Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN obce o miestnych poplatkoch

Schválené: 15.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

 


Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÁ MAČA
č. 49/2013
O MIESTNYCH  DANIACH

Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní, okrem miestnej dane z nehnuteľností v obci Veľká Mača , ako aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia od miestnych daní.

Všeobecné ustanovenia

§ 1
Druhy miestnych daní


1.  Obec Veľká Mača na svojom území ukladá tieto miestne dane :

a)  daň z nehnuteľností,
b)  daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) poplatok za komunálne odpady


§ 2
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), d),  je kalendárny rok.


§ 3
Úvodné ustanovenie

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č. 582/2004 Z.z.

 


PRVÁ ČASŤ
Daň za psa

§ 4
Predmet dane

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

§ 5
Základ dane

Základom dane je počet psov.


§ 6
Sadzba dane

Sadzba dane je 7,-€ za jedného psa a kalendárny rok.


§ 7
Evidencia psov

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa pes ( starší ako 6 mesiacov) stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby psy známku nosili.

 

DRUHÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 8
Predmet dane

1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného   priestranstva.
2/ Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku iných atrakcií a pod.                                                                                                                                     

 

                        §  9                            
                                                         Daňovník

      Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

                                                                § 10
                                                        Základ dane

      Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
                                                               § 11                                                
                                                       Sadzba dane

1/ Sadzba dane sa stanovuje:
  
       a/ za užívanie verejného priestranstva na ambulantný príležitostný predaj /stánkový,
          pultový alebo obdobný predaj tovaru a služieb/, na umiestnenie cirkusu, lunaparku
          a iných atrakcií za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
          a za každý aj začatý deň                                                               1,67 €/m2/deň 
      b/ za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie prenosných reklamných a iných
          informačných zariadení  za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
          priestranstva a za každý aj začatý deň                                          0,33 €/m2/deň

2/ Správca dane môže v ojedinelých prípadoch na základe žiadosti priznať zľavu daňovej
    povinnosti maximálne do výšky 50 %  podnikateľom, ktorí účinkujú  atrakciami počas
    hodových slávností.
                                 
                                       
                                            §  12                                             
                         Oznamovacia povinnosť

1/ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
    užívania verejného priestranstva.
2/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
    priestranstva správcovi dane  najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  
3/ Daňovník pri oznámení je povinný predložiť platný výpis zo živnostenského registra
    alebo obchodného registra resp. potvrdenie z Mestského/Obecného úradu o odpredaji 
    poľnohospodárskych prebytkov.                                          

                                                              § 13
                                              Oslobodenie od dane

1/ Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za
    kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo
    akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

2/ Oslobodenie sa priznáva daňovníkovi , ktorí súčasne s oznámením o zámere osobitného
     užívania verejného priestranstva, oznámí správcovi dane účel naloženia  výťažku, ak ide
     o výber vstupného.   

                                                     TRETIA ČASŤ
               Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                                            § 14
                                                       Poplatok

1/ Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
    na území obce.                                                         
2/ Poplatok platí poplatník, ktorým je:
    a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo 
        ktorá je  na území  obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor,
        pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo
        záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na
        podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a      
        pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
    b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť
        nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie,
   c)  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
        sa na území obce na účel podnikania.

                                            
                                                   § 15
                                                  Sadzba poplatku

      Sadzba poplatku sa stanovuje na osobu alebo zamestnanca nasledovne:

1/ pre poplatníka podľa § 14 ods.2 písm.a/         0,1095  € / deň     pri koeficiente   0,451                   
2/ pre poplatníka podľa § 14 ods.2 písm.b/a c/   0,1095  € / deň      pri koeficiente   1
      
      V prípade, že platiteľ  poplatku vyprodukuje väčšie množstvo komunálneho odpadu ako je povinná vybavenosť pre vývoz  komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na základe zaplateného poplatku, je takýto pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu povinný objednať u obce Veľká Mača individuálny vývoz v tvare uloženia komunálneho odpadu do vriec.

                                                     


                                                  
                                                                § 16
                                             Spôsob vyberania dane

1/ Dĺžka obdobia na ktorý sa poplatok určuje je kalendárny rok.

2/ Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady správca poplatkov vyrubuje
   na bežný rok rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15  dní odo dňa nadobudnutia
   právoplatnosti rozhodnutia.

3/ Poplatník za odpady môže úhradu poplatku realizovať bezhotovostným stykom
     /prevodom z účtu alebo cez SIPO/, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni
     obecného úradu.
                                                               
                                                                 § 17
                                      Zníženie a odpustenie poplatku

1/ Správca dane poplatok odpustí alikôtne za obdobie, za ktoré poplatník preukáže:    

     a.že sa v určenom  období dlhodobo /viac ako 90 dní/  zdržiava alebo zdržiaval
        v zahraničí, čo musí preukázať každoročne dokladom potvrdzujúcim uvádzané
        tvrdenie alebo na tlačive uvedenom v prílohe č. 1,
     b. že v určenom období bol ubytovaný v domove dôchodcov, v domove sociálnych
         služieb,
     c. že v určenom období bol v Ústave na výkon trestu odňatia slobody vo väzbe.


2/ Dôkazy preukazujúce skutočnosti pre odpustenie určeného poplatku z predchádzajúceho
    kalendárneho roka podľa § 17 ods.1 predkladá poplatník správcovi dane do 15.januára
    bežného roka.

Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na odpustenie, zníženie poplatku sú:
– potvrdenie o návšteve školy
– pracovná zmluva
– nájomná zmluva
– doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení, vo väzbe, vo výkone trestu
– potvrdenie od príslušného obecného/mestského úradu o tom, že poplatník dlhodobo
zdržuje v ich obcí/meste    /prechodný pobyt/,   kde uhrádza poplatok za komunálny odpad.

                                                                  § 18
  Zrušovacie ustanovenia

Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 47/2012 o miestnyh daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
                                         

                                                                  § 19
                                                 Záverečné ustanovenia
 
Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 15.12.2013 zo dňa  a účinnosť nadobúda dňa 01.01.2014.


Vo Veľkej Mači dňa 10.09.2013

 

                                                                        
                                                                                           Ing. Štefan Lancz
                                                                                               starosta obce

 

 


Vyvesené dňa:   …............................

Zvesené dňa:     …............................

 

 

 

 

Príloha č.1

                                   Confirmation of long-term stay abroad /*
                                      /Potvrdenie občana o dlhodobom zdržiavaní sa v zahraničí/ **

1) Data of Slovak citizen
/Údaje slovenského občana zdržujúceho sa dlhodobo v zahraničí/

Name and surname:................................................................................................................
/Meno a priezvisko/

Address of permanent/temporary residence in Slovakia:
/Adresa trvalého/prechodného pobytu na Slovensku/

…..............................................................................................................................................

Date of birth:......................................................................
/Dátum narodenia/

2) Data of confirming institution, school, employer or local authority
/Údaje potvrdzujúcej inštitúcie, školy, zamestnávateľa, miestneho úradu/

Name of institution, school, employer or local authority:...................................................
/Názov inštitúcie, školy, zamestnávateľa, miestneho úradu/

…..............................................................................................................................................

Address of institution, school, employer or local authority:...............................................
/Sídlo inštitúcie, školy, zamestnávateľa, miestneho úradu/

…..............................................................................................................................................

Institution listed in paragraph 2 of this form confirms, that the citizen of Slovak republic listed in paragraph 1 of this form is staying/stayed in period:   from.......................................-to...........................................abroad (outside the territory of Slovak republic)
/Inštitúcia uvedená v bode číslo 2 tohto tlačiva potvrdzuje, že občan Slovenskej republiky uvedený v bode číslo 1 tlačiva sa zdržiava/zdržiaval v odbdobí: od........................................-do…................................... mimo územia SR

Date of sing:
/Dátum/         ….........................................


Stamp and signature of confirming institution:
/Pečiatka a podpis potvrdzujúcej inštitúcie/                        ….................................................................


*/For purposes of this confirmation, a long-term stay abroad means at least 90 days stay in calendar year outside the territory of Slovak republic
**/ Pre účely tohto potvrdenia sa dlhodobým zdržiavaním v zahraničí rozumie najmenej
90 dní pobytu v kalendárnom roku mimo územia Slovenskej republiky
                                                                  
                                                                                         Titl.
                                                                                          Obec Veľká Mača
                                                                                          Obecný úrad
                                                                                          č.137
                                                                                          925 32  Veľká Mača


Vec:      Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie 
             služieb na trhovisku

Obchodné meno/
meno, priezvisko:....................................................................................................................

Sídlo/
adresa trvalého bydliska:........................................................................................................

IČO/
dátum narodenia:....................................................................................................................

číslo živnostenského listu, číslo potvrdenia obce/mesta
číslo občianskeho preukazu:..................................................................................................

Termín predaja:.......................................................................................................................


…..............................                                       …............................................................
         dátum                                                                          podpis žiadateľa

 

 


Prílohy:
Fotokópia oprávnenie na podnikanie /živnostenský list, výpis obchodného registra/, resp. aktuálne potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy atď.
                                       


OBEC VEĽKÁ MAČA
Obecný úrad Seredská č. 137,  925 32   Veľká Mača
IČO: 00306274, DIČ:  2021006757, Tel. 0317858121, fax  0317858116
e-mail: ocuvmaca@nextra. sk
Číslo konania :                                      Vybavuje:                               Vo Veľkej Mači dňa:
…........./2013                                  Rozália Lancz                              ….......................................

                        
                            
                                               R O Z H O D N U T I E   č.
                                                                                         
     Správca dane podľa § 34a ods.2 s poukazom na § 35 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                                             v y r u b u j e

Meno a priezvisko/Obchodné meno:..................................................................................................
Adresa trvalého pobytu/sídlo:.............................................................................................................
Rodné číslo/IČO:................................................................................................................................
Číslo OP:.............................................................................................................................................

                               daň za užívanie verejného priestranstva

v sume.: …................................................ €               na obdobie/deň:...........................................

Výpočet dane:                        1,67 € x  …............. m2  = …..................... €

          Daň za užívanie verejného priestranstva ste povinný uhradiť na účet správcu dane
č. 22828132/0200 vedený v pobočke banky VÚB v Galante, konš.symbol  0379 var.symbol je číslo rozhodnutia,  alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur do pokladne obce Veľká Mača. Daň
za užívanie verejného priestranstva ste povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Daňovník:  …......................................................................................................................................
dňa: ….......................................oznámil svoj zámer užívať verejné priestranstvo v obci Veľká Mača 
dňa:  …......................................                         

          Podľa § 63 ods. 3 zákona č.563/2009 Z.z., v spojení s § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.,
a v súlade s § 11 ods.1 bod a/ podľa VZN obce č. 49/2013 mu bola vyrúbená daň za užívanie verejného priestranstva vo výške   …............................  €.

 


Poučenie:

          Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods.2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z.
v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u spávcu dane obce Veľká Mača. Včas podané odvolanie má podľa §72 ods.7  zákona č.563/2009 Z.z.
v znení neskorších predpisov odkladný účínok.


                           

 


                                                                                                       Ing. Štefan Lancz
                                                                                                           starosta obce

 

Daňovník: …......................................................................................................................................
sa týmto vzdáva odvolania a práva doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia č...................... 
zo dňa …......................................

 


                                                                                                     

 

 

 

 OBEC VEĽKÁ MAČA
Obecný úrad Seredská č. 137,  925 32   Veľká Mača
IČO: 00306274, DIČ:  2021006757, Tel. 0317858121, fax  0317858116
e-mail: ocuvmaca@nextra. sk
Číslo konania :                                      Vybavuje:                               Vo Veľkej Mači dňa:
           /2013                                     Rozália Lancz


                        
                            
                                               R O Z H O D N U T I E   č.
                                                                                         
     Správca dane podľa § 34a ods.2 s poukazom na § 35 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                                             v y r u b u j e

Meno a priezvisko/Obchodné meno:
Adresa trvalého pobytu/sídlo:
Rodné číslo/IČO:
Číslo OP:

                               daň za užívanie verejného priestranstva

v sume.:                           eur                               na obdobie/deň:

Výpočet dane:                        1,67 € x       m2  =          €

          Daň za užívanie verejného priestranstva ste povinný uhradiť na účet správcu dane
č. 22828132/0200 vedený v pobočke banky VÚB v Galante, konš.symbol  0379 var.symbol je číslo rozhodnutia,  alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur do pokladne obce Veľká Mača. Daň
za užívanie verejného priestranstva ste povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Daňovník: 
dňa:                               oznámil svoj zámer užívať verejné priestranstvo v obci Veľká Mača 
dňa:                           

          Podľa § 63 ods. 3 zákona č.563/2009 Z.z., v spojení s § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.,
a v súlade s § 11 ods.1 bod a/ podľa VZN obce č. 49/2013 mu bola vyrúbená daň za užívanie verejného priestranstva vo výške               eur.

 

Poučenie:

          Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods.2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z.
v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u spávcu dane obce Veľká Mača. Včas podané odvolanie má podľa §72 ods.7  zákona č.563/2009 Z.z.
v znení neskorších predpisov odkladný účínok.


                           

 


                                                                                                       Ing. Štefan Lancz
                                                                                                           starosta obce

 

Daňovník:
sa týmto vzdáva odvolania a práva doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia č. 
zo dňa

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka