Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

Obec VEĽKÁ MAČA podľa ust. §-u 6 zákona SNR číslo 369/90 Zb. ÚZZ NR SR číslo 612/2002 Z.z. o obecnom zriadení
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača
č. 33/2006

o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači v zmysle §11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky nájmu bytov v nájomnom bytovom dome postavenom s podporou štátu v rámci stavby „2x6 b.j.“
(2) Pri určení podmienok nájmu bytov v nájomnom bytovom dome postavenom s podporou štátu sa postupuje v súlade s ust. §10 ods. 2 zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Nájomný bytový dom uvedený v ods. (1) je vo vlastníctve Obce Veľká Mača (ďalej len „obce“).
(3) Jednotlivé byty v bytovom dome sa nemôžu odpredať, a to ani jednotlivo, ani celý bytový dom 30 rokov (slovom: tridsať rokov) od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytového domu.

§ 2
Spôsob užívania a správy nájomného bytového domu

(1) Byty v bytovom dome je možné užívať len v rámci nájomného vzťahu.
(2) Byty v bytovom dome je možné prenechávať do nájmu len fyzickým osobám
(ďalej len „nájomca“) za podmienok určených v tomto VZN.
(3) Prenajímateľom bytov v bytovom dome je Obec Veľká Mača
(4) Správu nájomného bytového domu obstaráva pre obec obecný úrad (ďalej len
„správca“).
(5) Starosta obce uzatvára nájomné zmluvy s nájomcom a to v mene obce, t.j. v mene
prenajímateľa.
(6) Nájomná zmluva sa uzatvára vždy na dobu určitú tri roky.
(7) Doba nájmu začína plynúť dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy.
(8) V nájomnej zmluve je prenajímateľ povinný zakotviť právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu v bytovom dome, za rovnakých podmienok, za akých bola uzatvorená predchádzajúca nájomná zmluva, ako aj za podmienok uvedených v §2 tohto VZN a v §711 Občianskeho zákonníka.
(9) Nájomnú zmluvu možno s nájomcom opakovane uzatvoriť ak:
(a) nájomca požiadal prenajímateľa o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr tri mesiace pred uplynutím dohodnutej doby nájmu,
(b) nájomca nemá vlastný byt
(c) naďalej spĺňa podmienky nájomcu určené v tomto VZN,
(d) nie je dôvod na vypovedanie nájmu bytu zo strany prenajímateľa podľa § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka
(e) nájomca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi súvisiace s nájmom bytu.

(10) Všetci žiadatelia musia mať trvalý pobyt na území obce Veľká Mača a nie sú
nájomcom alebo vlastníkom bytu, rodinného domu, nie sú stavebníkmi
rodinného domu alebo bytu a nie sú schopní sami si riešiť svoju bytovú situáciu.

 

 

- 2 -

(11) Pred uzatvorením nájomnej zmluvy na užívanie bytu v bytovom dome je budúci nájomca povinný prenajímateľovi zdokumentovať splnenie podmienok, za ktorých podľa tohto VZN možno s občanom uzatvoriť nájomnú zmluvu.
(12) Starosta obce môže rozhodnúť, že 10% bytov pridelí do užívania fyzickým osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa ods.(10) a (11) §2, ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne potreby územného celku. Ak správca obstaráva päť alebo menej bytových jednotiek, o podiele bytov pridelených do užívania fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú potreby územného celku, ale nespĺňajú podmienky podľa ods. (10) a (11) §2, rozhodnú orgány obce. Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR môže zvýšiť podiel týchto bytov na základe odôvodnenej požiadavky obce, najviac však do výšky 40% z celkového počtu podporených bytov v obci, ak sa vytvárajú nové pracovné miesta
(13) Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v nájomných bytových domoch eviduje správca.
(14) Nájomcov určí Obecné zastupiteľstvo zo zoznamu žiadateľov.

§ 3
Nájomca bytu

(1) Nájomná zmluva na užívanie bytu v bytovom dome môže byť uzatvorená len s tou fyzickou osobou, ktorej mesačný príjem a príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov) neprevyšujú trojnásobok životného minima a nie je nižší ako 1,2 - násobok životného minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne; pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá.

(2) Žiadateľ nesmie byť v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov (§7 ods.6 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona NR SR č. 155/1999 Z.z.).

§ 4
Nájomné

(1) Za užívanie bytu v bytovom dome je nájomca povinný platiť nájomné a cenu služieb poskytovaných s užívaním bytu v lehotách a spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve.
(2) Pri výpočte nájomného za užívanie bytu v bytovom dome je prenajímateľ povinný dodržať postup opatrenia MF SR z 26. 01. 2001 číslo R-1/2001 tak, že nájomné za kalendárny rok je najviac 5% z obstarávacej ceny bytu, ročné odpisy maximálne 2,5%, náklady na fond opráv a údržby maximálne 1,5%, náklady na správu vrátane dani a poistného maximálne 0,5% a zisk maximálne vo výške 0,5% obstarávacej ceny bytu.
(3) Konkrétna výška nájomného bude stanovená pre stavbu nájomného bytového domu po jeho protokolárnom prevzatí a jej výpočet bude tvoriť prílohu tohto VZN.§ 5
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva voVeľkej Mači dňa 15.04. 2006 uznesením č. OZ/15/04/2006 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.04. 2006 a nadobudne účinnosť dňom
01.05.2006.

vo Veľkej Mači, dňa 02.04.2006.

Ing. Štefan Lancz
starosta obce

 


Príloha č. 1
K VZN č. 33/2006 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

 

 

Určenie výšky nájomného v bytovom dome v rámci stavby „ 12 bytová jednotka .

- celkový obstarávací náklad na bytový dom 14 358 000,-Sk
- výška nájomného za užívanie 1 m2 obytnej plochy vrátane
odpisov a poistenia 52,-Sk/m2/mesiac


- Pravidlá pre zoradenie žiadostí:
a) hodnotenie mesačného príjmu žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne – ohodnotením maximálne 55 bodov,
b) každé nezaopatrené dieťa 15 bodov, maximálne 45 bodov

- V prípade, že po vyhodnotení žiadateľov bodové hodnotenie bude identické, komisia
určí poradie žrebovaním.

 Príloha č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľká Mača č. 33/2006 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu.


Tento dodatok určuje poriadok v budove „Polyfunkčný dom a 14 b.j.“ z dôvodu, že sa táto stavba nachádza v centrálnej časti obce.

Čl. 1
Nájomca bytu nesmie na svojom balkóne:

- umiestniť antény, satelity a rôzne iné prijímače
- uskladňovať rôzne predmety / bicykle, hračky, vešiak na prádlo atď/
- zastrešiť alebo namontovať rôzne žalúzie
- vešať a sušiť prádlo

Nedodržanie tohto nariadenia sa bude rátať ako hrubé porušenie disciplíny, čo môže mať za následok nepredĺženie nájomnej zmluvy s nájomníkom.

 


Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.08.2010

 

 

 

.......................................................
Ing. Štefan Lancz, starosta obce

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie č. ….... /2006

aby sa založil Fond údržby bytového domu 2 x 6 b.j., výška odvodov do fondu údržby bude určený podľa príslušného zákona a bude určený výlučne na údržbu bytového domu.
A/ Každý budúci nájomník musí zložiť finančné prostriedky ako finančnú záruku.
B/Výška finančných prostriedkov bude určená ako násobok prenajímaných plôch bytového domu x 1.000.- Sk./m2.
C/Nájomné sa určuje podľa nasledovného rozpisu
Sekcia A a sekcia B
Byt
Počet izieb
m2
Finančná záruka
Výška nájomného
A1NPa
1
48
48.000.- Sk
2.700.- Sk
A1NPb
2
61
61.000.- Sk
3.400.- Sk
A2NPc
2
61
61.000.- Sk
3.400.- Sk
A2NPd
3
78
78.000.- Sk
4.300.- Sk
A3NPe
2
61
61.000.- Sk
3.400.- Sk
A3NPf
3
78
78.000.- Sk
4.300.- Sk
B1NPa
1
48
48.000.- Sk
2.700.- Sk
B1NPb
2
61
61.000.- Sk
3.400.- Sk
B2NPc
2
61
61.000.- Sk
3.400.- Sk
B2NPd
3
78
78.000.- Sk
4.300.- Sk
B3NPe
2
61
61.000.- Sk
3.400.- Sk
B3NPf
3
78
78.000.- Sk
4.300.- Sk
SPOLU

 

43.000.- Sk

D/ Táto finančná záruka sa vzťahuje na obdobie 30 rokov nájmu. Ak sa nájomca vysťahuje skôr a má vysporiadané všetky splátky za nájom a za použitú energiu / elektrika, plyn, vodné a stočné/, vráti sa mu iba alikvótna časť finančnej záruky za roky, ktoré ešte chýbajú do 30 ročného obdobia
/ pričom každý začatý rok nájmu sa považuje za celý rok/. V prípade, že má nájomca nezaplatené splátky za nájom resp. energie, tieto nedoplatky sa vysporiadajú z jeho vloženej finančnej záruky a vráti sa mu iba zostávajúca časť.

Vzorec pre výpočet vrátenia finančnej záruky:

/30 – počet rokov prenájmu/ x Finančná záruka
30
E/ V prípade, že sa byt uvoľní môže ho dostať ďalší žiadateľ ak zaplatí finančnú záruku stanovenú pre dotknutú bytovú jednotku v alikvotnej časti do dátumu 1.1.2038. V prípade, že sa aj daľší nájomník vysťahuje z bytu vráti sa mu finančná čiastka do zostávajúcich rokov t.j. Do roku 2038.
 

F/ V prípade, že sa nájomca pred 30-ročným ukončením nájmu vysťahuje, ale jeho plnoleté deti majú záujem o nájom tohto bytu a splňajú všetky podmienky tohto uznesenia a VZN č. 33 majú prednostné právo.

Ing.Štefan Lancz
starosta obce

 


 


 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka