Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN obce o určení pravidiel času predaja v prevádzkárňach obchodu a služieb na území obce Veľká Mača

Schválené: 24.2.2009

Vyhlásené: 12.3.2009

Účinnosť: 12.3.2009

O B E C 9 2 5 3 2 V E Ľ K Á M A Č A

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Veľká Mača č. 38/2009
o určení pravidiel času predaja v prevádzkarňach obchodu a služieb na území obce,
Veľká Mača

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači v zmysle § 4 ods. 3 písm. i. a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznáša v rámci samosprávnej pôsobnosti na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Veľká Mača o určení pravidiel času predaja v prevádzkarňach obchodu a služieb na území obce Veľká Mača.

 Čl. 1.
Účel a pôsobnosť nariadenia

1. Účelom tohto Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť pravidlá času predaja v prevádzkarňach obchodu a služieb na území obce tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov a požiadavky podnikateľských subjektov.

2. Toto VZN sa vzťahuje na predávajúcich, ktorí vo svojich prevádzkarňach predávajú výrobky alebo poskytujú služby spotrebiteľom.

Čl. 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie

1. Prevádzkarňou priestor, v ktorom sa podnikateľská činnosť vykonáva a ktorá je určený pre styk so spotrebiteľmi.

2. Spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
3. Predávajúcim podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby.

4. Službou akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne s výnimkou činností upravených osobitnými predpismi, nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány.
5. Čas predaja je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.

6. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka.
7. Hudobná produkcia je hudba určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku reprodukované technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi.

8. Uzavretá spoločnosť je skupina individuálne pozvaných osôb zdržujúcich sa v prevádzkarni v rámci rodinných a priateľských posedení, firemných akcií, plesov, stužkových slávnosti a teda akcie, ktoré nie sú verejne prístupné
9. Nočným kľudom sa rozumie určenie doby (časového úseku dňa) pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Nočný kľud je od 22.00 hod. do 06.00 hod.

10. Prevádzkareň v obytnej zóne
• Prevádzkareň nachádzajúca sa v nebytových priestoroch bytových domov alebo v stavbách, ktoré sú k obývaným stavbám určeným na bývanie vo vzdialenosti menšej ako 25 m.

• Prevádzkareň – samostatne stojaci objekt, nachádzajúci sa vo vzdialenosti nad 25 m obývaných stavieb určených na bývanie

 Čl. 3
Všeobecné určenie času predaja
Všeobecný čas predaja v prevádzkarňach obchodu a služieb obec Veľká Mača určuje denne v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času si predávajúci stanoví čas predaja pre každú prevadzkareň.

 Čl. 4
Osobitné určenie času predaja
1. Určenie pravidiel času predaja v prevádzkarňach charakteru pohostinských, reštauračných, v baroch a stravovacích zariadení.
• Čas predaja v prevádzkarňach v obytnej zóne určenej podľa Čl. 2 ods. 10 písm. a) tohto VZN obec Veľká Mača určuje dňoch:
1. Pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od 07.00 hod. do 24.00
2. Piatok a sobota v rozpätí od 07.00 hod. do 02.00 hod.

• Čas predaja v prevádzkarňach v obytnej zóne určenej podľa Čl. 2 ods. 10 písm. b) tohto VZN obec Veľká Mača určuje v dňoch:
1. Pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od 07.00 hod. do 24.00
2. Piatok a sobota v rozpätí od 07.00 hod. do 02.00 hod.

• Čas predaja v prevádzkarni s prevažujúcim predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín mesto určuje denne v rozpätí od 05.00 hod. do 22.00 hod.

• V prevádzkarňach, v herniach a v baroch v ktorých sa prevádzkujú hazardné hty podľa osobitného zákona, a to hazardné hry v kasíne, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výberných prístrojov, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, obec Veľká Mača čas predaja určuje:

1. V obytnej zóne určenej podľa Čl. 2 ods. 10 písm. a) tohto VZN v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok, a nedeľa v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa od 07.00 hod. do 24.00 hod., a v dňoch piatok a sobota od 07.00 hod. do 02.00 hod.
2. V obytnej zóne určenej podľa Čl. 2 ods. 10 písm. b) tohto VZN v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa od 07.00 hod. – do 24.00 hod., a v dňoch piatok a sobota od 07.00 hod. – do 22,00 hod.

• Čas predaja pre exteriérové sedenia (terasy), ktoré sú súčasťou prevádzkarne v obytnej zóne určenej podľa Čl. 2 ods. 10 písm. a) tohto VZN sa určuje denne v časovom rozmedzí od 07.00 hod. do 22.00 hod.
• Čas predaja pre exteriérové sedenia (terasy), ktoré sú súčasťou prevádzkarne v obytnej zóne určenej podľa Čl. 2 ods. 10 písm. a) VZN sa určuje denne v časovom rozmedzí od 07.00 hod. – do 24.00 hod.
Ak pre jednotlivé druhy prevádzkarni nie je v tomto ustanovení osobitne určený čas predaja, platí všeobecne určenie času predaja.

 Čl. 5
Jednorázové predĺženie času predaja

1. Predávajúci v prevádzkarňach, ktoré sú vymenované v Čl. 4 ods. 1 tohto VZN môže
jednorázovo predĺžiť prevádzkový čas:
• Z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) s hudobnou produkciou pre uzavretú spoločnosť do 03.00 hod.
• Z dôvodu konania verejného kultúrneho podujatia s dohodou produkciou do 03.00 hod.

2. Predávajúci je povinný doručiť obce písomné odhlásenie o jednorazovom predĺžení času predaja najneskôr 3 pracovné dni pred konaním takejto akcie (podujatia). Predávajúci je povinný v ohlásení jednoznačne a pravdivo určiť dôvod jednorazového predĺženia času predaja, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.

 Čl. 5
Ohlásenie času predaja

1. Predávajúci sú povinný dodržiavať určený čas predaja, ktorí si určia v súlade s týmto VZN.

2. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu predávajúci predloží obce v dvoch vyhotoveniach písomné ohlásenie o určení času predaja v prevádzkach obchodu a služieb, avšak v súlade s ustanoveniami tohto VZN najneskôr 5 dní pred otvorením prevádzkarne.

3. Obec Veľká Mača potvrdí predávajúcemu jednu kópiu podaného ohlásenia o určení času predaja predávajúcim bude nad rámec rozsahu ustanoveným týmto VZN, obec podané ohlásenie nepotvrdí a upozorní predávajúceho na určenie maximálne prístupného rozpätia času predaja v danej prevádzkarni, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto VZN.

4. Vzor ohlásenia predávajúceho o určení času predaja je prílohou tohto VZN a obsahuje tieto údaje:

• Názov a adresu prevádzkarne
• Dátum začatia činnosti prevádzkarne
• Čas predaja
• Sortiment predaja, resp. poskytované služby
• Identifikačné údaje predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, osoba oprávnená konať)
• Telefonický kontakt
5. Predávajúci sú povinní obce oznámiť každú zmenu času predaja.

6. Ak si predávajúci nesplní ohlasovaciu povinnosť resp. ohlásenie nespĺňa ustanovenia tohto VZN obec písomne vyzve predávajúceho na zjednanie nápravy.

 Čl. 7
Spoločné ustanovenia
1. Predávajúci môže zriadiť prevádzkareň výlučne v priestoroch, ktoré sú na to stavebne určené. Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo ich životné prostredie, vyžiadajú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby, pričom na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona
2. Predávajúci je povinný obce Veľká Mača ohlásiť prevádzkareň zriadenú alebo umiestnenú na území mesta za podmienok ustanovených v tomto VZN, pričom uvedenú povinnosť si predávajúci splní ohlásením prevádzkového času prevádzkarne podľa Čl. 6 ods. 2 tohto VZN.
3. Ohlásenie predávajúceho o určení prevádzkového času potvrdené obcou tohto VZN je pre prevádzkareň záväzné.
4. Predávajúci v prevádzkarni otvorenej po 22.00 hodine je povinný dodržiavať nočný kľud a verejný poriadok, a zabezpečiť prevádzkareň tak, aby jej činnosťou nebolo rušené blízke okolie.
5. Predávajúci je povinný pri prevádzkovaní exteriérových sedení (terasy) v obytnej zóne, ktoré sú súčasťou prevádzkarne vykonať opatrenia, aby jej prevádzkou neboli hlukom, hudobnou produkciou a reprodukovanou hudbou rušení obyvatelia a ich prostredie.
6. Pri dočasnom uzatvorení prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne.
7. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný písomne informovať obec najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzkarne o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadne záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde spotrebiteľ môže uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne.

 
Čl. 8
Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
• Hlavný kontrolór obce Veľká Mača
• Službukonajúci pracovník poriadkovej jednotky

 Čl. 9 
Sankčné opatrenia

1. Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu až do výšky 6 638 EUR, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší toto VZN.
2. Pracovník poriadkovej jednotky alebo starosta obce v prípade zistenia porušenia tohto VZN postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších.

Čl. 10
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača č. 34/2007 o povoľovaní prevádzkového času podnikateľom vykonávajúcim obchodnú činnosť a poskytovanie služieb v prevádzkarňach na území obce Veľká Mača.
2. Obcou vydané rozhodnutia pre schválenie prevádzkového času pre prevádzky obchodu a služieb pred účinnosťou tohto VZN strácajú platnosť.
3. Predávajúcim, ktorým bol prevádzkový čas povolený podľa doterajších predpisov, do 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto VZN ohlásia obce Veľká Mača určenie prevádzkového času svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.

 Čl. 11
Účinnosť

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Mači č. 04/OZ/24/02/2009 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce.


Vo Veľkej Mači dňa, 25.02.2009

Vyvesené: 25.02.2009 Ing. Štefan Lancz
Zvesené: 12.03.2009 starosta obce
Dôvodová správa


K materiálu: Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Mača č. 38/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkach obchodu a služieb na území obce Veľká MačaObec Veľká Mača dňa 16.12.2008 obdržalo protest Okresnej prokuratúry v Galante proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 34/2007 o povoľovaní prevádzkového času prevádzkovateľom vykonávajúcim obchodnú činnosť a poskytovanie služieb v prevádzkarňach na území obce Veľká Mača (ďalej len „VZN“) a zároveň navrhla jeho zrušenia. Z tohto dôvodu obec predkladá na zasadnutie OZ dňa 24.02.2009 návrh uznesenia na zrušenie napadnutého vyššie uvedeného VZN a zároveň predkladá návrh nového VZN ktoré je spracované v súlade s právnymi predpismi.
V súvislosti v obsahom jednotlivých článkov nového VZN je potrebné poukázať na zásadné úpravy a zmeny:
• Účelom VZN je určiť pravidlá času predaja v prevádzkach obchodu a služieb na území obce tak, aby boli upokojené potreby obyvateľov a požiadavky podnikateľských subjektov.
• Pre jednotné vysvetlenie obec rozpísalo základné pojmy: prevádzkareň, spotrebiteľ, predávajúci, služba, čas predaja, hluk, hudobná produkcia, uzatvorená spoločnosť, nočný kľud,
• Prevádzakareň nachádzajúca sa v nebytových priestoroch bytových domov alebo v stavbách, ktoré sú k obývaným stavbám určeným na bývanie vo vzdialenosti menšej ako 25 m.
• Prevádzkareň – samostatne stojaci objekt, nachádzajúca sa vo vzdialenosti nad 25 m od obývaných stavieb určených na bývanie.
• Všeobecný čas predaja a poskytovania služieb je určený v rozpätí od – do,
• Osobitné určenie času predaja a poskytovania služieb je určený podľa druhovo vymedzených prevádzok v závislosti od umiestnenia prevádzky, avšak pre vopred konkrétne neurčených podnikateľov,
• K jednorazovému predĺženiu predajného času a času prevádzky podnikateľ doručí mestu písomné ohlásenie najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie,
• Podnikatelia si sami určia čas predaja alebo prevádzkový čas v súlade VZN,
• Podľa nového podnikateľ predloží obce v dvoch vyhotoveniach písomné ohlásenie o určení času predaja a prevádzkového času najneskôr 5 dní pred otvorením prevádzkarne, obec potvrdí podnikateľovi jednu kópiu podaného ohlásenia,
• Z dôvodu jednotného času systému a náležitého prehľadu prílohou VZN je tlačivo ohlásenia,
• Ostatné povinnosti podnikateľov sú uvedené v spoločných ustanoveniach tohto VZN.


Pri spracovaní nového VZN oddelenie podnikateľskej činnosti postupovalo v súlade s miestnymi záujmami tak, aby boli uspokojené požiadavky obyvateľov a oprávnené záujmy podnikateľov. Zároveň vychádzalo z doposiaľ evidovaných opodstatnených sťažností obyvateľov a ich podnetov.

 

1. Ohlásenie času predaja a prevádzkového času v prevádzkarňach obchodu a služieb
2. Ohlásenie zmeny času predaja a prevádzkového času v prevádzkarňach obchodu a služieb

Predávajúci : .....................................................................................................

Adresa sídla : .....................................................................................................

Obchodné meno : .....................................................................................................

IČO : ......................................................................................................

Názov prevádzkarne : .....................................................................................................

Sídlo prevádzkarne : .....................................................................................................

Štatutárny zástupca : ......................................... telefón/fax : .....................................


Čas predaja, prevádzkový čas prevádzkarne:


Pondelok : .....................................................................................................

Utorok : ......................................................................................................

Streda : .....................................................................................................

Štvrtok : ......................................................................................................

Piatok : ......................................................................................................

Sobota : ......................................................................................................

Nedeľa : ......................................................................................................


Čas predaja, prevádzkový čas prevádzkarne platí na obdobie :


Od .............................. do ................................


Dátum: .................................... .............................................

Podpis, pečiatka

Prílohy: oprávnenie k podnikaniu, právny vzťah k priestoru podnikania, záväzný posudok hygienika, stanoviská príslušných orgánov
Ohlásenie k jednorázovému predĺženiu času predaja a prevádzkového času v prevádzkarni obchodu a služieb


Predávajúci : .....................................................................................................

Adresa sídla : .....................................................................................................

Obchodné meno : .....................................................................................................

IČO : ......................................................................................................

Názov prevádzkarne : .....................................................................................................

Sídlo prevádzkarne : .....................................................................................................

Štatutárny zástupca : ......................................... telefón/fax : .....................................

 


Akcia : ......................................................................................................

Termín konania akcie : ..................................................................................................

Čas konania akcie : od .................. hod. do ..................... hod.

 

 

 

 

Dátum : ................................... ...............................................
Podpis, pečiatka


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka