Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o určení školských obvodov základných škôl v obci Veľká Mača

Schválené: 22.3.2004

Vyhlásené: 24.3.2004

Účinnosť: 7.4.2004

O B E C 9 2 5 3 2 V E Ľ K Á M A Č A

Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2004 Obce Veľká Mača o určení školských obvodov základných škôl v obci Veľká Mača


Obecné zasutpiteľstvo vo Veľkej Mači v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. G/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8, odst. 1 zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskoršich predpisov a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne závázného nariadenia.


§ 1
Úvodné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určujú školské obvody základných škôl na území obce Veľká Mača (ďalej len obec“).


§ 2
Školské obvody obce

Pre základné školy (ďalej len „ZŠ“) zriadené obcou Veľká Mača sa určujú školské obvody nasledovne:
1.ZŠ s VJM Dávida Mészárosa, Veľká Mača
školský obvod – územia obce Veľká Mača a okolité obce a mestá
2.ZŠ 1. - 4. roč, Veľká Mača
školský obvod – územie obce Veľká Mača
3.Pre školopovinné deti ročník 5 – 9 sa určuje školský obvod ZŠ Štefániková č. 977 Galanta.
§ 3
Súvisiace ustanovenia

1.Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od 15. januára do 15 februára. Miesto a čas zápisu určí riaditeľ základnej školy.
2.O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ základnej školy v rámci výkonu štátnej správy v prvom stupni.

§ 4
Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači sa u z n i e s l o uzn. č. 11/OZ/22/03/2004
na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia dňa 22. marca 2004 a nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Veľká Mača.


Ing. Štefan Lancz
starosta obce
Vyvesené dňa: 23.03.2004
Zvesené dňa: 07.04.2004
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   13:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka