Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí

Schválené: 28.11.2007

Vyhlásené: 29.11.2007

Účinnosť: 15.12.2007

O B E C 9 2 5 3 2 V E Ľ K Á M A Č A

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 33/2007
 

Vo Veľkej Mači, 28.11.2007 Ing. Štefan Lancz, starosta obce
 
O usporiadaní verejných kultúrnych podujatí
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača v súlade s § 6 zákona č. č. 612/2002  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti. (ďalej len „VZN“)

§ 1
Úvodné ustanovenia
 
1.Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatia) sa rozumejú verejnosti prístupné
·         Divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia
·         Koncerty, hudobné a tanečné produkcie
·         Výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkové umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti
·         Festivaly a prehliadky  v oblasti kultúry a umenia
·         Tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy
·         Artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia
2.Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neručených návštevníkov.
3.Pre účely tohto Nariadenia sa za podujatia verejnosti prístupné považujú:
·         Všetky verejné kultúrne podujatia organizované v uzavretom priestore, resp. prevádzke,
·         Všetky verejné kultúrne podujatia organizované na voľnom priestranstve v obci Veľká Mača (Športový areál, Námestie pred OˇU Veľká Mača, COOP Jednota Veľká Mača resp. Námestie SV. Štefana, Areál kultúrneho domu),
·         Všetky verejné kultúrne podujatia organizované v iných častiach obce   Veľká Mača.
·         Všetky kultúrno – propagačno – reklamné podujatia.
4.Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.
5.Ustanovenia tohto Nariadenia sa nevzťahujú na školské a cirkevné telesá, ktoré organizujú podujatia vo vlastných priestoroch.

§ 2
Povinnosti usporiadateľov
 
1.Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.
2.Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatia obci.
3.V oznámení treba uviesť označenie  a adresu usporiadateľov, názov a obsahové zamerania podujatia, miesto a čas jeho konania. V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí.
4.Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, V odôvodnenom  prípade možno oznámenia prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť obci písomne a bezodkladne.
5.Usporiadatelia, pre ktorých  usporadúvanie  podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činností alebo  z podnikania podľa osobitných predpisov 1) sa môžu dohodnúť s obcou na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.
6.Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie verejného poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko – právnych, daňových, zdravotno – hygienických, požiarných, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.
7.V prípade škody vzniknutej počas prípravy alebo konania podujatia v obci zavinenej usporiadateľom, resp. tretími osobami, je usporiadateľ povinný túto škodu uhradiť   Obci Veľká Mača v plnej výške.
 


§ 3
 
1.Ak sa má konať podujatie mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, obec môže navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.
2.Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo vážne nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva, alebo konanie podujatia by bolo v rozpore s týmto VZN.
3.Na území k. ú. Veľká Mača sa zakazujú akcie, pri ktorých by dochádzalo k poškodzovaniu majetku obce, občanov, fyzických a právnických osôb a k porušovaniu verejného poriadku.
4.Na rozhodovanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy o správnom konaní. Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladaný účinok.
5.Obec v zmysle ustan. § 4, ods. 3, písm. g a m zák. č. 612/2001 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov môže vydať záporné záväzné stanovisko ku konaniu podujatia:
·         Pri nedostatočnej pripravenosti podujatia,
·         Pri zatajení skutočného zámeru podujatia (neoprávnené podnikanie, nedovolená reklama, atď.).
·         Pri obmedzovaní ostatných spoločenských subjektov v obci Veľká Mača.
6.Pre podujatie uvedené v § 1, odsek 1, písmeno b) a e) a je stanovená doba konania podujatia v čase letných prázdnin do 01.00 hodiny, v ostatnom čase do 24.00 hodiny, s tým že toto obmedzenie platí pre otvorené priestranstvá Starosta OÚ môže udeliť výnimku.
7.Zakazuje sa predaj alebo podávanie alkoholických nápojov alebo inak umožňovať ich používanie počas diskoték určených pre osoby mladšie ako 18 rokov.
8.Usporiadateľ ak vyberá vstupné, je povinný každému účastníkovi podujatia vydať platnú vstupenku.
9.Usporiadateľ zodpovedá za organizáciu podujatia a je povinný rešpektovať VZN obce Veľká Mača č. 34/2007.
§ 4
Kontrola sankcie 
1.Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Obec Veľká Mača prostredníctvom
·         Starostu obce Veľká Mača
·         Poverených pracovníkov Obecného úradu vo Veľkej Mači (členov por. jednot.)
·         Hlavného kontrolóra obce Veľká Mača
·         Poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľká Mača v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Týmto VZN je nie je dotknutá kontrolná činnosť iných dozorných a kontrolných orgánov.
 
 
1.      Osoby, ktoré obec Veľká Mača poverilo výkonom dozoru (ďalej len „dozorný orgán“) upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto VZN môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú právne normy a predpisy, dozorný orgán podujatia zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že nebolo oznámené v obci, alebo je rozpore so zákonom alebo týmto VZN.
2.      Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia, alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia sa doručí usporiadateľovi podujatia do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutí o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladaný účinok.
3.      Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto VZN, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za  porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu a to vo výške násobku 5.000.- Sk (165,96 €), ( teda za prvé nesplnenie oznamovacej povinností 5.000.- Sk (165,96 €), pri opakovanom neplnení 10.000.- Sk (331,93 €) , 15.000.- Sk (497,90 €)
4.      Usporiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto VZN za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané ako aj za iné porušenie povinností usporiadateľa uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.
5.      Nedeliteľnou súčasťou tohto VZN je zoznam osôb a funkcií, ktoré sú oprávnené písomným poverením vykonávať oprávnenia dozorného orgánu (Príloha k VZN č. 1).
6.      Starosta obce Veľká Mača môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200.000.- SK (6638,78) v prípade, ak táto nedodržuje prevádzkovú dobu určenú ustanoveniami tohto VZN . Pokuta je príjmom rozpočtu Obce Veľká Mača. Ak usporiadateľ nepodá včas priznanie k poplatku, môže starosta obce
·         Zvýšiť príslušný poplatok až o 10%,
·         Opakovane uložiť pokutu do výšky 2 000 000 .- Sk (66387,83 €) v zmysle zák. č. 511/92 v znení zmien a doplnkov.
10. Ak nebudú poplatky zaplatené včas, zvyšujú sa o 10%  za každý začatý mesiac.
11.Ak nebudú poplatky zaplatené v správnej výške zvyšujú sa o 50%.  
§ 5
Poplatky zo vstupného 
1.Fyzická alebo právnická osoba vo výške 5000.- Sk (165,96 €) , ktorá komerčné podujatie usporadúva na verejnom priestranstve, alebo v KD  je povinná platiť poplatok zo vstupného v zmysle zák. č. 544/90 Zb. v znení zmien a doplnkov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Mača č. 27 zo dňa 4.12.2004.
2.Poplatok sa neplatí zo vstupného na kultúrne podujatie, ktorého celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V tomto prípade je usporiadateľ povinný  predložiť doklad, ktorý  túto skutočnosť potvrdzuje.
3.Sadzba poplatku je 15%  z vybraného vstupného v kaviarňach, vinárňach, baroch a pod. V prípade divadelných a filmových predstavení, koncertov vážnej hudby, umeleckých výstava a vedecko . informatívnych prednášok je to 10% z vybraného vstupného, pokiaľ ide o podujatia pravidelne sa opakujúce.
4.Pri jednorazových podujatiach je paušálny poplatok 300.- Sk (10 €) , ak sú to podujatia so vstupným do 50.- Sk (1,65 €) vrátane. Ak ide o podujatia so vstupnými nad 50. Sk (1,65), je paušálny poplatok 1 000,- Sk (33,19).
5. Nedeliteľnou súčasťou tohto VZN je zoznam osôb a funkcií, ktoré sú oprávnené písomným poverením vykonávať oprávnenia dozorného orgánu (Príloha k VZN č. 1).
6.Starosta obce Veľká Mača môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200.000,- Sk (6638,78€) v prípade, ak táto
§ 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
 
1.Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce pre usporiadateľov z iných právnych predpisov a Všeobecne záväzných nariadení Obec Veľká Mača.
2.Na rozhodovanie v zmysle tohto nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o právnom konaní.
VZN č. 33 / 2007 bolo prijaté uznesením obecného zastupiteľstva č. 55/OZ/29/11/2007 počtom hlasov 8, z 8 prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
 
 
Vo Veľkej Mači dňa 28.11.2007

Vyvesené dňa : 30.11.2007
 Zvesené dňa :    15.12.2007

 
                                                                                                                Ing. Štefan Lancz
                                                                                                                    starosta obce   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
 
 

 
                                                                                                         
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka