Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o zásadách nakladania finančnými prostriedkami obce Veľká Mača

Schválené: 15.12.2008

Vyhlásené: 16.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

O B E C 9 2 5 3 2 V E Ľ K Á M A Č A

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I A

Č. 35/2008

O zásadách nakladania finančnými prostriedkami
Obce Veľká Mača

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači na základe § 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene doplnení niektorých zákonov v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenia o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje s súlade s platnou právnou úpravou postavenie, funkciu, zostavenie a plnenie rozpočtu obce Veľká Mača a tiež použitie rozpočtových prostriedkov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Týmto VZN sa riadi hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami osobitných fondov:
• Obce
• Rozpočtových organizácií, ktorých je obec zriaďovateľom.

 Článok 2
Rozpočet obce

1. Rozpočet obce v zmysle § 4 zákona č. 538/2004 Z. z. je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy (§ 3 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov).
2. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
3. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári. Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou ako viacročné, najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet tvoria:
• Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
• Rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
• Rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa pís. b).
4. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v ods. 3 písm. b) a c) nie sú záväzné.
5. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s § 4 ods. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
6. Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
• Bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len !bežný rozpočet“)
• Kapitálové príjmy a výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“)
• Finančné operácie.

7. Vecné vymedzenia bežných výdavkov a kapitálových výdavkov rozpočtu a ich jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.
8. Rozpočet obce obsahuje:
• Príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce
• Finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu
• Finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
9. Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
10. Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce, realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj operácie, ktorými sa poskytujú návratné finančné výpomoci podľa platného VZN o podmienkach poskytovania návratných finančných prostriedkov a získavajú sa príjmy z ich splácania. Tieto finančné operácie sa uskutočňujú mimo príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Návratnými zdrojmi financovania sú zdroje z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a prostriedky z dlhopisov emitovaných obcou.
11. Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je to rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.
12. Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku, obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.
13. Obec v priebehu rozpočtového roka sleduje vývoj príjmov a výdavkov bežného rozpočtu s cieľom zabezpečiť jeho vyrovnanosť ku koncu rozpočtového roka. Na tento účel vykoná nevyhnutné zmeny vo svojom rozpočte, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Zmeny rozpočtu sa vykonávajú rozpočtovým opatreniami, ktorými sú:

• Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa menia celkové príjmy a výdavky,
• Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
• Viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu.

14. Obec je povinná viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v jej rozpočte v priebehu rozpočtového roka.
15. Pokladničná hotovosť Obecného úradu Veľká Mača a obecných organizácií nesmie presiahnuť sumu 2300.- Eur.
16. Obec je povinná po schválení rozpočtu obce vykonávať rozpis rozpočtu na ekonomickú klasifikáciu pre rozpočtové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
17. Rozpočtová organizácia obce zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov v nadväznosti na záväzné úlohy a limity určené obecným zastupiteľstvom.
18. Pred schválením je rozpočet obce a jeho úpravy zverejnené najmenej 15 dní na úradnej tabuli tak, aby a k nemu mohli občania obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce.

 Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovanými zdrojmi (rozpočet obce) a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.


Programový rozpočet Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje
Výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov
a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý
zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a
očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných
rozpočtových programov.
Programová štruktúra Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporia-
daná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k
zámerom a cieľom obce. Programovú štruktúru vo
všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky
(projekty).
Program Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít
(prác, činností, dodávok) vykonaných na splnenie
definovaných cieľov a zámerov. Program sa vo
všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo
projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a
merateľné ukazovatele. Program má priradený
stručný, výstižný názov.
 Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje 
vzájomne súvisiace aktivity. Podprogramom zvyšuje
transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace
tematické a výdavkové skupiny programu.
podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/ alebo
projekty. Podprogramom má priradený stručný, výstižný názov.
Prvok Prvok je časovo neohraničená bežná akrivita/aktivity,
ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok
má priradený stručný, výstižný názov.
Projekt Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje
špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľa-
diska významu rovnocenné časti podprogramu a sú
súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich
zamerania zoskupiť do programu. Každý projekt má
priradený stručný, výstižný názor.
Zámer Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad)
dlhodobého plnenia príslušných cieľov.
Cieľ Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku,
prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k)
plnenie zámeru. Existujú:
a) Výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) –
vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby
produkované obcou
b) Krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú okamžité výsledky,
ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia
výstupov.
c) Strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú
dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.
Výstup Výstupy sú tovary a služby produkované obcou.
Výsledok Výsledky sú spoločensko – ekonomické zmeny
spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v
strednodobom a krátkodobom rámci.
Merateľný ukazovateľ Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a
hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom
ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
Rozpočtový harmonogram Rozpočtový harmonogram je dokument, stanovujúci
termíny plnenia jednotlivých úloh, ktoré vyplývajú
z rozpočtového procesu. Rozpočtový harmonogram
určuje výstupy úloh a zodpovednosť za ich plnenie.
Rozpočtová požiadavka Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov obce pre plnenie zámerov a cieľov obce a súbor odhadov
príjmov obce. Rozpočtová požiadavka sa prekladá v
v štandardizovanej forme.
Požiadavka na zmenu rozpočtu Požiadavka na zmenu rozpočtu je súbor plánovaných
Výdavkov obce pre plnenie zámerov a cieľov obce a
súbor odhadov príjmov obce, ktorá sa líši od rozpočtovej
požiadavky. Požiadavka na zmenu rozpočtu sa predkladá
v štandardizovanej forme.
Finančné plnenie rozpočtu Finančné plnenie rozpočtu je plnenie príjmov a výdavkov obce podľa schváleného rozpočtu obce.
Programové plnenie rozpočtu Programové plnenie rozpočtu je plnenie plánovaných (očakávaných) cieľov stanovených v rámci jednotlivých programov.
Monitorovacia správa Monitorovacia správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení rozpočtu obce a informáciu o priebežnom programovanom plnení
rozpočtu obce.
Monitorovanie Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovaní relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.
Hodnotiaca správa Hodnotiaca správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o splnení alebo nesplnení programového rozpočtu obce. Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu obce.
Hodnotenie Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery a výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu.

 
Článok 3
Rozpočtový proces

1. Na zostavení rozpočtu obce sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy obce tiež orgány obecného zastupiteľstva v rozsahu uvedenom v týchto zásadách.

2. Pôsobnosť jednotlivých subjektov pri vypracovaní rozpočtu obce je nasledovná:


a) finančná komisia
• sústreďuje požiadavky na čerpanie rozpočtu od obyvateľov obce, od právnických a fyzických osôb, od ostatných komisií obecného úradu a starostu obce,
• posudzuje tieto požiadavky z hľadiska prínosu pre obce,
• odporúča obecnému zastupiteľstvu zahrnúť do rozpočtu obce vybrané priority vyplývajúce z posúdenia požiadaviek,
• vytvára a spracováva predbežný návrh rozpočtu a jeho úpravy v priebehu rozpočtového roka a tie predkladá starostovi obce,

b) obecné zastupiteľstvo
• určuje zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a s majetkom obce, s majetkom štátu zvereným obci, kontroluje hospodárenie s ním
• schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje čerpanie a schvaľuje záverečný účet,
• schvaľuje nakladanie s majetkom obce v zmysle platného VZN o nakladaní s majetkom obce,
• schvaľuje a rozhoduje o združení prostriedkov obce s inými subjektom,
• rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu, o prevzatí ručiteľského záväzku,
• hlavný kontrolór vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

c) starosta obce
• riadi a usmerňuje práce na vypracovanie návrhu rozpočtu obce a jeho zmeny v priebehu rozpočtového roka,
• predkladá konečnú verziu rozpočtu a jeho ďalšie úpravy na schválenie obecnému zastupiteľstvu,
• zabezpečuje v súčinnosti s obecným zastupiteľstvom všetky úkony potrebné k eventuálnemu poskytnutiu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR a z eurofondov.

 Článok 4
Príjmy z rozpočtu obce

1. Príjmy rozpočtu obce sú:

a) daňové a nedaňové príjmy v správe obce podľa osobitných predpisov,
b) podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok,
c) dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok na úhradu nákladov presného výkonu štátnej správy,
d) dotácie zo štátnych fondov,
e) príjmy z cenných papierov obce a výnosy z finančných investície obce,
f) prostriedky prevedené z mimorozpočtových peňažných fondov obce,
g) prijaté úvery,
h) príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek,
i) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
j) odvody a penále za porušenie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou,
k) príjmy zo zostatku likvidácie právnických osôb s majetkovou účasťou obce,
l) účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv,
m) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
n) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi vrátane darov.

2. Za vlastné príjmy rozpočtu obce sa v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi považujú príjmy rozpočtu obce podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), h), až j). Za vlastné príjmy sa považujú aj príjmy podľa ods. 1 písm. n). Príjmy rozpočtu obce podľa ods. 1 pod písm. 1) – m) môže obec použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.

3. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, zisk z podnikateľskej činnosti, združené prostriedky.

 Článok 5
Výdavky rozpočtu obce

1. Z rozpočtu obce sa nahrádzajú

a) výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených obcou,
b) výdavky alebo kapitálové potreby,
c) výdavky na rozvoj obce,
d) výdavky na úhradu nákladov presného výkonu štátnej správy,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
f) výdavky spojené z medzinárodnej spolupráce obce,
g) vrátky prijatých pôžičiek a splátky prijatých úverov vrátane úhrad úrokov,
h) výdavky na pomoc v náhlej núdzi občanom obce,
i) prevody do mimorozpočtových fondov obce a do regionálnych alebo záujmových fondov obce,
j) výdavky na emisiu obecných cenných papierov a na úhradu výnosov ich majiteľom a na ich splácanie ako aj výdavky na finančné investície,
k) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

2. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým osobám a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujmy alebo v prospech rozvoja územia obce v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

3. Z rozpočtu obce sa môžu poskytnúť nenávratné finančné výpomoci fyzickej osobe – občanovi na základe platného VZN o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok.

4. Z rozpočtu obce sa môže poskytnúť finančný dar inej právnickej osobe na základe darovacej zmluvy. Poskytnutie finančného daru podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

5. Ak obce spolupracujú na základe zmluvy o zriadení obcí alebo založia právnickú osobu podľa osobitného predpisu môže obec vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku tejto právnickej osoby alebo ako členský príspevok.

6. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, môže obec použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy, po prijatí prostriedkov zo ŠR obec tieto prostriedky zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.

7. Poskytnutie finančných prostriedkov nesmie zvýšiť dlh obce na konci rozpočtového obdobia.

8. Platby z prostriedkov rozpočtu obce sa uskutočňujú väčšinou bezhotovostne, platby v hotovosti sa uskutočňujú väčšinou bezhotovostne, platby v hotovosti sa uskutočňujú podľa osobitného vnútorného predpisu o obehu účtovných dokladov, pokladničných operáciách a podpisovom poriadku obce.

 Článok 6
Rozpočtové provizórium


1. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31.12. bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka preskočiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitých predpisov.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčastňujú s rozpočtom obce po jeho schválení.

3. Počas rozpočtového provizória sa nesmú vykonávať nasledovné operácie v rámci výdavkov:

a) realizovať výdavky na emisiu cenných papierov,
b) poskytovať návratné finančné výpomoci právnickým osobám, podnikateľom,
c) začínať nové investičné akcie,
d) realizovať nákupy hmotného a nehmotného majetku.

 Článok 7
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

1. Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na krytie kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že dlh bude splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

2. Na emitovanie komunálnych dlhopisov sa vzťahuje osobitný zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

3. Obec môže vstupovať len do takých úverových záväzkov, ktorých plnenie dlhodobo nenarušení vyrovnanosť bežného rozpočtu obce v nasledujúcich rokoch.

4. Obec nesmie prevziať záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi a právnickej osoby, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom.

5. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

• Celková suma ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
• Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
6. Celková suma dlhu predstavuje súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a sumu ručiteľských záväzkov obce. Do celkovej sumy dlhu sa nezapočíta dlh z prijatia návratných zdrojov financovania z vládnych podporných programov / príklad zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov/ poskytovaných podľa osobitných predpisov. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania sa nezapočíta suma jednorazového predčasného splatenia návratných zdrojov financovania.
7. Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. Prerušenie podmienok prijatia návratných finančných zdrojov je hlavný obce povinný oznámiť ministerstvu financií .

 Článok 8
Zodpovednosť za hospodárenie, porušenie rozpočtovej disciplíny

1. Za hospodárenie s finančnými prostriedkami obce zodpovedá štatutárny zástupca obce starosta obce.

2. Porušením finančnej disciplíny je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov:

a) Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom,
b) Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov,
c) Neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu,
d) Neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu,
e) Prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie verejných prostriedkov,
f) Prekročenie rozsahu splnomocnenie na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5,
g) Umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu verejných prostriedkov,
h) Konanie v rozpore s § 15 až 18,
i) Použitie verejných prostriedkov na financovanie, zloženie alebo zriadenie
právnickej osoby v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.
j) Nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov v zmysle č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
k) Nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami,
l) Úhradu preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov,
m) Porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy,
n) Porušenie pravidiel a podmienok , za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.

3. Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) nepovažujú nesprávne zatriedenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie.

4. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny stanoví § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. znení neskorších predpisov.

5. Sankcie sú príjmom rozpočtu, z ktorého boli poskytnuté alebo použité.

 Monitorovanie hospodárstva

1. Práce na zostavení monitorovacej správy riadi starosta obce.

2. v súčinnosti s jednotlivými subjektami rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu podklady v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré vychádzajú z nimi realizovanému monitorovaniu.

3. Monitorovaciu správu prerokuje zodpovedná zamestnankyňa finančného oddelenia so starostom obce, ktorý ju odsúhlasí.

4. Starosta obce predkladá monitorovaciu správu na prerokovanie komisiám Obecného zastupiteľstva a Obecnému zastupiteľstvu, a to najneskôr do 60 dní po uplynutí prvého polroka.

 Článok 9
Peňažné fondy obce

1. Obec vytvára peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

a) Prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b) Zostatky týchto fondov z minulých rokov,

2. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

3. Prostriedky peňažných fondov obec používa prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka a na poskytnutie návratných finančných výpomocí.

4. Obec vytvára najmä tieto peňažné fondy:

a) Rezervný fond
b) Socialny fond

Hore uvedené peňažné fondy sa tvoria nasledovne:

a. Rezervný fond
Tvorí sa z prebytku hospodárenia vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, pričom minimálny ročný prídel do fondu je 10% prebytku hospodárenia a zo zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov.
Používa sa na úhradu schodku hospodárenia obce, zníženie dlhovej služby, výdavky nevyhnutné k odstráneniu, resp. k predchádzaniu živelnej pohrome a výdavky v záujme predchádzania hrozbe výrazných škôd na majetku obce.


b. Sociálny fond
Podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sa tvorí sociálny fond. Tento sa tvorí z dohodnutého prídelu vo výške 1% z celkového objemu skutočne vyplatených hrubých miezd v bežnom roku, použitie fondu upravuje Vnútorná smernica pre pracovníkov obce Horné Srnie o použití prostriedkov sociálneho fondu.

 Článok 10
Záverečný účet obce

1. Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátene výsledkov hospodárenia peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia alebo o úhrade schodku rozhoduje obecné zastupiteľstvo po schválení záverečného účtu obce.

2. Po skončení kalendárneho roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.

3. Obe finančne usporiada svoje hospodárenia vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k iným subjektom na svojom území, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom vyšších územných celkov.

4. Prebytok hospodárenia rozpočtu po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí obec predovšetkým z rezervných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.

5. Obec je povinná dať si overiť svoje hospodárenie za predchádzajúci rozpočtový rok audítorom. Predmetom overovania je tiež hospodárenie podľa rozpočtu, hospodárenie ostatným finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

6. Ak audítor pri overovaní podľa odseku 4 zistí porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona, oznámi tieto skutočnosti ministerstvu, ministerstvo alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená ich overiť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.

7. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

8. Prerokovanie záverečného účtu uzatvára jedným z týchto výrokov:

a) Súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad,
b) Súhlas s celoročným hospodárením s výhradami.


9. V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami obecné zastupiteľstvo prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

10. Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá starosta obce. Starosta obce je povinný jedenkrát polročne podať správu o čerpaní rozpočtu obecnému zastupiteľstvu.

 Článok 11
Ozdravný režim a nútená správa obce

1. Ozdravený režim predchádza zavedeniu nútenej správy s výnimkou podľa odseku 4 pís.
a) Tohto článku. Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej zväzkov po lehote splatnosti presiahne 15% skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.

2. Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 tohto článku, obec je povinná do troch dní od ich zistenia oznámiť túto skutočnosť ministerstvu financií a starosta obce je povinný do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu, ktorý tvorí návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia. Ozdravný rozpočet nie je obec povinná členiť na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.

3. Starosta obce je povinný v lehote do 15 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti podľa odseku 1 tohto článku, predložiť návrh na zavedenie ozdravného režimu obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať návrh na zavedenie ozdravného režimu najneskôr do 15 dní od jeho predloženia.

4. Ministerstvo financií je oprávnené rozhodnúť v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o zavedení nútenej správy, ak:

a) Nastali skutočnosti podľa odseku 1 a obec nezaviedla ozdravný režim,
b) Po skončení hospodárenia v ozdravnom režime trvajú skutočnosti podľa odseku 1 tohto článku, a to podľa zistení ministerstva financií alebo na základe oznámenia:
1. starostu obce.
2. hlavného kontrolóra obce,
3. audítora,
4. veriteľa obce alebo
5. štátneho orgánu
5. Počas ozdravného režimu a nútenej správy postupuje obec podľa § 19 zákona č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Článok 12
Finančná kontrola a hlavný kontrolór obce

1. Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov overuje:


a) Splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov,
b) Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
c) Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami
d) Na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami,
e) Splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

2. Predbežná finančná kontrola:

a) Obec overuje každú svoju finančnú operáciu pred jej uskutočnením,
b) Finančná operácia je príjem, alebo výdaj prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne,
c) V oblasti výdavkov sa predbežnou finančnou kontrolou overuje súlad finančnej operácie so schváleným rozpočtom obce, so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, so zmluvami uzatvorenými medzi obcou a dodávateľom,
d) Vykonanie predbežnej finančnej kontroly podkladov k finančnej operácií uskutoční na obecnom úrade poverená pracovníčka (pracovník) agendy financovania daňových vzťahov a účtovníctva,
e) Vyhodnotenie predbežnej finančnej kontroly sa potvrdí priamo na účtovnom doklade, ktorý bude označený osobitnou pečiatkou s názvom „Predbežná finančná kontrola“.
f) Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou,
g) Pri vykonaní predbežnej finančnej kontroly sú osoby podľa odseku d) povinné písomne oznámiť vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať,
h) Ustanovenie odseku f) sa nepoužije pri plnení úloh integrovaného záchranného systému a pri plnení niektorých úloh Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, colnej správy ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže a spravodajských služieb, ak ich vykonanie stráže a spravodajských služieb, ak ich vykonanie neznesie odklad.

3. Priebežná finančná kontrola:

a) Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje úplnosť a preukázateľnosť účtových alebo iných dokladov súvisiacich s kontrolovanou operáciu,
b) Vykonanie priebežnej finančnej kontroly uskutoční starosta obce,
c) Vykonanie priebežnej finančnej kontroly sa potvrdí priamo na účtovom doklade osobitnou pečiatkou s názvom „Priebežná finančná kontrola“,
d) O výkone priebežnej finančnej kontroly sa vypracuje písomný záznam o zistených skutočnostiach.

4. Následná finančná kontrola:

a) Následnú finančnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce, ktorý postupuje podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a v znení neskorších predpisov a overuje:

• Objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými postupmi riadenia so zameraním na dotovanie hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s prostriedkami obce,
• Vykonanie predbežnej finančnej kontroly.

b) O vykonaní následnej finančnej kontrole sa vypracováva písomný záznam, ktorý je prerokovaný s kontrolovaným subjektom.

 5. Hlavný kontrolór:

a) Kontrolnú činnosť vykonáva na základe zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) Vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenie s majetkom obce,
c) Vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) Vykonáva kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
e) Odsúhlasuje použitie finančných prostriedkov počas ozdravného režimu v obci,
f) Výsledky kontrolnej činnosti spracúva v polročných správach a predkladá obecnému zastupiteľstvu,
g) Predkladá stanovisko k prijímaným úverom,
h) Následnú finančnú kontrolu vykonáva na základe:

• Vlastného plánu kontrolnej činnosti, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo polročne,
• Na podnet starostu obce,
• Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva pri preverovaní niektorých finančných operácií,
• Na podnet občanov obce.

 Článok 13
Hospodárenie s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary


1. Za výdavky na pohostenie a občerstvenie sa považuje:

a) Výdavky na pohostenie:

• Spojené s bytom návšteve zo zahraničia
• Poskytnuté tuzemským hosťom a účastníkom pri oficiálnych alebo pracovných jednaniach
b) Výdavky na občerstvenie – pri pracovných zasadnutiach odborných komisií, obecného zastupiteľstva, ktoré trvá do 6 hodín - na jedného účastníka max. do výšky 1 Eur, pri trvaní nad 6 hodín – do výšky 2,66 Eur na jedného účastníka

Výdavky na pohostenie o občerstvenie schvaľuje starosta obce.

2. Dary upomienkového charakteru možno poskytnúť:

• Hosťom obce,
• Významným alebo zaslúžilým občanom obce,
• Dar alebo cenu pri významných športových alebo kultúrnych podujatiach medzinárodného charakteru a pri súťažiach usporiadaných so spoluúčasťou obce.
O poskytnutí daru a jeho hodnote rozhodne starosta obce.

3. Za dar sa nepovažuje poskytnutie drobných predmetov za účelom reklamy, propagácie a upomienky, napr. perá, ceruzky, odznaky, poznámkové bloky a iné upomienkové predmety s označením obce.

4. Za hospodárenie s prostriedkami určenými na pohostenie, občerstvenie a dary zodpovedá starosta obce.

5. Všetky výdavky na pohostenie, občerstvenie a dary sa musia riadne účtovať a to tak, aby zo špecifikácie výdavkov bolo jasné, že ustanovenia týchto zásad boli dodržané.

6. Limity finančných prostriedkov určených na pohostenie, občerstvenie, dary a limity určené pre potreby obecného úradu každoročne stanovuje starosta obce.

 Článok 14
Rozpočet rozpočtovej organizácie


1. Rozpočtové organizácie sú právnické osoby obce, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami a zapojené na rozpočet obce. Hospodária samostatne podľa schválených rozpočtov s prostriedkami, ktoré im určí obec v rámci svojho rozpočtu.

2. Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatých od iných subjektov. Účelovo určené peňažné dary sa považujú v súlade a s ich určením.

3. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a ďalšími ukazovateľmi určenými zriaďovateľom – obcou.

4. Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov a prostriedky:

a) Prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy,
b) Prijaté na základe zmluvy o združení,
c) Prijaté od iných subjektov, napríklad formou dotácie alebo grantu,
d) Získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
e) Prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,
f) Prijaté z úhrady stravy,
g) Prijaté od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu,
h) Prijaté od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu,
i) Prijaté od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
j) Prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.

5. Obec, určí vnútorné organizačné jednotky v rámci rozpočtovej organizácie v jej pôsobnosti budú hospodáriť iba so zvereným preddavkom. Zriaďovateľ zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje, prípadne na to splnomocní rozpočtovú organizáciu, na ktorej rozpočet je vnútorná organizačná jednotka hospodáriaca s preddavkom zapojená. Rozpočtová organizácia, z ktorej rozpočtu sa preddavok poskytuje, zúčtuje príjmy a výdavky týchto vnútorných organizačných jednotiek polročne, a potom najneskôr do konca rozpočtového roka. Vnútorné organizačné jednotky nie sú právnickými osobami.

6. Vzájomné započítanie príjmov a výdavkov je rozpočtovej organizácie prístupné, ak ide o dodatočnú úhradu predtým vynaložených výdavkov v tom istom rozpočtovom roku, ktorou iný subjekt refunduje rozpočtovej organizácii výdavky, ktoré za neho zaplatila.


7. Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených v odseku 4 na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu. Rozpočtová organizácia môže sústreďovať svoje príjmy na iných účtoch a realizovať rozpočtové výdavky z iných účtov len v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom, a po predchádzajúcom súhlase obecného zastupiteľstva.

8. Rozpočtová organizácia nemôže uzatvárať zmluvu o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci podľa osobitného predpisu.

9. Rozpočtová organizácia ako nájomca môže použiť kapitálové výdavky na technické zhodnotenie prenajatého majetku v prípade, ak doba nájmu trvá aspoň štyri roky od vynaloženia takéhoto výdavku, a po predchádzajúcom súhlase obecného zastupiteľstva

 Článok 15
Podnikateľská činnosť rozpočtovej organizácie

1. Rozpočtová organizácia nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi po zdanení zostáva plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti organizácie. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

2. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o financovaní vedľajšieho hospodárstva.

 Článok 16
Záverečné ustanovenia

1. Tieto zásady sú záväzné pre všetkých zamestnancov obce a zamestnancov rozpočtových organizácií zriadených obcou.

2. Zmeny a doplnkov týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači.

3. Kontrolovať plnenie tohto nariadenia sú oprávnení: orgány obce a hlavný kontrolór obce ako aj príslušné orgány štátnej správy v rozsahu určenom osobitnými právnymi predpismi.

Článok 17
Účinnosť

1. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači uznesením č.OZ/15/12/2008

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2009.

 Vo Veľkej Mači 15.12.2008

 

...........................................
Ing. Štefan Lancz
starosta obce

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka