Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v materských školách v školských kluboch detía zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Schválené: 10.10.2011

Vyhlásené: 11.10.2011

Účinnosť: 11.10.2011

Nahradené: VZN_58_2019

 

Obec VEĽKÁ MAČA  podľa ust. §-u 6 zákona SNR číslo 369/90 Zb. ÚZZ NR SR číslo 612/2002 Z.z. o obecnom zriadení
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača
č. 41/2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 41/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov  v školách a školských zariadeniach / v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania/,  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Mača


           Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 6 ods.24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, 6, 7, 8  § 114 ods. 6, 7, 8  § 140 ods. 8, 9, 10,  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

Čl.1
Úvodné  ustanovenia

 

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  určuje :

c) výšku príspevku  na jedno dieťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
     potravín v zariadeniach školského stravovania.
  

Čl. 2
Školská jedáleň

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

2. Na základe návrhu školskej jedálne obecné zastupiteľstvo určuje  2.finančné pásmo  na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín.

3. Výška príspevku  na jedno dieťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov  na nákup potravín v zariadeniach školského stravovania  je uvedená v prílohe podľa finančného pásma.


Čl.6
Záverečné  ustanovenia

1. Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce Veľká Mača  41/2011  bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom  č. 56/OZ/10/10/2011 dňa 10.10.2011.

2. Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce Veľká Mača  41/2011  nadobúda  účinnosť  11.10.2011.

3. Zmeny a doplnky  možno  vykonať  len  všeobecne  záväzným  nariadením obce .

 

                                                                                                .................................................
         Ing. Štefan Lancz
            starosta obce

 

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Veľká Mača dňa 25.09.2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka