Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o podmienkach poskytovania dotácie

Schválené: 23.6.2005

Vyhlásené: 24.6.2005

Účinnosť: 9.7.2005

O B E C 9 2 5 3 2 V E Ľ K Á M A Č A


Všeobecné záväzné nariadenie

č. 28/2005

Podmienky poskytovania dotácie

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

§ 1
Predmet nariadenia

1.Toto všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len “nariadenie”) upravuje pravidlá postupu pri poskytovaní dotácie právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi z rozpočtu obce.
2.Dotáciou sa rozumie nenávratná dotácia poskytovaná právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi.
§ 2
Poskytovanie dotácie

1.Obecné zastupiteľstvo obce v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok rozpočtuje podľa ods. 2 prostriedky na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
2.Právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec fyzickej osobe – podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu obce len na podporu všeobecne prospešncýh služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov:
a)tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b)ochrana ľudských práv a základných osôb,
c)vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kutlúry,
d)tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
e)ochrana práv detí a mládeže.

§ 3
Podmienky poskytovania dotácie

1.Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi uvedenej v § 2 ods. 2 nariadenia dotáciu podľa § 2 nariadenia na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, schválených v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok.
2.Písomná žiadosť musí obcahovať:
a)presné označenie a adresu žiadateľa (pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľ uviesť obcbodné meno, sídlo, IČO)
b)účel poskytnutia dotácie (označenie konkrétneho použitia, úloh....)
c)peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno dotáciu poukázať,
d)údaje o predpokladaných nákladoch akcie, na ktorý možno dotáciu poukázať,
e)rozsah, výška dotácie,
f)podpis oprávnenej osoby,
g)ak je žiadateľom nezisková organizácia alebo nadácia, doloží žiadateľ doklad o registrácií.

3.Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ predkladajú na obecný úrad obce do 30. septembra kalendárneho roka. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môže podať žiadosť aj v inom termíne. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2005 právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môže predložiť na obecný úrad obce do 31. augusta 2005.
4.Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len jedenkrát za kalendárny rok.
5.Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý nemá daňový nedoplatok na miestnych danicach a miestnom poplatku voči obci.
6.Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.
7.O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhodujú orgány obce.
8.Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnyh dní po ich použití, najneskôr však do 30.11. kalendárneho roka.
9.Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do konca kalendárneho roka právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná požiadať obec o predĺženie temínu zúčtovania. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať I o zmenu účelu použitia prostriedkov.
10.Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinná ich vrátiť v termíne zúčtovania na príjmový účet obce.
11.Ak právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, ďalšiu dotáciu obec môže poskytnúť tejto osobe, len ak uplynulo nejmenej 5 rokov po skončení roka , v ktorom bola dotácia poskytnutá.


§ 4
Rozhodovanie o poskytnutí dotácie

1.O poskytnurí dotácie a o jej výške rozdhoduje:
a)starosta obce do 10.000 Sk (331,93 €)
b)obecné zastupiteľstvo obce nad 10.000 Sk (331,93 €)

2.O zmene predĺženia termínu zúčtovania prostriedkov rozhoduje starosta obce.
3.O zmene účelu použitia prostriedkov rozhoduje orgán obce, ktorý rozhodol o poskytnutí dotácie podľa ods. 1.
4.O poskytnutí dotácie starosta obce do 30 dní po rozhodnutí o poskytnutí dotácie uzavrie s právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a)účel a podmienky použitia dotácie,
b)výšku dotácie,
c)zúčtovanie dotácie,
d)zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny.


§ 5
Pri porušení finančnej disciplíny právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom,
obec postupuje podľa § 31zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových parvidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 6
Záverečné ustanovenie

1.Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 28/2005 schválilo obecné zastupiteľstvo obce vo Veľkej Mači na svojom zasadnutí dňa 23.6. 2005 uznesením č. …......
2.Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

 

Vo Veľkej Mači, dňa 23.06.2005


Vyvesené dňa 24.06.2005
Zvesené dňa 09.07.2005

 

Ing. Štefan Lancz
starosta obce

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka