol, aj meno priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľ psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohryzol človeka bez toho, aby sám bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5.Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie pracovníkov obecného úradu preukázať totožnosť psa známkou.
6.Pes ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou alebo čípom.
7.Vodiť psa na miesta so zákonom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dlžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

ZAKAZUJE, sa

1.Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania.
2.Opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve.


§ 6
Vymedzenie miest so zákonom voľného pohybu psov

1.Na celom území obce sa zakazuje voľný pohyb psov na verejných priestranstvách.

§ 7
Priestupky

1.Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a)neprihlási psa do evidencie
b)umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 1. a 2.
c)neohlási, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokaný, ak sa nepožil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d)neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

2.Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak

a)neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľ psa osobe, ktorú pes pohryzol.
b)nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c)neohlási, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
d)evidenčnou známkou preukáže totožnosť psa,
e)nerešpektuje zákaz voľného pohybu psa.

3.Za priestupok podľa

a)odseku 2 písm. D, a e, môže starosta obce uložiť pokutu do 500 Sk (16,59 €)
b)odseku 1 a odseku 2 písm. A, až c, môže starosta obvce uložiť pokutu do 5000 Sk (165,96 €)

§ 8
Spoločné záverečné ustanovenia

1.V podrobnostiach a neupavených prípadoch o uplatnení VZN rozhoduje starosta obce.
2.Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po uplynutí 15. dňa zverejnenia na úradnej tabuli 30 4. 2003 .
3.Všeobecného záväzného nariadenie obce bude prístupné k nahliadnutiu po nadobdnutí na obecnom úrade Veľká Mača.


Vo Veľkej Mači dňa 15.4.2003 Ing. Štefan Lancz
starosta obce

 

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka