Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Schválené: 24.2.2009

Vyhlásené: 5.2.2009

Účinnosť: 9.3.2009

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Mača č. 36/2009
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

§ 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej kampane upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci v čase volebnej kampane:
a) volieb prezidenta SR,
b) volieb do Národnej rady SR,
c) volieb do Európskeho parlamentu,
d) volieb do orgánov samosprávnych krajov,
e) volieb do orgánov samosprávy obcí.
2. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta formou umiestňovania plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa ods. 1/ ustanovuje platná legislatíva SR.

§ 2
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
1. Umiestňovať volebné plagáty, prípadne iné nosiče informácií (ďalej len „volebné plagáty“) v čase volebnej kampane možno len na miestach vyhradených v súlade s týmto VZN.
2. Na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane je na území obce Veľká Mača vyhradená plocha na námestí pri detskom ihrisku.
3. O určení miest na umiestňovanie volebných plagátov pre príslušné voľby podľa § 1 ods. 1 tohto VZN rozhodne starosta obce, pričom musia byť dodržané lehoty plynúce pre volebné kampane podľa platnej legislatívy.
4. Plocha pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby rozdelenie zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov.


§ 3
Povinnosti kandidujúcej politickej strane alebo koalície a nezávislého kandidáta
1. Každá kandidujúca politická strana alebo koalícia alebo nezávislý kandidát, ktorý má záujem o umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách si svoju propagáciu zabezpečia sami. Vylepovanie plagátov sa nespoplatňuje.
2. Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plôch určených na umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje politická strana alebo koalícia alebo nezávislí kandidáti.

 


§ 4
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce, poslanci OZ, zamestnanec na úseku verejného poriadku
b) zamestnanci obce, hlavný kontrolór)

§ 5
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33,-€ .
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,-€.

§ 6
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 24.02.2009 uznesením č. OZ/ /24/02/2009 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu vo Veľkej Mači t. j. 09. 03. 2009.

 

 

 

..........................................................................
Ing. Štefan Lancz, starosta obce

 

 

Vyvesené dňa: 25.02.2009

Zvesené dňa: 09.03.2009

 

 

 


K9-50/gt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka